Menu

Skalica

Prístup k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba)

Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje

Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie

 • Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná
 • Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov
 • Informácia je písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam 
 • KTO má nárok na informácie? - Každý
 • KTO musí sprístupňovať informácie? - Orgány štátnej správy a územnej samosprávy, fyzické a právnické osoby
 • ČO musí byť sprístupnené? - Všetky informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii, ak to nevylučuje iný zákon
 • ČO musí byť sprístupnené bez žiadosti? - Právomoci, kompetencie, organizačná štruktúra povinných osôb, postup ako vybavovať informácie
 • ČO nemôže byť sprístupnené? - Tajomstvá (štátne, služobné, bankové, daňové, obchodné, osobné údaje, duševné vlastníctvo...)

Ako získať informácie?

žiadosť o sprístupnenie informácie môže podať ktokoľvek, t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu

 • žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne – listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný

Žiadosť musí obsahovať:

 • identifikácia povinnej osoby – komu je žiadosť určená (povinná osoba)identifikácia žiadateľa – kto žiadosť podáva (oprávnená osoba – žiadateľ)
 • určenie požadovanej informácie – aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti)
 • určenie spôsobu sprístupnenia – akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)

Na MESTO SKALICA je možné podať žiadosť:

 • ústne – možno podať žiadosť osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby na podateľni Mestského úradu v Skalici
 • písomne – Mesto Skalica, 

Mestský úrad v Skalici 
Námestie slobody č. 10
909 01 Skalica

 • telefonicky – na číslo +421 34 6903 113
 • elektronickou poštou – podatelna@mesto.skalica.sk

Lehota vybavenia:

 • povinná osoba musí žiadosť vybaviť
 • najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti povinnej osobe alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (v taxatívne vymedzených prípadoch môže byť výnimočne 8 – dňová lehota predĺžená najviac o ďalších 8 pracovných dní)
 • a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe (v taxatívne vymedzených prípadoch môže byť výnimočne 15 – dňová lehota predĺžená najviac o ďalších 15 pracovných dní)
 • žiadateľ je písomne oboznámený o predĺžení lehoty s uvedením dôvodov.

Situácie, ktoré môžu nastať po podaní žiadosti:

 • Žiadosť obsahuje minimálne všetky zákonom predpísané náležitosti a informácie, ktoré žiadateľ žiada, sú zverejnené.

Najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti oznámi žiadateľovi, kde má prístup ku zvereným informáciám. V prípade, ak aj napriek tomu žiadateľ trvá na sprístupnení týchto informácií, začína 8 (16) alebo 15 (30) dňová lehota

 • Žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, ale povinná osoba nemá informácie k dispozícii, ale má vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať.

Povinná osoba postúpi predmetnú žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má informácie k dispozícii a oznámi žiadateľovi postúpenie žiadosti.

 • Žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, ale povinná osoba nemá informácie k dispozícii a nemá vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať.

Povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, najneskôr do 8 dní od prijatia žiadosti, žiadosť odmietne rozhodnutím z toho dôvodu, že požadovanú informáciu nemá k dispozícii a ani nemá vedomosť o tom, kto je príslušná povinná osoba.

 • Žiadosť neobsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti.

Povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ nedoplní v lehote žiadosť a pre tento nedostatok nie je možné informácie sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

 • Žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti.

Povinná osoba sprístupní požadované informácie najneskôr do 8 pracovných dní (16 pracovných dní) alebo 15 pracovných dní (30).

V prípade, že informácie neboli rozhodnutím povinnej osoby sprístupnené

 • Žiadateľ sa uspokojí so zamietavým stanoviskom.
 • Žiadateľ sa neuspokojí so zamietavým stanoviskom povinnej osoby a podá v zákonnej lehote 15 dní odvolanie (prípadne do 3 mesiacov, ak bol žiadateľ povinnou osobou nesprávne poučený o možnosti podať odvolanie alebo ak nebol poučený vôbec). Odvolanie adresuje tejto povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala.
 • Zákonná lehota na odvolanie začína plynúť odo dňa rozhodnutia žiadateľovi.

Odvolanie musí obsahovať:

 • kto ho podáva
 • voči ktorému rozhodnutiu
 • zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva
 • návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť

Reakcia na odvolanie

 • O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie mestského úradu, o odvolaní rozhoduje primátor.
 • Nadriadený orgán v 15 dňovej odvolacej lehote vyhovie odvolaniu a zaviaže povinnú osobu, voči ktorej rozhodnutie odvolania smeruje, ako má žiadosť vybaviť.
 • Nadriadený orgán v 15 dňovej odvolacej lehote nevyhovie odvolaniu, teda odvolanie zamietne.
 • Nadriadený orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 • Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

Reakcie žiadateľa na odmietavé stanovisko nadriadeného orgánu

 • Žiadateľ sa uspokojí s takýmto rozhodnutím.
 • Žiadateľ podá na súd žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu povinnej osoby.

Slobodný prístup k informáciám – dokumenty:

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00