Menu

Skalica

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Materská škola

Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorú zriadilo Mesto Skalica s účinnosťou od 1. januára 2003.

Štatutárnym zástupcom MŠ Dr. Clementisa 59, Skalica je riaditeľka Jana Jurášová, ktorá má na každom pracovisku svoju zástupkyňu. Na všetkých materských školách sa realizuje výuka základov anglického jazyka. V súčasnosti má materská škola 25 tried a 575 detí.

Súčasťou MŠ Dr. Clementisa 59, Skalica je 5 elokovaných pracovísk:

 • MŠ Skalica Hviezdoslavova 1
 • MŠ Skalica L. Svobodu 31
 • MŠ Skalica Pod Kalváriou
 • MŠ Skalica Pri potoku
 • MŠ Skalica Hurbanova 1

Základná škola Skalica, Vajanského 2 

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica a to je aj zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom ZŠ Vajanského je riaditeľ Mgr. František Kaprálik. V škole je realizovaný školský  vzdelávací  program  pre 1. a 2. stupeň  ZŠ. Škola má v súčasnosti 34 tried a 784 žiakov


Základná škola Skalica, Mallého 2

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica a to je aj zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom ZŠ Mallého je riaditeľ Mgr. Peter Martinovský. V škole je realizovaný školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň  ZŠ. Škola má v súčasnosti 10 tried, 227 žiakov a je to škola so športovým zameraním.


Základná škola Skalica, Strážnická 1

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica a to je aj zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom ZŠ Strážnická je riaditeľka Ing. Eva Hanzalíková. V škole je realizovaný školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň  ZŠ. Škola má v súčasnosti 28 tried a 630 žiakov.


Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha Skalica, Kráľovská 16

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica a to je aj zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom pre ZUŠ Skalica  je riaditeľ Jozef Nejedlík. Škola vzdeláva v súčastnosti spolu 1420 žiakov a dospelých. Základná umelecká škola Skalica poskytuje základné vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a výchovno-vzdelávací proces prebieha v štyroch odboroch:

 • hudobnom 
 • tanečnom
 • literárno-dramatickom
 • výtvarnom

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00