Menu

Skalica

Činnosť

Oddelenie výstavby sa člení na referentské miesta:

 • evidencie súpisných čísel, evidencia budov a administratíva oddelenia
 • investičnej výstavby
 • odpadového hospodárstva
 • stavebnej správy
 • životného prostredia
 • ŠFRB
 • dopravy a cestného hospodárstva

Pôsobnosť oddelenia:

 • zabezpečuje obstarávanie a schvaľovanie územno-plánovacej  dokumentácie mesta,
 • spolupracuje na tvorbe koncepcií výstavby a rozvoja mesta v časovom a  finančnom prepojení na rozpočet mesta a ÚPN SÚ mesta,
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu investičných akcií mesta,
 • organizuje verejné obstarávanie pre stavebné investičné akcie mesta,
 • vypracováva záväzné stanoviská k investičnej činnosti fyzických a  právnických osôb v k.ú. Skalica, 
 • vykonáva prenesené kompetencie stavebného úradu v zmysle Stavebného  zákona (drobné stavby, studne, žumpy),
 • vypracováva záväzné stanoviská na úseku životného prostredia v rámci kompetencií mesta,
 • v spolupráci s kompetentnými orgánmi spracúva koncepcie ochrany životného prostredia v  meste,                                                                            
 • vykonáva agendu prenájmu verejného priestranstva zvláštneho užívania verejného priestranstva (rozkopávky) a  umiestnenia reklamy na území mesta,
 • vedie evidenciu nehnuteľností na území k.ú. Skalica, vydáva listiny  o určení, zrušení a zmene súpisného a orientačného čísla stavieb,
 • vydáva potvrdenia o veku stavby,
 • v spolupráci s kompetentnými orgánmi spracúva koncepcie pamiatkovej ochrany v pamiatkovej zóne a pamiatkovo chránených objektov v majetku  mesta,
 • v spolupráci s mestskou políciou sleduje, vyhodnocuje dopravnú situáciu v meste,  vypracúva podklady a návrhy na jej riešenie,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad v zmysle Stavebného zákona,
 • zabezpečuje činnosti spojené s prijímaním a overovanie úplnosti náležitostí písomnej žiadosti o štátnu podporu na rozširovanie    zveľaďovanie bytového fondu,
 • zabezpečuje verejné obstarávanie,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy vo vodnom hospodárstve,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy.

Osoby

Balát Václav

Referent pre úvery zo ŠFRB

Bohun Roman, Ing.

Referent na dopravu

Bruck Miroslav

Referent aktivačných prác

Hlavatý Jozef, Ing.

Vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia

Lašáková Ľuboslava, Ing.

Referent pre investičnú výstavbu

Slobodová Jana, Ing.

Referent pre investičnú výstavbu

Špaček Ján, Ing.

Referent odpadového hospodárstva

Švorcová Katarína, Ing.

Referent životného prostredia

Vyskoč Marek, Mgr.

Referent evidencie budov a súpisných čísiel

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00