Skalica

Činnosť

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta sa člení na referentské miesta :

 • pokladne
 • účtovníctvo
 • mzdové účtovníctvo
 • miestne dane a poplatky
 • účtovníctvo preneseného výkonu štátnej správy 
 • rozpočtovníctvo
 • evidencie majetku
 • obchod a poľnohospodárstvo
 • vysporiadanie majetku

Pôsobnosť oddelenia:

 • predkladá v dohodnutom termíne správu o stave mestskej ekonomiky  primátorovi, mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu,
 • sleduje a vyhodnocuje stav a hospodárenie s finančnými prostriedkami  a cennými papiermi mesta,
 • sleduje stav pohľadávok mesta a zabezpečuje ich vymáhanie,
 • sleduje stav záväzkov mesta a zodpovedá za ich včasnú likvidáciu,
 • vykonáva pokladničnú službu mesta, vedie agendu cenín a prísne  zúčtovateľných tlačív,
 • vykonáva prípravu, zostavenie, sledovanie a vyhodnocovanie rozpočtu  mesta a ním riadených a spravovaných organizácií,
 • vykonáva účtovníctvo mesta,
 • zabezpečuje finančné zúčtovanie príspevkov a dotácií preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu ,  štátnych a mestských fondov, nadácií, zbierok a lotérií,
 • poskytuje dotácie pre právne subjekty na prenesený výkon štátnej správy  a iné účelové dotácie,
 • vedie evidenciu a register rozpočtových opatrení za oblasť školstva, súhrne aj za jednotlivé právne subjekty,
 • zabezpečuje finančný styk mesta s bankami, poisťovňami a s ostatnými  finančnými inštitúciami,
 • vykonáva agendu práce a miezd zamestnancov mesta,
 • sleduje a vyhodnocuje v stanovenom časovom členení aktuálny stav na  úseku miestnych daní a poplatkov a predkladá orgánom mesta návrhy na  jeho riešenie,
 • vykonáva každoročne komplexné vyhodnotenie miestnych daní a poplatkov  a predkladá orgánom mesta návrhy na ich zmeny,
 • vykonáva správu miestnych daní a poplatkov vrátane sankcií,  vyplývajúcich z platných právnych predpisov,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta,
 • aktualizuje a pracuje s modulmi  ISM v rozsahu svojej pracovnej náplne. 

 

Pôsobnosť referátu majetkového:                    

 • spolupracuje na tvorbe  dlhodobých koncepcií rozvoja mesta, výstavby a nakladania s majetkom mesta,
 • vypracováva podklady k prevodom mestského majetku,
 • vypracováva podklady k súdnym sporom vo veciach majetku mesta,
 • koordinuje verejné obstarávanie,
 • vykonáva centrálnu evidenciu nehnuteľností v majetku mesta,
 • sleduje pohyb majetku, zaradenie, pridelenie inventárneho čísla, vyradenie majetku z evidencie,
 • vykonáva odpisovanie majetku a spracúvanie podkladov pre zaúčtovanie,
 • zabezpečuje inventúry majetku, porovnanie s účtovým stavom,
 • pripravuje podklady pre odovzdávanie majetku pri prechode kompetencií,
 • zabezpečuje všetky úkony súvisiace s evidenciou, nadobúdaním,  užívaním a disponovaním s majetkom mesta a s majetkom ponechaným mestu  na dočasné užívanie v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • vedie evidenciu nájomných zmlúv na nebytové priestory v meste,
 • vedie agendu samostatne hospodáriacich roľníkov v katastri mesta a vydáva pre nich potrebné  osvedčenia,
 • spolupracuje s kompetentnými orgánmi na kontrolnej činnosti na úseku  obchodu, služieb a cestovného ruchu,
 • spolupracuje s Pozemkovým úradom a ostanými orgánmi štátnej správy na úseku poľnohospodárstva,
 • vedie evidenciu pozemkov v majetku mesta, ktoré užívajú iné fyzické a právnické osoby,
 • pripravuje a spracúva podklady pre protinákazovú komisiu v meste,
 • spolupracuje s komisiou mestského zastupiteľstva, pripravuje podklady na jej rokovanie,
 • vydáva súhlas s predajom na mestskej tržnici,
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu jarmokov a vianočných trhov v súčinnosti s inými organizačnými útvarmi mesta,
 • pracuje a aktualizuje s moduly ISM v rozsahu svoje pracovnej náplne,
 • v spolupráci s ostatnými útvarmi mesta vypracúva zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
 • spolupracuje na tvorbe dlhodobých návrhov a koncepcií využitia  majetku mesta,
 • vyjadruje sa k prevádzkovej a predajnej dobe v prevádzkach obchodu a  služieb na území mesta,  
 • spravuje komplexnú dokumentáciu (pasportizáciu) budov majetku mesta a dohliada na ich technický stav,                                                  
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa náplne práce  daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta,
 • vydáva súhlas s prenájmom nebytových priestorov v meste. 

Osoby

Šebová Ľubica

Miestny poplatok za komunálny odpad

Kadlečíková Andrea, Ing.

Referent pre účtovníctvo a fakturáciu

Brdečková Andrea, Ing.

Referent ekonomického oddelenia

Rampáčková Martina

Miestny poplatok za komunálny odpad

Šteflíková Tatiana, Ing.

Referent pre rozpočtovníctvo škôl

Hollá Mária

Účtovný fakturant

Vajla Emil, Ing.

vedúci referátu majetkového

Nejedlíková Dáša

referent evidencie majetku

Tvrdá Hana

referent pre vysporiadanie majetku

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00