Menu

Skalica

Životné prostredie

A. Ochrana prírody a krajiny 
Legislatíva v platnom znení:

 • zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
 • vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.
 • vyhláška MŽP č. 492/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z.
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Vydanie súhlasu na výrub dreviny

 

B. Ovzdušie
Legislatíva v platnom znení:

 • zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
 • zákon č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Súhlas na povolenie stavby malého spaľovacieho zariadenia (malý zdroj) podľa § 26 ods. 1 písm. a) a c) zákona vydaný pre príslušný stavebný úrad:

Vydanie súhlasu na stavbu   

Vydanie súhlasu na trvalé užívanie 

 

Povolenie stacionárneho zdroja podľa § 27 zákona, ktoré nepodlieha stavebnému konaniu:

Žiadosť na vydanie povolenia/rozhodnutia 

 


C. Vody
Legislatíva v platnom znení:

 • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby

 

Žiadosť o vyjadrenie sa k vybudovaniu žumpy (vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu žumpy), ktoré sa vydáva podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o vyjadrenie k vybudovaniu žumpy.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 90.6 kB

 

D. Odpady 

Legislatíva v platnom znení:

- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení

- zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00