Skalica

Životné prostredie

A. Ochrana prírody a krajiny 
Legislatíva v platnom znení:

  • zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
  • vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.
  • vyhláška MŽP č. 492/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z.
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
  • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Vydanie súhlasu na výrub dreviny
 

B. Ovzdušie
Legislatíva v platnom znení:

  • zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
  • zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť - uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania


C. Vody
Legislatíva v platnom znení:

  • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
  • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby

D. Odpady 

Legislatíva v platnom znení:

- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení

- zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30