Menu

Skalica

Právnik

 • zabezpečuje komplexné právne služby mestu a organizáciám podriadeným mestu,
 • v spolupráci s ostatnými útvarmi úradu, s legislatívnymi orgánmi a ostatnými kompetentnými orgánmi a organizáciami koordinuje prípravu právnych predpisov mesta a zodpovedá za ich konečnú prípravu v súlade s platnými právnymi predpismi SR,
 • poskytuje právne poradenstvo ostatným útvarom úradu, orgánom mestského zastupiteľstva a organizáciám podriadeným mestu,
 • vedie dokumentáciu právnych predpisov,
 • vedie evidenciu a dokumentáciu všeobecne záväzných nariadení mesta,
 • pripravuje a vypracúva alebo spolupracuje pri vypracúvaní interných právnych noriem mesta (vnútorných právnych predpisov mesta), vedie ich evidenciu,
 • zabezpečuje oznámenie a zverejnenie všeobecne záväzných nariadení mesta na úradnej tabuli,
 • vedie evidenciu a zakladá originály všetkých zmlúv Mesta Skalica,
 • zabezpečuje agendu súvisiacu so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00