Menu

Skalica

Činnosť

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta sa člení na referentské miesta :

 • pokladne
 • účtovníctvo
 • mzdové účtovníctvo
 • miestne dane a poplatky
 • účtovníctvo preneseného výkonu štátnej správy 
 • rozpočtovníctvo
 • evidencie majetku
 • obchod a poľnohospodárstvo
 • vysporiadanie majetku

Pôsobnosť oddelenia:

 • predkladá v dohodnutom termíne správu o stave mestskej ekonomiky  primátorovi, mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu,
 • sleduje a vyhodnocuje stav a hospodárenie s finančnými prostriedkami  a cennými papiermi mesta,
 • sleduje stav pohľadávok mesta a zabezpečuje ich vymáhanie,
 • sleduje stav záväzkov mesta a zodpovedá za ich včasnú likvidáciu,
 • vykonáva pokladničnú službu mesta, vedie agendu cenín a prísne  zúčtovateľných tlačív,
 • vykonáva prípravu, zostavenie, sledovanie a vyhodnocovanie rozpočtu  mesta a ním riadených a spravovaných organizácií,
 • vykonáva účtovníctvo mesta,
 • zabezpečuje finančné zúčtovanie príspevkov a dotácií preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu ,  štátnych a mestských fondov, nadácií, zbierok a lotérií,
 • poskytuje dotácie pre právne subjekty na prenesený výkon štátnej správy  a iné účelové dotácie,
 • vedie evidenciu a register rozpočtových opatrení za oblasť školstva, súhrne aj za jednotlivé právne subjekty,
 • zabezpečuje finančný styk mesta s bankami, poisťovňami a s ostatnými  finančnými inštitúciami,
 • vykonáva agendu práce a miezd zamestnancov mesta,
 • sleduje a vyhodnocuje v stanovenom časovom členení aktuálny stav na  úseku miestnych daní a poplatkov a predkladá orgánom mesta návrhy na  jeho riešenie,
 • vykonáva každoročne komplexné vyhodnotenie miestnych daní a poplatkov  a predkladá orgánom mesta návrhy na ich zmeny,
 • vykonáva správu miestnych daní a poplatkov vrátane sankcií,  vyplývajúcich z platných právnych predpisov,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta,
 • aktualizuje a pracuje s modulmi  ISM v rozsahu svojej pracovnej náplne. 

 

Pôsobnosť referátu majetkového:                    

 • spolupracuje na tvorbe  dlhodobých koncepcií rozvoja mesta, výstavby a nakladania s majetkom mesta,
 • vypracováva podklady k prevodom mestského majetku,
 • vypracováva podklady k súdnym sporom vo veciach majetku mesta,
 • koordinuje verejné obstarávanie,
 • vykonáva centrálnu evidenciu nehnuteľností v majetku mesta,
 • sleduje pohyb majetku, zaradenie, pridelenie inventárneho čísla, vyradenie majetku z evidencie,
 • vykonáva odpisovanie majetku a spracúvanie podkladov pre zaúčtovanie,
 • zabezpečuje inventúry majetku, porovnanie s účtovým stavom,
 • pripravuje podklady pre odovzdávanie majetku pri prechode kompetencií,
 • zabezpečuje všetky úkony súvisiace s evidenciou, nadobúdaním,  užívaním a disponovaním s majetkom mesta a s majetkom ponechaným mestu  na dočasné užívanie v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • vedie evidenciu nájomných zmlúv na nebytové priestory v meste,
 • vedie agendu samostatne hospodáriacich roľníkov v katastri mesta a vydáva pre nich potrebné  osvedčenia,
 • spolupracuje s kompetentnými orgánmi na kontrolnej činnosti na úseku  obchodu, služieb a cestovného ruchu,
 • spolupracuje s Pozemkovým úradom a ostanými orgánmi štátnej správy na úseku poľnohospodárstva,
 • vedie evidenciu pozemkov v majetku mesta, ktoré užívajú iné fyzické a právnické osoby,
 • pripravuje a spracúva podklady pre protinákazovú komisiu v meste,
 • spolupracuje s komisiou mestského zastupiteľstva, pripravuje podklady na jej rokovanie,
 • vydáva súhlas s predajom na mestskej tržnici,
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu jarmokov a vianočných trhov v súčinnosti s inými organizačnými útvarmi mesta,
 • pracuje a aktualizuje s moduly ISM v rozsahu svoje pracovnej náplne,
 • v spolupráci s ostatnými útvarmi mesta vypracúva zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
 • spolupracuje na tvorbe dlhodobých návrhov a koncepcií využitia  majetku mesta,
 • vyjadruje sa k prevádzkovej a predajnej dobe v prevádzkach obchodu a  služieb na území mesta,  
 • spravuje komplexnú dokumentáciu (pasportizáciu) budov majetku mesta a dohliada na ich technický stav,                                                  
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa náplne práce  daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta,
 • vydáva súhlas s prenájmom nebytových priestorov v meste. 

Osoby

Hrebíčková Katarína, Ing.

Referent pre školstvo a dotácie

Lorencová Jana

Referent pre miestne dane a poplatky

Šebová Ľubica

Miestny poplatok za komunálny odpad

Kadlečíková Andrea, Ing.

Referent pre miestne dane a poplatky

Brdečková Andrea, Ing.

Referent ekonomického oddelenia

Rampáčková Martina

Miestny poplatok za komunálny odpad

Šteflíková Tatiana, Ing.

Vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta

Hollá Mária

Účtovný fakturant

Vajla Emil, Ing.

Vedúci referátu majetkového

Nejedlíková Dáša

referent evidencie majetku

Tvrdá Hana

referent pre vysporiadanie majetku

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00