Menu

Skalica

Činnosť

Spoločný obecný úrad – stavebný:

sa člení na referentské miesta:

 • vedúci referent
 • referent
 • referent
 • referent

v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej „zákon“) vykonáva pre Mesto Skalica a v zmysle Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu Skalica aj pre účastníkov tejto zmluvy pôsobnosť na úseku územného plánovania a stavebného poriadku :

 • vedie  územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 zákona),                    
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§ 54 až 70 zákona), okrem ohlásenia stavebných úprav (§ 55 ods. 2 zákona),
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74 zákona),
 • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby (§ 76 až 85 zákona),
 • nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení (§ 86 až 94 zákona),
 • rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku  (§ 95 zákona),
 • rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 zákona),
 • nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia (§ 102 zákona),
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105 až 107 zákona),
 • rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe (§ 134 a 135 zákona),
 • vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 zákona),
 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 zákona),
 • nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 zákona),
 • zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému (§ 128 až 130 zákona),
 • vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu (§ 131 a 132 zákona),
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia,  mimo sťažností na zamestnancov mesta.

Osoby

Kucharičová Jana, Ing.

Referent spoločného stavebného úradu

Španková Daniela

Referent spoločného stavebného úradu

Somogyiová Zdenka, Ing.

Referent spoločného stavebného úradu

Brodňanová Miroslava

Referent Spoločného stavebného úradu

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00