Menu

Skalica

Klub Lýdia

Vznik klubu Lýdia

V roku 1991 navštívila Dr. Speváková, vtedy pracovníčka psychologického pracoviska pri NsP v Skalici, kluby Ligy proti rakovine Diana v Brne a Venuša v Bratislave, ktoré združovali ženy po radikálnej onkologickej operácii prsníka, aby načerpala skúsenosti, ako možno psychicky podporiť rovnako postihnuté ženy v skalickom regióne. Keď sa zoznámila s prácou klubov a videla, ako pomáha ženám to, že sa môžu pravidelne stretávať, rozhodla sa vytvoriť podobný klub aj v Skalici. Oslovila onkológa Dr. Nečasa a v spolupráci s ním rozoslala pozvánku ženám po onkologickej operácii prsníka. Ženy sa stretávali, chodili do prírody, rozprávali si svoje osudy, podporovali sa navzájom, s pomocou Zväzu zdravotne postihnutých chodili plávať. Verejnosť v Skalici v tom čase ešte informovaná nebola.
V roku 1993 bola jedna terajšia členka klubu Lýdia operovaná v Bratislave. Operácia bola radikálna, bez predošlej prípravy na možnosť odobratia jej bol prsník odobratý. Hneď po operácii ako každej žene vyskočili otázky – ako sa oblečiem, ako budem vyzerať? Ako si vyplním podprsenku? Ako to príjme okolie? Čo bude ďalej? Zapla rádio – a snáď zázrak! Práve vysielali debatu s členkami Klubu Venuša v Bratislave, hovorili o epitézach, nadiktovali telefónne čísla na Linku pomoci, uviedli, kde a kedy sa členky klubu Venuša stretávajú. Ešte počas rádioterapie klub Venuša navštívila a nielenže ju ženy dobre prijali, ale aj zodpovedali otázky, ktoré sa sama hanbila vysloviť. Hlavne jej vliali nádej, že má šancu vrátiť sa do normálneho života. Keď sa vrátila po terapii domov, našla pozvánku od Dr. Spevákovej, aby ju navštívila, ak má záujem stretávať sa s podobne postihnutými ženami. Samozrejme pozvanie prijala a s ňou ešte niekoľko ďalších žien.
Tak vznikol v Skalici neformálny klub, ktorý si zvolil meno Lýdia. Ženy sa prihlásili za členky Ligy proti rakovine v Bratislave a členské príspevky odvádzali na jej konto.
Keď v roku 1998 prišla výzva, aby sme sa pripojili k verejnej finančnej zbierke Deň narcisov, trochu sme sa zľakli. Nemali sme skúsenosti, nevedeli sme ako na to. Vtedy nám pomohla Stredná zdravotnícka škola v Skalici, ktorej pracovníčky nás oslovili a ponúkli nám pomoc.
Spočiatku sme celý finančný výnos z Dňa narcisov odvádzali na účet Ligy proti rakovine. V prípade odôvodnenej potreby Liga proti rakovine poskytla finančné prostriedky pre onkologické oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Skalici. Neskôr sme svoju činnosť upravili aj právne: Klub Lýdia sa stal členom riadnym kolektívnym členom Ligy proti rakovine SR a otvoril si vlastný účet vo finančnom ústave. Takto zaregistrovaný klub si z finančnej zbierky Deň narcisov môže časť ponechať na vlastnom účte. Z tohto výnosu podporuje v skalickom regióne všetky aktivity, ktoré súvisia s bojom proti rakovine.
Zvyšná čiastka ide na účet Ligy proti rakovine SR, ktorá v súvislosti s bojom proti rakovine podporuje celé Slovensko.

Činnosť v klube Lýdia

Stretávame sa v priestoroch Mestského centra sociálnych služieb v Skalici, v budove známej ako „Štíbor“. Stretávame sa šesťkrát ročne – každý párny mesiac, vždy druhý pondelok v mesiaci. Naše členky nie sú len zo Skalice, ale aj z Holíča, Malaciek, Sekúl, Vrádišťa. Okrem toho, že sa spolu porozprávame o všetkom možnom, vzájomne si poradíme, organizujeme dva až trikrát v roku prednášky, prípadne posedenia s lekármi, ktorí odpovedajú na naše zvedavé otázky, týkajúce sa nielen liečenia, ale aj prevencie rôznych ochorení. Okrem toho aj prednášky psychológa na tému ako sa vyrovnať s ochorením, ako sa správať k sebe i k svojmu okoliu. Niekoľkokrát nás navštívili zástupcovia firiem, ktoré dodávajú pre Slovensko epitézy, špeciálne plavky, parochne a aj iné zdravotné pomôcky.
Každoročne sme spoluorganizátorom jarnej finančnej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine SR. Dnes sa už zapájajú všetky základné a stredné školy v Skalici, školy v Holíči, mestské úrady v mestách a obciach skalického okresu a pobočky Červeného kríža. Podporu pri zbierke nám poskytujú aj podniky a organizácie v Skalici, ako aj supermarkety. A tak na Deň narcisov už možno každoročne prispievať nielen v Skalici, ale aj v Holíči, Gbeloch, Kopčanoch, Uníne, Vrádišti, Prietržke, Kátove a Mokrom Háji. Je už tradíciou, že sa naši dobrovoľní spolupracovníci označení logom Ligy proti rakovine a Dňa narcisov objavujú v uliciach týchto miest a obcí s pokladničkou a narcismi, živými i umelými.
Z výnosov zbierok Deň narcisov sme už niekoľkokrát prispeli nielen na financovanie nákupu prístrojovej techniky pre skalickú nemocnicu, aby sa zlepšila diagnostika a starostlivosť o onkologických pacientov. Tiež sme pomohli zlepšiť a ozdraviť prostredie na onkologickom oddelení, pomohli sme ženám po chemoterapii nákupom parochní a podobne.
Pre ženy po liečbe rakoviny je dôležité nielen samotné liečenie, ale aj všetky činnosti, ktoré podporujú zvýšenie imunity, pretože táto býva liečením narušená. Je to hlavne cvičenie a plávanie, aby sa zabránilo opuchom ruky, aj rekondičné pobyty. Preto sa niektoré naše členky zúčastnili rekondičných pobytov vo Vysokých Tatrách, ktoré organizuje v spolupráci s Ligou proti rakovine klub Venuša Bratislava a ktoré sú zamerané pre ženy po operácii prsníka.
Ďalšou väčšou akciou, ktorú organizujeme, je Týždeň boja proti rakovine, ktorý sa koná každoročne v októbri. Počas tohto týždňa poriadame Deň informácií, keď odpovieme na všetky zvedavé otázky, ktoré súvisia s onkologickým ochorením, jeho liečením a s činnosťou Ligy proti rakovine, aj s činnosťou Klubu Lýdia. Počas tejto akcie sa nekoná verejná finančná zbierka, naopak, rozdávame publikácie, ktoré vydala Liga proti rakovine SR. Publikáciami chceme podporiť prevenciu vzniku rakoviny, jej včasné rozpoznanie a hlavne poznanie, že k lekárovi treba prísť zavčasu, aby bolo možné úspešné vyliečenie.
Rozdávané publikácie sa netýkajú len ženských onkologických ochorení, ale aj ochorení všetkých orgánov, napr. mozgu, štítnej žľazy, pľúc, pažeráka, žalúdka, hrubého čreva, konečníka, vaječníkov, krčka maternice, maternice, močových ciest, kože a ďalších. Sú medzi nimi hľadané tituly, napr. Ako zvládnuť bolesť, Starostlivosť o ťažko chorého v domácnosti atď. A ďalej tituly týkajúce sa prevencie a včasného spoznania choroby, napr. Európsky kódex proti rakovine, Ako sa správne stravovať, Samovyšetrovanie prsníkov, Samovyšetrovanie semenníkov a mnohé ďalšie.
Uvedené publikácie môžete nájsť aj na informačnej tabuli Ligy proti rakovine, ktorá je vo vestibule skalickej nemocnice. Záujemcovia o konkrétny titul publikácie môžu zavolať na telefónne čísla, uvedené na konci textu.
Vyvrcholením Týždňa boja proti rakovine je Jabĺčkový beh, ktorý každoročne organizujeme spolu so Strednou zdravotníckou školou v Skalici a Atletickým klubom Skalica na štadióne v Skalici a na ktorom sa zúčastňujú všetky materské, základné a stredné školy v Skalici. Mottom tohto dňa je: predchádzať chorobám zdravým pohybom, zdravou výživou a nefajčiť.
Nejde o víťazstvo, ale o zdravý pohyb. 
Jabĺčko ako symbol zdravia býva odmenou pre všetkých účastníkov.


Hospodárenie klubu Lýdia
Hospodárenie klubu podlieha Stanovám Ligy proti rakovine. Hospodár klubu eviduje všetky účtovné doklady a vedie pokladničnú knihu. Pokladničnú knihu, aj originálne doklady posiela na zaúčtovanie na Ligu proti rakovine SR. Hospodárenie Ligy proti rakovine podlieha auditu. Liga proti rakovine SR vydáva raz ročne Výročnú správu LPR SR. S výsledkami hospodárenia Ligy aj Klubu Lýdia sa možno oboznámiť priamo v klube v Skalici.

Ciele klubu a členstvo v klube
Členom klubu Lýdia sa môžu stať ženy s onkologickým ochorením a ďalej každý, kto chce aktívne pomáhať pri napĺňaní cieľov, ktoré si stanovila Liga proti rakovine SR:

Hlavným cieľom LPR SR je znížiť na národnej úrovni bremeno rakoviny za účasti celej verejnosti v týchto záujmových oblastiach:

 • Prevencia
 • Výchova verejnosti a informácie
 • Odborná výchova a informácie
 • Pomoc, služby a rehabilitačné programy pre pacientov a ich príbuzných
 • Boj proti fajčeniu
 • Práva pacientov
 • Podpora výskumu
 • Získavanie finančných zdrojov
 • Klub Lýdia chce pomáhať Lige proti rakovine pri napĺňaní týchto cieľov v rámci regiónu, pričom chce poskytovať v rámci svojich možností a znalostí príslušné informácie nielen členom klubu, ale aj širokej verejnosti.

Povinnosti člena klubu
Platiť riadne a načas členský príspevok vo výške 2€ ročne. Očakávame, že členovia klubu budú v rámci svojich možností pomáhať pri činnostiach klubu, ktoré klub vykonáva v nadväznosti na ciele Ligy proti rakovine.

Kontakty:
Ing. Eleonóra Bernhauserová: +421 905 681 074,  +421 905 681 074
PhDr. Elena Speváková: +421 34 664 6325,  +421 34 664 6325

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00