Menu

Skalica

Referát školskej a terénnej sociálnej práce

Referát školskej a terénnej sociálnej práce

Terénna sociálna práca

 • Mesto Skalica vykonáva sociálnu prácu pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácii alebo v krízovej životnej situácii v prirodzenom prostredí (napr. na ulici, v domácnosti atď.)
 • Mesto Skalica vykonáva vyhľadávaciu činnosť zameranú na vyhľadávanie osôb, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii a ďalšiu činnosť zameranú najmä na výkon preventívnych aktivít 
 • Mesto Skalica vykonáva sociálnu prácu, poradenstvo a pomoc pre občanov nachádzajúcich sa v nepriaznivej sociálnej situácii alebo krízovej situácii, najmä ak je život alebo zdravie  fyzickej osoby vážne ohrozený, ak je fyzická osoba vážne ohrozená sociálnym vylúčením alebo obmedzená schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, a to z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.

 

Školská sociálna práca

 • Mesto Skalica sa podieľa na výkonoch opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zamerané na predchádzanie, zmierňovanie a odstraňovanie vzniknutých sociálno-patologických javov v rodine.
 • Mesto Skalica poskytuje odborné poradenstvo zákonným zástupcom detí a žiakov a verejnosti v oblasti materského a základného školstva
 • Mesto Skalica rieši priestupky v rámci plnenia povinnej školskej dochádzky
 • Mesto Skalica poskytuje pomoc žiakom a ich rodinám pri riešení sociálnych problémov
 • Mesto Skalica poskytuje pomoc pri integrácii dieťaťa do školy

 

Legislatíva predmetnej oblasti

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NRSR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č.5/2021, ktorým sa určuje postup poskytovania finančných príspevkov pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00