Skalica

Realizované

Zobrazeno 1-30 z 61

Vytvorenie zelenej oddychovej zóny pri lokalite Krivé Kúty

Dátum: 16. 5. 2019

Poskytovateľ dotácie: Nadácia Ekopolis
Výška dotácie: 1 600,- EUR
Celkové náklady: 2 000,- EUR

Spomienkové podujatia - významné osobnosti a dejinné udalosti Skalica 2019

Dátum: 16. 5. 2019

Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj
Výška dotácie: 500,- EUR. Hlavným cieľom predkladaného projektu je pripomenutie si výročí významných
osobností a významných dejinných udalostí mesta Skalica.

Dni zdravia v Skalici 2019

Dátum: 16. 5. 2019

Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj
Výška dotácie: 1 778,- EUR
Celkové náklady: 2 540,- EUR

Zelené obce Slovenska

Dátum: 6. 9. 2018

Dotácia: 16 474,79 EUR
Poskytovateľ dotácie: Slovenská agentúra životného prostredia SR

Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - I. etapa

Dátum: 7. 6. 2018

Celková výška dotácie: 15 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR

Podpora rozvoja športu v Skalici

Dátum: 31. 5. 2018

Schválená výška dotácie: 63 700,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády SR

Priblíženie histórie prihraničného regiónu Skalica - Hodonín

Dátum: 26. 3. 2018

Vzájomná spolupráca miest Skalica a Hodonín funguje už niekoľko rokov. Snahou oboch miest je realizáciou aktivít predkladaného projektu vytvoriť príťažlivé regióny pre obyvateľov, turistov a návštevníkov.

Úprava hasičskej zbrojnice v Skalici

Dátum: 1. 2. 2018

Schválená výška dotácie: 30 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Skalici

Dátum: 12. 12. 2017

Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky: 434 298,39 € a maximálna výška dotácie na sumu: 412 583,47 €

Reštaurovanie Pomníka padlým v 1. sv. vojne

Dátum: 24. 11. 2017

Názov: Reštaurovanie pomníka padlým v 1. svetovej vojne
Dotácia: 5 500,- EUR
Celkové náklady: 8 352,- EUR

Sanácia mestského opevnenia v Skalici 

Dátum: 24. 11. 2017

Celková výška dotácie: 30 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR

Podpora cestovného ruchu v Skalici a na Záhorí

Dátum: 27. 6. 2017

Poskytnutá dotácia: 9 909,35 EUR

Osvetelenie priechodov pre chodcov - Pozor zebra na ceste!

Dátum: 27. 6. 2017

Typ: Realizované | ostatné
Celkový rozpočet: 7 162,- EUR
Dotácia: 4 000,- EUR

Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Skalica

Dátum: 27. 6. 2017

Výška dotácie: 24 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR

Rekonštrukcia strechy ZŠ Mallého 2, Skalica

Dátum: 27. 6. 2017

Dotácia: 70 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, sociálnych vecí a rodiny SR
Podprogram 0D501 Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky

Riešenie havarijného stavu strechy NKP Rotunda sv. Juraja v Skalici

Dátum: 15. 6. 2017

Zámerom projektu je rekonštrukčnými prácami odstrániť havarijný stav strechy Rotundy sv. Juraja v Skalici. Hlavným cieľom je oprava strechy a dočasné zabezpečenie objektu vo forme ochrany proti zatekaniu.

Rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému v meste Skalica

Dátum: 18. 5. 2017

Cieľom projektového zámeru je prevencia kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Skalica, a to prostredníctvom modernizácie 4 kamier súčasného bezpečnostného kamerového systému a doplnením 1 novej kamery do tohto kamerového systému.

ZŠ Mallého 2 Skalica - strešná krytina II.

Dátum: 17. 5. 2017

Hlavným cieľom projektu je riešenie havarijnej situácie - oprava strechy a výmena azbestovocementovej krytiny ZŠ Mallého 2, Skalica.

Osvetlenie priechodov pre chodcov v Skalici 2017

Dátum: 17. 5. 2017

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a chodcov v meste Skalica, prostredníctvom inštalácie dodatočného osvetlenia na 6 priechodoch pre chodcov na najfrekventovanejších cestách v meste.

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – interiérové vybavenie prevádzky Mestského centra sociálnych služieb (nocľaháreň)

Dátum: 9. 1. 2017

Projekt je zameraný na podporu rozvoja sociálnych služieb v meste Skalica.

Revitalizácia MŠ Skalica - pracovisko: Pod kalváriou

Dátum: 6. 12. 2016

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 357 299,96 €
Maximálna výška dotácie: 339 434,96€

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Mallého Skalica

Dátum: 5. 12. 2016

Celkové výdavky projektu: 4.290 €
Dotácia: 3.900 €

Rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému v meste Skalica s dôrazom na sídliskové celky

Dátum: 30. 11. 2016

Cieľ projektu : Hlavným cieľom projektu, je udržanie vysokej úrovne bezpečnosti v meste Skalica, jej ďalšie eliminovanie na najnižšiu možnú hranicu tak, aby sa občania a návštevníci cítili čo najbezpečnejšie.

Projekt Objavte prírodné a kultúrne krásy susedov

Dátum: 15. 11. 2016

Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

Cyklotrasy bez hraníc

Dátum: 15. 11. 2016

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie cezhraničnej spolupráce a celkové zvýšenie dostupnosti a napojenia jednotlivých územných častí prihraničného regiónu v nadväznosti na už jestvujúcu sieť cyklotrás, budovanie cyklotrás v záujme zvýšenia atraktivity územia pre rozvoj turizmu, obslužnosti a bezpečnosti obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne a zabezpečenia lepšieho cezhraničného prepojenia jednotlivých skupín obyvateľstva na oboch stranách hranice.

Poznávajme spoločne cezhraničný región Skalicka a Strážnicka

Dátum: 15. 11. 2016

Hlavný cieľ: vytvorenie jedného spoločného cezhraničného regiónu cestovného ruchu a tým podpora turizmu a návštevnosti prihraničných regiónov Skalicka a Strážnicka. Naplnením tohto cieľa dôjde nielen k zintenzívneniu vzájomnej cezhraničnej spolupráce, ale aj k pozitívnemu ekonomickému efektu týkajúceho sa malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a poskytovania služieb.

Územný plán ekologickej stability a ochrany pred povodňami prihraničného územia Skalicko - Strážnicko

Dátum: 15. 11. 2016

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok na efektívnu a konzistentnú prevenciu a ochranu pred povodňami v prihraničnom území Skalicko - Strážnicko a zabezpečenie ekologickej stability tohto územia.

Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka v nadväznosti na Stratégiu Európa 2020

Dátum: 15. 11. 2016

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie Stratégie oboch regiónov (Horného Záhoria a Strážnicka), ktorej cieľom je dosiahnutie takého hospodárskeho rastu, ktorý bude založený na princípoch znalostnej ekonomiky, bude udržateľný a bude podporovať začleňovanie - sociálne a územné a súčasne spoluprácu medzi oboma regiónmi oboch členských štátov EÚ.

Kam u susedov

Dátum: 8. 7. 2016

Spoznajte bohatú tradíciu a rozmanitú kultúru malebnej krajiny kyjovského Slovácka a Horného Záhoria.

Kompostáreň - Skalica

Dátum: 29. 6. 2016

Tento projekt je spolufinancovaný z kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Zobrazeno 1-30 z 61

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple