Menu

Skalica

Referát sociálnych služieb pre seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením

Príspevok na spoločné stravovanie

Poskytuje sa dôchodcom po dovŕšení 65 rokov veku alebo občanom s nepriaznivým zdravotným stavom v sume 1,10; 0,80 a 0,50 € na jedno teplé jedlo v pracovné dni podľa výšky dôchodku. Občania majú možnosť vybrať si stravovanie v stravovacom zariadení, s ktorým má mesto uzatvorenú zmluvu. V tabuľke je uvedený prehľad stravovacích prevádzok a úhrady stravníkov. tabulka vývarovne.pdf

Opatrovateľská služba 

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej II, je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri   základných sociálnych aktivitách. Rozsah úkonov určuje obec v hodinách. Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovné dni za úhradu 1,50 €/ 1 hodina.

Sociálna služba v jedálni – rozvoz stravy do domácností

Mesto Skalica zabezpečuje sociálnu službu v jedálni – prostredníctvom donášky stravy do domácnosti občana v pracovné dni. Podmienkou je dovŕšenie dôchodkového veku alebo nepriaznivý zdravotný stav. Úhrada za donášku stravy do domácnosti občana je 0,50 € za jednu donášku obedu do jednej domácnosti. Mesto Skalica dováža stravu podľa výberu klienta z FN AGEL Skalica a FOOD TIME Grafobal Skalica.

Mestské centrum sociálnych služieb

Mesto Skalica vytvára pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím jedinečné možnosti pre rehabilitáciu, relaxáciu, zmysluplné trávenie voľného času a dobrovoľné združovanie v spoločenských organizáciách. Pre udržanie psychickej a fyzickej kondície poskytujeme bezplatne:

 • orientačné meranie fyziologických funkcií – krvný tlak, cukor, cholesterol
 • rehabilitačné procedúry – masážne kreslá, magnetoterapia, bioptronické lampy, liečba teplom, akupresúrna podložka, prístrojová masáž chodidiel
 • požičovňa zdravotníckych pomôcok – chodúľky, toaletné kreslá a vozíky
 • posilňovňa
 • príjemné prostredie v modrom salóniku – TV, rádio, káva, čaj

Ďalšie spoplatnené služby za výhodné ceny pre seniorov :

 • klasická masáž
 • pedikúra
 • kozmetika

V Mestskom centre sociálnych služieb ponúkame kultúru, rekreácie, gastronómiu, šport – pohyb, družobné vzťahy, sociálno – zdravotné poradenstvo, dni zdravia, tvorivé dielničky a množstvo ďalších aktivít a zaujímavých projektov. Seniori, občania s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodinní príslušníci majú možnosť stať sa členom a vybrať si z nasledovných organizácií:

 • Mestská organizácia Jednoty dôchodcov v Skalici 
 • Klub dôchodcov v Skalici
 • Liga proti rakovine SR - pobočka Skalica
 • Slovenský zväz telesne postihnutých - Základná organizácia telesne postihnutej mládeže
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Skalici
 • Skalická organizácia sluchovo postihnutých
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Všetky organizácie sídlia na Štíbori v Mestskom centre sociálnych služieb na Kráľovskej ulici č. 9, kde nájdete kontaktné informácie.

Posudková činnosť

Mesto Skalica vykonáva posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu.

Zariadenia sociálnych služieb pre seniorov

Ďalšie sociálne zariadenia a inštitúcie v meste Skalica

Legislatíva predmetnej oblasti

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 7/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad
 • VZN Mesta Skalica č. 4/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Skalica č. 7/2020
 • VZN Mesta Skalica č. 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Skalica č. 7/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00