Skalica

Referát sociálnych služieb pre seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením

Príspevok na spoločné stravovanie

Poskytuje sa dôchodcom po dovŕšení 65 rokov veku alebo občanom s nepriaznivým zdravotným stavom v sume 1,00; 0,76 a 0,50 € na jedno teplé jedlo v pracovné dni podľa výšky dôchodku. Občania majú možnosť vybrať si stravovanie v stravovacom zariadení, s ktorým má mesto uzatvorenú zmluvu, v tabuľke je uvedený prehľad stravovacích prevádzok a úhrady stravníkov.

Príspevok na stravovanie dôchodcov na stiahnutie tabulka vývarovne.pdf

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej II, je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri   základných sociálnych aktivitách. Rozsah úkonov určuje obec v hodinách. Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovné dni za úhradu 0,50€/1hodina.

Opatrovateľská služba

Sociálna služba v jedálni – rozvoz stravy do domácností

Mesto Skalica zabezpečuje sociálnu službu v jedálni – prostredníctvom donášky stravy do domácnosti občana v pracovné dni. Podmienkou je dovŕšenie dôchodkového veku alebo nepriaznivý zdravotný stav. Úhrada za donášku stravy do domácnosti občana je 0,30 € za jednu donášku. Mesto Skalica dováža stravu podľa výberu klienta z FnsP Skalica a z vývarovne Gurmán.

Mestské centrum sociálnych služieb

Mesto Skalica vytvára pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím jedinečné možnosti pre rehabilitáciu, relaxáciu, zmysluplné trávenie voľného času a dobrovoľné združovanie v spoločenských organizáciách. Pre udržanie psychickej a fyzickej kondície poskytujeme bezplatne:

 • orientačné meranie fyziologických funkcií – krvný tlak, cukor, cholesterol
 • rehabilitačné procedúry – masážne kreslá, magnetoterapia, bioptronické lampy, liečba teplom, akupresúrna podložka, prístrojová masáž chodidiel
 • požičovňa zdravotníckych pomôcok – chodúľky, toaletné kreslá a vozíky
 • posilňovňa
 • príjemné prostredie v modrom salóniku – TV, rádio, káva, čaj

Ďalšie spoplatnené služby za výhodné ceny pre seniorov :

 • klasická masáž
 • pedikúra
 • kozmetika

V Mestskom centre sociálnych služieb ponúkame kultúru, rekreácie, gastronómiu, šport – pohyb, družobné vzťahy, sociálno – zdravotné poradenstvo, dni zdravia, tvorivé dielničky a množstvo ďalších aktivít a zaujímavých projektov. Seniori, občania s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodinní príslušníci majú možnosť stať sa členom a vybrať si z nasledovných organizácií:

 • Jednota dôchodcov, Ženský spolok Babinec
 • Klub dôchodcov
 • Liga proti rakovine Klub Lýdia
 • Základná organizácia zdravotne postihnutej mládeže
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnych postihnutím
 • Rehabilitačné centrum pre sluchovo postihnutých
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Všetky organizácie sídlia na Štíbori v Mestskom centre sociálnych služieb na Kráľovskej ulici č. 9, kde nájdete kontaktné informácie.

Posudková činnosť

Mesto Skalica vykonáva posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu.

Zariadenia sociálnych služieb pre seniorov

Ďalšie sociálne zariadenia a inštitúcie v meste Skalica

Legislatíva predmetnej oblasti

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 7/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00