Menu

Skalica

Činnosť

Oddelenie všeobecnej správy sa člení na referentské miesta:

 • referent administratívnych služieb, správy informačných systémov a registratúry
 • evidencia obyvateľstva
 • osvedčovanie
 • referent pre mestské zastupiteľstvo
 • Matričný úrad
 • informátor
 • podateľne
 • upratovacích prác
 • informatiky
 • informačného systému samosprávy a GIS

Pôsobnosť:

 • vedie evidenciu verejných zhromaždení na území mesta Skalica,
 • v rámci mesta koordinuje zabezpečenie volieb a referenda,
 • vedie evidenciu o poslancoch a komisiách a ich činnosti,
 • vykonáva a zabezpečuje styk s poslancami a komisiami mestského zastupiteľstva,
 • vykonáva agendu evidencie obyvateľstva,
 • vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy mesta,
 • zabezpečuje prípravné práce bezpečnostného projektu pri ochrane osobných údajov a jeho implementáciu v pôsobnosti mestského úradu,
 • zabezpečuje spracovanie metodiky pre zamestnancov úradu, mestskej polície, primátora a zástupcu primátora súvisiacu so zákonom o ochrane osobných údajov a ich koordináciu v pôsobnosti úradu,
 • zabezpečuje podklady pre rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje reprezentačné záležitosti mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje spoluprácu orgánov samosprávy mesta s politickými stranami a záujmovými organizáciami,
 • zabezpečuje prácu matričného úradu,
 • pripravuje podklady na tvorbu rozpočtu mesta podľa rozsahu svojej pôsobnosti,
 • vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií,
 • vedie centrálnu evidenciu priestupkov,
 • obstaráva tovary, služby a práce na zabezpečenie činnosti orgánov mesta a zamestnancov úradu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
 • koordinuje proces verejného obstarávania podľa požiadaviek oddelení mestského úradu,
 • zabezpečuje revízie (jezuitský kostol, hasičská zbrojnica, centrum voľného času, odchytová stanica pre psov, mestský úrad),
 • zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov Mesta Skalica
 • podieľa sa v rozsahu pôsobnosti mesta na plnení úloh ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečuje archivovanie  a skartáciu agendy oddelenia,
 • zabezpečuje odbornú správu registratúry úradu,
 • vypracováva registratúrny poriadok a registratúrny plán mestského úradu,
 • vykonáva archívnu službu úradu,
 • vedie centrálny protokol pošty, pracuje s modulom písomnosti v ISM,
 • zabezpečuje styk úradu s Poštovým úradom,
 • plní funkciu centrálnej podateľne mesta,
 • zabezpečuje zapožičiavanie priestorov,
 • organizuje upratovacie práce úradu a mestskej polície,
 • zabezpečuje podklady pre Mestský hasičský zbor,
 • pripravuje podklady na tvorbu rozpočtu mesta v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • vykonáva funkciu správcu mestského informačného systému,
 • zabezpečuje diagnostiku informačného systému,
 • udržuje dáta v informačnom systéme,
 • komplexne zabezpečuje ochranu, zálohovanie a bezpečnosť dát v informačnom systéme,
 • vykonáva funkciu správcu mestského informačného systému,
 • zabezpečuje funkcie schopnosť technických a programových prostriedkov informačného systému mesta,
 • sleduje a vyhodnocuje efektívnosť mestského informačného systému, predkladá návrhy na zmeny a zlepšenia vrátane finančnej špecifikácie,
 • zabezpečuje poradenstvo a zaškoľovanie pre účastníkov a užívateľov mestského informačného systému,
 • zabezpečuje starostlivosť o internetovú stránku mesta, o telefónnu ústredňu, o elektronickú a kancelársku techniku,
 • zabezpečuje archiváciu digitálnych produktov,
 • vykonáva administratívu geografického portálu mesta Skalica,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta

Osoby

Fulierová Viera

Referent matričného úradu

Kazinotová Renáta

Referent podateľne

Moravcová Alena

Referentka podateľne

Reháková Lenka

Informácie MsÚ

Ružička Tibor

Referent informatiky

Spáčil Juraj, Mgr.

Vedúci oddelenia všeobecnej správy

_Informácie MsÚ

Kancelária prvého kontaktu
Telefón: +421346903105

Straková Dana

Referent matričného úradu

Šrédlová Petra

Referent matričného úradu

Švrček Pavol

Referent informatiky

Vaníčková Ingrid

Referent osvedčovania

Hrebíčková Eliška Karina, Bc.

Referent admin.služieb a registratúry

Vašíčková Mária

Referent evidencie obyvateľstva

Večera Ľudovít

Referent aktivačných prác
Mobil: +421918340580

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00