Menu

Skalica

Prednosta

1/ Prednosta riadi a organizuje prácu úradu, zodpovedá za činnosť úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti.
2/ Prednosta v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä

 a. priamo riadi

 • sekretariát MsÚ
 • vedúcu oddelenia ekonomického
 • vedúceho majetkového oddelenia
 • vedúceho oddelenia všeobecnej správy
 • vedúceho oddelenia strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia
 • vedúcu oddelenia marketingu a cestovného ruchu
 • vedúcu oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania
 • riaditeľku centra voľného času
 • spoločný obecný úrad - školský 
 • spoločný obecný úrad – stavebný
 1. koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku,
 2. zabezpečuje koncepčnú, koordinačnú, kontrolnú činnosť pri výkone samosprávnych úloh mesta a plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
 3. rozhoduje o tuzemských pracovných cestách priamo riadených zamestnancov,
 4. podáva návrhy
 • na zahraničné pracovné cesty zamestnancov
 • na úpravu platových náležitostí zamestnancov
 • na zmenu organizačného usporiadania úradu
 • materiálov pre mestské zastupiteľstvo vypracovávané za úrad,

f)  zabezpečuje

 • spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného úseku,
 • spoluprácu s organizáciami  v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta,
 • koordináciu pracovných činností s ostatnými organizačnými útvarmi úradu,    
 • dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení,
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v úrade,
 1. poskytuje súčinnosť kontrolným orgánom pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,
 2. vykonáva
 • spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti
 • kontrolnú činnosť v kompetencii riadeného úseku
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v úrade,
 • odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami riadeného úseku
 • personálne činnosti voči zamestnancom riadeného úseku, najmä hodnotenie pracovného výkonu
 • návrh na organizačné, pracovno-právne a platové zaradenie,
 • návrh na systemizáciu pracovných miest priamo riadených zamestnancov,

ch) zostavuje pracovné náplne priamo riadených zamestnancov,

i)    plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.

Osoby

Bobrík Anton, Ing.

Prednosta Mestského úradu

Podriadené organizačnej zložke

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00