Menu

Skalica

TASPO

V roku 1984 bola založená organizácia v okrese Senica pod názvom Slovenský zväz invalidov, ktorá zastrešovala zdravotne postihnutých občanov všetkých druhov postihnutia. Samozrejme, pokiaľ prejavili záujem o členstvo. V roku 1993 SZI zanikol a vznikali organizácie, ktoré sú zadelené podľa zdravotného postihnutia. Tak vznikol aj Slovenský zväz sluchovo postihnutých (ďalej SZP), ktorý v mesiaci november 2006 zanikol. Od roku 2007 vznikla organizácia pre nedoslýchavých TASPO – Trnavská asociácia sluchovo postihnutých, kde je evidovaná aj naša organizácia, teda TASPO – Rehabilitačné centrum nedoslýchavých, Kráľovská 9, 909 01 Skalica. V našej organizácii zostali aj nepočujúci z okresu Skalica.
Predmetom činnosti informovať členov o svojej činnosti, pomáhať obhajovať práva a záujmy členov, oboznamovať s riešením problematiky sluchového postihnutia, aby ich spoločnosť vnímala ako svoju integrovanú súčasť, vykonávať sociálne poradenstvo, oboznamovať o informačných prostriedkoch, podporovať vzájomnú spoluprácu združení a iných neziskových organizácií.
Spolupracujeme s orgánmi štátnej správy, VÚC a orgánmi miestnej samosprávy, ako aj s partnerskými organizáciami rovnakého postihnutia, ako je TASPO ZO nedoslýchavých v Trnave, kde má na Kollárovej ulici sídlo, určená osoba ako riaditeľka v rámci VÚC je Bc. Elena Drobná. Dlhodobú a veľmi dobrú spoluprácu máme aj OÚ PSV a R, odd. soc. vecí v Skalici. Pracovník Mgr. Štefan Pikulík navštevuje naše posedenia a oboznámi prítomných s možnosťami poskytnutia príspevkov na zakúpenie kompenzačných pomôcok, ktoré potrebujú sluchovo postihnutí na zníženie dopadu postihnutia a začlenenia sa do spoločnosti. Po vzniknutí odd. soc. starostlivosti a zdravotníctva pri Meste Skalica sa snažíme spolupracovať aj s týmto oddelením.
Naša organizácia má každoročne výročnú členskú schôdzu, kde je zvolený výbor pre rok, plán práce a čerpania financií. Ako nezisková organizácia máme jediný príjem členské poplatky, výšku ktorých taktiež odsúhlasuje VČS. Každoročne nám prispieva primátor mesta v Skalici, Ing. Stanislav Chovanec z rozpočtu na sociálnu činnosť. Pán primátor sa zúčastňuje aj našich členských schôdzí. V mesiaci september poriadame aj Slávnostnú členskú schôdzu z príležitosti Medzinárodného dňa sluchovo postihnutých, kde tiež poriadame posedenie s tombolou, darčeky do tombole nám poskytnú zväčša drobní podnikatelia, za čo im všetkým ďakujeme. Ich dar je na báze dobrovoľnosti a hlbokého cítenia k zdravotne postihnutým občanom.
Spolupracujeme s firmou AUDIOPROTETIKA DUNAJ a SLOVTÓN v Bratislave. Adresy na priložených letákoch. Taktiež prikladáme fotografie z niektorých podujatí našej organizácie.

Predseda ZO Milan Štross
Kontakt:
Kráľovská 9
909 01 SKALICA

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00