Skalica

Narodenie dieťaťa

Rodný list novorodenca

 • vybavuje: Dana Straková
 • č. dverí: 102
 • tel: +421346903102
 • email: matrika@mesto.skalica.sk

K vybaveniu prvého rodného listu dieťaťa narodeného v Skalici treba priniesť :

 • občianske preukazy obidvoch rodičov

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, je možné na matričnom úrade uznať otcovstvo pred narodením dieťaťa aj po narodení dieťaťa. Podrobnejšie informácie Vám budú poskytnuté na matričnom úrade.

Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za  splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici  (týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu). Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanovenia zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

Poplatok: zdarma.    

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Položka 2 – Matričný úrad
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia
Matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného
výpisu z knihy narodení, manželstiev, knihy úmrtí .............................  5 eur

Oslobodenie 
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. 

Poznámky 
1. Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. 
2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.


Položka 16 - Matričný úrad
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ...................................  2 €


Položka 17 - Matričný úrad
Žiadosť   o   zápis   matričnej   udalosti,   ktorá   nastala v cudzine   do   osobitnej   matriky ....  10 € 


Duplikáty matričných dokladov, ktoré boli občanom vyhotovené Ministerstvom vnútra  SR – Osobitná matrika, si občania sami vyžiadajú priamo na Ministerstve vnútra SR.

Kontakt : Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, 826 86  Bratislava

tel. č. 02/48592851

Osobitná matrika - pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00