Menu

Skalica

Realizované

Zobrazené 1-30 z 118
logo EU

Modernizácia autobusovej zastávky na ul. Mallého v Skalici s cieľom zvýšenia bezpečnosti cestujúcich

Dátum: 1. 8. 2023

Integrovaný regionálny operačný program
Celkový rozpočet projektu: 52 851,05 €
Schválená dotácia: 44 517,17 €
Spolufinancovanie: 8 333,88 €

logo

Trojka Záhoria 3

Dátum: 1. 8. 2023

Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj
Schválená dotácia: 1 260,- €
Min. výška spolufinancovania (5%): 63,- €

logo MK SR

Reštaurovanie bočného oltára Panny Márie Bolestnej v kostole sv. Pavla Pustovníka - 1. etapa

Dátum: 21. 6. 2023

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR
Schválená dotácia: 10 000,- €
Min. výška spolufinancovania: 500,- €

logo EU

Riešenie migračných výziev v rámci mesta Skalica v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Dátum: 15. 6. 2023

Integrovaný regionálny operačný program
Celkové oprávnené výdavky: 507 000,- €
Celová výška nenávratného finančného príspevku: 507 000,- €

logo

Společná propagace kulturního a přírodního dědictví v příhraničním regionu okolo Baťova kanálu

Dátum: 14. 12. 2022

Celkové výdavky: 23 780,00 €
Dotácia z EFRR: 20 213,00 €
Vedúci partner projektu (konečný užívateľ): DSO - Obce pro Baťův kanál
Hlavný cezhraničný partner projektu: Mesto Skalica
Doba realizácie: 03/2022 - 12/2022

logo

Masarykova stezka „Po stopách TGM“

Dátum: 18. 10. 2022

Celkové výdavky: 21 291,00 €
Dotácia z EFRR: 15 043,30 €
Konečný užívateľ: Mesto Hodonín
Doba realizácie: 11/2021 - 10/2022

Projekt realizovaný v rámci Fondu malých projektov, operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

logo

Podpora kultúry v Trnavskom kraji – Skalické dni 2022

Dátum: 16. 9. 2022

Schválená dotácia: 18 000,- €
Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

logo

Podpora kultúry v Trnavskom samosprávnom kraji – Artleto 2022 v Skalici

Dátum: 7. 9. 2022

Poskytnutá dotácia: 500,- €
Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

loga

Zlepšení přístupu ke kulturní památce Výklopník - Baťův kanál včetně propagace kulturního dědictví na obou stranách hranice

Dátum: 11. 8. 2022

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Fond malých projektů
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové oprávnené výdavky projektu: 47 819,93 EUR
Finančný príspevok z Európskej únie: 29 983,09 EUR
Obdobie realizácie: 4/2022 – 3/2023

logo

Dom kultúry Skalica - obnova strechy

Dátum: 1. 7. 2022

Celkové oprávnené výdavky: 63 272,26 €
Schválená dotácia: 60 000,- €

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR
Program 1.: Obnovme si svoj dom
Podprogram 1.1: Obnova kultúrnych pamiatok

logo

Revitalizácia okolia Pomníka padlým v 1. svetovej vojne

Dátum: 7. 6. 2022

Celkové výdavky projektu: 15 000,- €
Požadovaná dotácia: 10 000,- €
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo obrany SR

logo

Rekonštrukcia strechy Domu kultúry v Skalici

Dátum: 7. 6. 2022

Celkové oprávnené výdavky: 71 035,- €
Schválená dotácia: 45 000,- €
Čerpaná dotácia: 8 800,- €

Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

Výmena umelej trávy na ihrisku s umelou trávou v športovom areáli mesta Skalica

Dátum: 7. 6. 2022

Celková výška oprávnených výdavkov: 264 900,- €
Schválená výška dotácie: 100 000,- €
Spolufinancovanie Mesta Skalica: 150 000,- €
Spolufinancovanie MFK Skalica: 14 900,- €

Poskytovateľ dotácie: Slovenský futbalový zväz

Modernizácia techniky v Dome kultúry Skalica

Dátum: 17. 5. 2022

Výška oprávnených výdavkov: 165 594,35
Výška NFP: 157 314,63

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ulici L. Svobodu v Skalici

Dátum: 1. 3. 2022

Celkové oprávnené výdavky projektu: 289 077,05 €
Výška NFP: 274 623,20 €
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

logo

Rozvoj turistickej infraštruktúry prihraničného regiónu

Dátum: 17. 12. 2021

Hlavným predmetom projektu je spoločná propagácia a prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva prihraničného regiónu.
Celkové náklady projektu: 25 800,- €
Schválená dotácia: 24 510,- €
Spolufinancovanie: 1 290,- €

logo

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2022 – slávnostné otvorenie

Dátum: 17. 12. 2021

Celkový rozpočet projektu: 13 450,- €
Schválená dotácia: 8 000,- €

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR


Vybudovanie inkluzívneho detského ihriska

Dátum: 16. 12. 2021

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Poskytnutá dotácia: 50 000,- €

MARIÁN VARGA 70 + 4 - Koncert Františka Kudláča, Jonatána Pastirčáka (Pjoni) s orchestrom k nedožitým narodeninám Mariána Vargu spojený s jeho zvukovým záznamom

Dátum: 15. 12. 2021

Poskytnutá dotácia: 4 500,- €
Poskytovateľ dotácie: Nadácia SPP

Podpora opatrovateľskej služby v meste Skalica

Dátum: 26. 8. 2021

Celkový výška oprávnených výdavkov: 130.560, EUR
Nenávratný finančný príspevok: 130.560,- EUR

Oprava Pamätníka oslobodenia v Skalici

Dátum: 9. 8. 2021

Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády SR
Celkové oprávnené výdavky: 2 900,- EUR
Poskytnutá dotácia: 2 900,- EUR

Modernejšia škola - ZŠ Strážnická 1

Dátum: 18. 5. 2021

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Celkové výdavky projektu: 30 000,- EUR
Schválená dotácia: 30 000,- EUR

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Športová, Skalica

Dátum: 31. 3. 2021

Oprávnené výdavky projektu: 897 829,38 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 852 937,91 €
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Dom kultúry Skalica - rekonštrukcia strechy, posudok sanácie zatekania a vlhkosti, umelecko-historický a reštaurátorský výskum

Dom kultúry Skalica - rekonštrukcia strechy, posudok sanácie zatekania a vlhkosti, umelecko-historický a reštaurátorský výskum

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 82 439,- EUR
Požadovaná dotácia: 78 317,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR
Schválená dotácia: 35 000,- EUR

Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti Skalica - Hodonín

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 30 645,18 EUR
Požadovaná dotácia: 29 112,91 EUR
Dotačná schéma: Interreg V-A SR-ČR Fond malých projektov

Do Skalice za kultúrou - Artleto

Dátum: 1. 2. 2021

Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

logo

Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - 3. etapa (dokončenie)

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 17 800,- EUR
Schválená dotácia: 9 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR.

Skalica, Strážnická 2 - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

Skalica, Strážnická 2 - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

Dátum: 1. 2. 2021

Výška žiadanej dotácie: 120 083,00
Výška schválenej dotácie: 120 083,00 €
Výška dotácie po VO: 117 896,94 €
Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond

Odvlhčenie a oprava povrchov kostola sv. Pavla Pustovníka v Skalici

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 36 139,67 EUR
Schválená dotácia: 20 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR.
Číslo zmluvy: MK-6181/2022-180

„Rekonštrukcia a zateplenie strechy a obvodového plášťa a výmena otvorových konštrukcií objektu telocvične s kotolňou – objekt kotolňa“

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 24 834,01
Poskytnutá dotácia: 24 834,01 EUR
Poskytovateľ dotácie: MŠVVaŠ SR / MV SR

Zobrazené 1-30 z 118

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00