Skalica

Činnosť

Oddelenie všeobecnej správy sa člení na referentské miesta:

 • evidencia obyvateľstva
 • osvedčovanie
 • krízové riadenie
 • referent pre mestské zastupiteľstvo
 • Matričný úrad
 • BOZP a PO
 • podateľne
 • autodopravy
 • upratovacích prác
 • aktivačných prác
 • verejnoprospešných prác
 • referent personálny
 • informatiky
 • informačného systému samosprávy a GIS

Pôsobnosť:

 • vedie evidenciu verejných zhromaždení na území mesta Skalica,
 • zabezpečuje krízové riadenie v situácii mimoriadneho času vojny a vojnového stavu,
 • v rámci mesta koordinuje zabezpečenie volieb a referenda,
 • vedie evidenciu o poslancoch a komisiách a ich činnosti,
 • vykonáva a zabezpečuje styk s poslancami a komisiami mestského zastupiteľstva,
 • vykonáva agendu evidencie obyvateľstva,
 • vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy mesta,
 • zabezpečuje krízové riadenie situácií mimo času vojny a vojnového stavu,
 • zabezpečuje úlohy hospodárskej mobilizácie v rozsahu platných právnych predpisov,
 • podieľa sa na koordinácii záchranného systému v rozsahu platných právnych predpisov,
 • spracováva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany mesta,
 • spracováva rozbory plnenia úloh COO v pôsobnosti mesta,
 • aktualizuje dokumentáciu vytvorených jednotiek COO pre potreby mesta,
 • spracováva a vedie prehľad MTZ jednotiek COO mesta,
 • aktualizuje zoznam osôb poverených k preberaniu správ o vyhlásení vyšších stupňov pohotovosti,
 • upresňuje Plán varovania obyvateľstva mesta,
 • plní úlohy civilnej ochrany obyvateľstva,
 • aktualizuje Plán ochrany obyvateľstva mesta v prípade vzniku mimoriadnych udalostí,
 • koordinuje plnenie úloh COO s právnickými a fyzickými osobami na území mesta,
 • podieľa sa na príprave a realizácii záchranných prác,
 • v súčinnosti s komisiou pre ukrytie navrhuje vhodné ochranné stavby na ukrytie obyvateľstva,
 • realizuje úlohy informačného systému COO na území mesta,
 • zabezpečuje prípravu jednotiek COO mesta,
 • zabezpečuje preventívno – výchovnú a propagačnú činnosť pre obyvateľstvo na úseku COO,
 • zabezpečuje revízie a ciachovanie dozimetrickej techniky,
 • spracováva a navrhuje primátorovi príkazy o vyhlasovaní a odvolaní mimoriadnej situácie a realizácii záchranných prác,
 • spracováva Plán evakuácie obyvateľstva mesta,
 • podieľa sa na oslobodení osôb podliehajúcich brannej povinnosti príslušnej vojenskej správe,
 • vykonáva inventarizáciu materiálu COO v pôsobnosti mesta,
 • zabezpečuje prípravné práce bezpečnostného projektu pri ochrane osobných údajov a jeho implementáciu v pôsobnosti mestského úradu,
 • zabezpečuje spracovanie metodiky pre zamestnancov úradu, mestskej polície, primátora a zástupcu primátora súvisiacu so zákonom o ochrane osobných údajov a ich koordináciu v pôsobnosti úradu,
 • zabezpečuje podklady pre rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje reprezentačné záležitosti mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje spoluprácu orgánov samosprávy mesta s politickými stranami a záujmovými organizáciami,
 • zabezpečuje prácu matričného úradu,
 • pripravuje podklady na tvorbu rozpočtu mesta podľa rozsahu svojej pôsobnosti,
 • vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií,
 • vedie centrálnu evidenciu priestupkov,
 • obstaráva tovary, služby a práce na zabezpečenie činnosti orgánov mesta a zamestnancov úradu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
 • koordinuje proces verejného obstarávania podľa požiadaviek oddelení mestského úradu,
 • zabezpečuje stravovanie zamestnancov mesta,
 • vypracováva a aktualizuje interný telefónny zoznam,
 • dohliada na technický stav budov v majetku mesta (jezuitský kostol, hasičská zbrojnica, centrum voľného času, záchytná stanica, mestský úrad)
 • zabezpečuje bežnú prevádzku, údržbu a opravy budov a ostatného  majetku mesta a vecne overuje údaje na faktúrach, vzťahujúcich sa k dodávkam na tomto úseku (elektrina, voda, plyn, telekomunikačné služby),
 • zabezpečuje revízie (jezuitský kostol, hasičská zbrojnica, centrum voľného času, odchytová stanica pre psov, mestský úrad),
 • zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov Mesta Skalica, Materskej školy, Základných škôl, Základnej umeleckej školy, Mestskej knižnice Skalica a vedie komplexnú evidenciu dokladov,
 • podieľa sa v rozsahu pôsobnosti mesta na plnení úloh ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečuje archivovanie  a skartáciu agendy oddelenia,
 • zabezpečuje odbornú správu registratúry úradu,
 • vypracováva registratúrny poriadok a registratúrny plán mestského úradu,
 • vykonáva archívnu službu úradu,
 • vedie centrálny protokol pošty, pracuje s modulom písomnosti v ISM,
 • zabezpečuje styk úradu s Poštovým úradom,
 • plní funkciu centrálnej podateľne mesta,
 • zabezpečuje zapožičiavanie priestorov,
 • organizuje osobnú autodopravu úradu,
 • organizuje upratovacie práce úradu a mestskej polície,
 • zabezpečuje podklady pre Mestský hasičský zbor,
 • zabezpečuje agendu súvisiacu s aktivačnou činnosťou,
 • spolupracuje s obchodnou spoločnosťou SMM, s.r.o. v činnostiach súvisiacich s organizáciou aktivačných prác v meste,
 • pripravuje podklady na tvorbu rozpočtu mesta v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • zabezpečuje agendu a vykonávanie verejnoprospešných činností zamestnancami zamestnaných podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,
 • vypracúva návrh rozpočtu mzdových prostriedkov zamestnancov, poslancov a jeho zmeny,
 • posudzuje zaraďovanie do platových tried a systemizáciu pracovných miest zamestnancov mesta,
 • vedie komplexnú agendu v oblasti pracovno – právnych záležitostí zamestnancov mesta, škôl a školských zariadení,
 • vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie,
 • zabezpečuje výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest,
 • zodpovedá za dodržiavanie legislatívnych predpisov týkajúcich sa personálnej oblasti zamestnancov mesta,
 • vypracúva koncepcie vzdelávania zamestnancov úradu a mestskej polície,
 • pripravuje podklady na podávanie projektov v oblasti vzdelávania,
 • zabezpečuje agendu absolventskej praxe a organizuje činnosť absolventskej praxe,
 • zabezpečuje agendu povinného trestu práce,
 • vykonáva funkciu správcu mestského informačného systému,
 • zabezpečuje diagnostiku informačného systému,
 • udržuje dáta v informačnom systéme,
 • komplexne zabezpečuje ochranu, zálohovanie a bezpečnosť dát v informačnom systéme,
 • vykonáva funkciu správcu mestského informačného systému,
 • zabezpečuje funkcie schopnosť technických a programových prostriedkov informačného systému mesta,
 • sleduje a vyhodnocuje efektívnosť mestského informačného systému, predkladá návrhy na zmeny a zlepšenia vrátane finančnej špecifikácie,
 • zabezpečuje poradenstvo a zaškoľovanie pre účastníkov a užívateľov mestského informačného systému,
 • zabezpečuje starostlivosť o internetovú stránku mesta, o telefónnu ústredňu, o elektronickú a kancelársku techniku,
 • zabezpečuje archiváciu digitálnych produktov,
 • vykonáva administratívu geografického portálu mesta Skalica,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia,  mimo sťažností na zamestnancov mesta

Osoby

Fulierová Viera

Referent matričného úradu

Hrebíčková Eliška Karina, Bc.

Referent administratívnych služieb, správy informačných systémov a registratúry

Kazinotová Renáta

Referent podateľne

Konkušová Martina, Bc.

Referent pre MsZ

Moravcová Alena

Referentka podateľne

Reháková Lenka

Informácie MsÚ

Ružička Tibor

Referent informatiky

Spáčil Juraj, Mgr.

Vedúci oddelenia všeobecnej správy

Straková Dana

Referent matričného úradu

Šrédlová Petra

Referent matričného úradu

Švrček Pavol

Referent informatiky

Vaníčková Ingrid

Referent osvedčovania

Vašíčková Mária

Referent evidencie obyvateľstva

Večera Ľudovít

Referent aktivačných prác
Mobil: +421918340580

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00