Menu

Skalica

Povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia

1. Povolenie/súhlas stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
2. Povolenie/súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
3. Platenie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

 vybavuje:   Ing. Katarína Švorcová
 adresa:  Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 č. dverí:  318
 tel:  +421346903318
 email: svorcova.katarina@mesto.skalica.sk

1. Povolenie/súhlas stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
Povolenie stavby MZZO je vydávané formou súhlasu, ktorý slúži ako podklad pre stavebné povolenie. Jedná sa o kotol, krb slúžiaci na vykurovanie a ohrev teplej vody, ktorý je umiestnený v rodinnom dome, prevádzke, výrobnej hale, a pod., s maximálnym súhrnným tepelným príkonom 300 kW a ostatné činnosti uvedené v prílohe vyhlášky 410 /2012 Z.z. ktorou za vykonávajú ustanovenia zákona o ovzduší.

Správny poplatok za vydanie súhlasu na stavbu MZZO – bez poplatku

Žiadosť osúhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

2. Povolenie/súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
Povolenie na užívanie (kolaudáciu) MZZO je vydávané formou súhlasu, ktorý slúži stavebnému úradu ako podklad pre vydanie kolaudačného povolenia. Povolenie na užívanie MZZO sa vydáva na základe predchádzajúceho vydaného povolenia na stavbu MZZO, prípadne stavebného povolenia vydaného stavebným úradom.

Žiadosť o súhlas na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania

3. Platenie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia
V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Skalica, za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Prevádzkovateľom malého zdroja podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 2/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Skalica je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie.

Dátum vloženia: 16. 3. 2016 9:36

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00