Skalica

Jarmok

Jarmok

 
 
 vybavuje:  František Pollák
 adresa:  Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 č. dverí:  308
 tel:  +421346903308
 email:  pollak.frantisek@mesto.skalica.sk

Podmienky predaja na Skalickom jarmoku

Tlačivá:
Oznámenie o vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
Prihláška na jarmok

I. Úvodné ustanovenie

Organizačným zabezpečením, riadením príprav a priebehu jarmoku a dispozičným riešením zastavovacieho plánu, poveruje Mesto Skalica organizačný výbor Skalických dní. Jeho pokynmi sú povinní riadiť sa všetci účastníci jarmoku. Termín konania skalického jarmoku v danom roku určí Mestské zastupiteľstvo v Skalici uznesením. Jarmok sa koná v priestoroch Pamiatkovej zóny mesta Skalica.

II. Predajná doba       

Účastníci jarmoku vykonajú technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie predaja do soboty 8:00 hod.

Stanovuje sa nasledovná predajná doba:

 • Sobota (prvý deň)   od 8:00 – 20:00 hod.
 • Nedeľa (druhý deň) od 8:00 – 18:00 hod.

III. Podmienky predaja na jarmoku

 1. Predaj sa uskutoční v predajných stánkoch.
 2. Predajné stánky si účastníci zabezpečujú sami na vlastné náklady.
 3. Výstavba stánkov musí byť podľa zastavovacieho plánu organizačnej komisie. Likvidácia stánkov, ako aj pomocného zariadenia z priestoru jarmoku, musí byť zabezpečená prvý deň po 22:00 hod., druhý deň po 18:00 hod., najneskôr do 20:00 hod.
 4. Predajné stánky musia byť esteticky upravené a na viditeľnom mieste označené:
 • názvom organizácie, firmy (adresa),
 • sortimentnou náplňou,
 • menom a priezviskom zodpovedného vedúceho stánku (adresa),
 • predávaný tovar musí byť označený cenovkou.
 1. Pri predaji sú účastníci povinní dodržiavať jednotlivé ustanovenia zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní a ostatné platné právne predpisy. Mesto Skalica vydá povolenie na predaj na jarmoku po zaplatení príslušného poplatku za predajné miesto.
 2. Každý účastník skalického jarmoku je povinný rešpektovať platné hygienické predpisy.
 3. Čistenie stánkov a ich okolia zabezpečí zodpovedný vedúci predajného miesta priebežne počas prevádzky a dôkladné čistenie po záverečnej hodine s uložením odpadkov do pripravených smetných nádob.
 4. Kontrolu dodržania odseku 7 článku III. vykonáva organizačným výborom poverená komisia.
 5. Odvoz smetí, odpadkov, zberných nádob, vyčistenie verejných priestranstiev a zmývanie ulíc zabezpečí Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica.

IV. Poplatky

 1. Účastníci jarmoku platia usporiadateľovi poplatok za predajné miesto.
 2. Poplatok za jedno predajné miesto počas jarmoku je stanovený vo výške:

Predajca:      

 • šírka 3 m – 100 €           
 • šírka 4 m – 133 €

Remeselník:

 • šírka 3m - 15 €

V. Povinnosti účastníkov jarmoku

 1. Zásobovanie stánkov tovarom musí byť vykonané tak, aby po otvorení jarmoku neboli prekážky v komunikačnom priestore ( musí sa vykonať minimálne jednu hodinu pred začiatkom predajnej doby alebo po ukončení predajnej doby).
 2. Parkovanie s vozidlom je možné výhradne podľa pokynov organizačného výboru.
 3. Vjazd vozidiel – zásobovanie, je možný len cez vyznačené miesto a s platným označením účastníka jarmoku. Kontrolu bude vykonávať poverená služba.
 4. Do priestoru jarmoku budú mať vjazd povolený len vozidlá s platným povolením organizačného výboru Skalických dní.
 5. Stráženie stánkov a tovaru v nich počas predaja a v ostatnom čase si zabezpečuje každý účastník jarmoku individuálne na vlastné náklady.

VI. Záverečné ustanovenie

 1. Predajné miesto sa rezervuje len do 7:00 hod. prvého dňa jarmoku. Pri nedodržaní uvedenej doby nemá účastník nárok na vrátenie poplatku, ale má nárok na náhradné predajné miesto.
 2. Za nedodržanie platných právnych predpisov SR a Mesta Skalica, nariadení organizačného výboru, bude účastník vylúčený z jarmoku bez nároku na vrátenie poplatku.
 3. Ostatné organizačné opatrenia sa riadia usmerneniami  Organizačného výboru a organizátorov.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple