Skalica

Právnik

  • zabezpečuje komplexné právne služby mestu a organizáciám podriadeným mestu,
  • v spolupráci s ostatnými útvarmi úradu, s legislatívnymi orgánmi a ostatnými kompetentnými orgánmi a organizáciami koordinuje prípravu právnych predpisov mesta a zodpovedá za ich konečnú prípravu v súlade s platnými právnymi predpismi SR,
  • poskytuje právne poradenstvo ostatným útvarom úradu, orgánom mestského zastupiteľstva a organizáciám podriadeným mestu,
  • vedie dokumentáciu právnych predpisov,
  • vedie evidenciu a dokumentáciu všeobecne záväzných nariadení mesta,
  • pripravuje a vypracúva alebo spolupracuje pri vypracúvaní interných právnych noriem mesta (vnútorných právnych predpisov mesta), vedie ich evidenciu,
  • zabezpečuje oznámenie a zverejnenie všeobecne záväzných nariadení mesta na úradnej tabuli,
  • vedie evidenciu a zakladá originály všetkých zmlúv Mesta Skalica,
  • zabezpečuje agendu súvisiacu so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií,
  • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30