Menu

Skalica

Realizované

Zobrazené 61-90 z 118

Revitalizácia MŠ Skalica - pracovisko: Pod kalváriou

Dátum: 6. 12. 2016

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 352 596,43 €
Maximálna výška dotácie: 334 966,61 €

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Mallého Skalica

Dátum: 5. 12. 2016

Celkové výdavky projektu: 4.290 €
Dotácia: 3.900 €

Rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému v meste Skalica s dôrazom na sídliskové celky

Dátum: 30. 11. 2016

Cieľ projektu : Hlavným cieľom projektu, je udržanie vysokej úrovne bezpečnosti v meste Skalica, jej ďalšie eliminovanie na najnižšiu možnú hranicu tak, aby sa občania a návštevníci cítili čo najbezpečnejšie.

Projekt Objavte prírodné a kultúrne krásy susedov

Dátum: 15. 11. 2016

Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

Cyklotrasy bez hraníc

Dátum: 15. 11. 2016

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie cezhraničnej spolupráce a celkové zvýšenie dostupnosti a napojenia jednotlivých územných častí prihraničného regiónu v nadväznosti na už jestvujúcu sieť cyklotrás, budovanie cyklotrás v záujme zvýšenia atraktivity územia pre rozvoj turizmu, obslužnosti a bezpečnosti obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne a zabezpečenia lepšieho cezhraničného prepojenia jednotlivých skupín obyvateľstva na oboch stranách hranice.

Poznávajme spoločne cezhraničný región Skalicka a Strážnicka

Dátum: 15. 11. 2016

Hlavný cieľ: vytvorenie jedného spoločného cezhraničného regiónu cestovného ruchu a tým podpora turizmu a návštevnosti prihraničných regiónov Skalicka a Strážnicka. Naplnením tohto cieľa dôjde nielen k zintenzívneniu vzájomnej cezhraničnej spolupráce, ale aj k pozitívnemu ekonomickému efektu týkajúceho sa malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a poskytovania služieb.

Územný plán ekologickej stability a ochrany pred povodňami prihraničného územia Skalicko - Strážnicko

Dátum: 15. 11. 2016

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok na efektívnu a konzistentnú prevenciu a ochranu pred povodňami v prihraničnom území Skalicko - Strážnicko a zabezpečenie ekologickej stability tohto územia.

Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka v nadväznosti na Stratégiu Európa 2020

Dátum: 15. 11. 2016

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie Stratégie oboch regiónov (Horného Záhoria a Strážnicka), ktorej cieľom je dosiahnutie takého hospodárskeho rastu, ktorý bude založený na princípoch znalostnej ekonomiky, bude udržateľný a bude podporovať začleňovanie - sociálne a územné a súčasne spoluprácu medzi oboma regiónmi oboch členských štátov EÚ.

Kam u susedov

Dátum: 8. 7. 2016

Spoznajte bohatú tradíciu a rozmanitú kultúru malebnej krajiny kyjovského Slovácka a Horného Záhoria.

Kompostáreň - Skalica

Dátum: 29. 6. 2016

Tento projekt je spolufinancovaný z kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Spoločný sprievodca Baťovým kanálom

Dátum: 26. 2. 2016

Doba realizácie projektu: 2.2.2015 – 30.5.2015

Environmentálna výchova pre najmenších

Dátum: 26. 2. 2016

Celkové oprávnené výdavky: 22 950 €
Finančný príspevok z ERDF: 19 507,50 €
Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR: 2 295 €

Zachovanie a rozvoj cyrilometodských tradícií a remesiel v prihraničnom regióne

Dátum: 26. 2. 2016

Hlavným cieľom projektu je rozvoj kultúrnych tradícií a tradičných remesiel so zameraním sa na obdobie a územie Veľkej Moravy, pripomenutie si 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na toto územie a pripomenutie si kultúrneho dedičstva našich predkov.

Podnikanie ako centrálny prvok odborného vzdelávania v interkulturálnom kontexte

Dátum: 26. 2. 2016

Entrepreneurship als zentrales Element beruflicher Kompetenzentwicklung im interkulturellen Kontext

Rekonštrukcia komunikácie za účelom vytvorenia cyklotrasy Baťov kanál – Skalica

Dátum: 26. 2. 2016

Celkové oprávnené výdavky: 39 926,47 €
Finančný príspevok z ERDF: 30 000,00 €
Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR: 3 529,41 €

Rekonštrukcia centrálnej pamiatkovej zóny Skalica

Dátum: 26. 2. 2016

Sektor: verejný
Operačný program : Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4 - Regenerácia sídiel
Celkové výdavky projektu: 735.434.99 €
Požadovaná výška NFP: 698.663.24 €

Pamiatková zóna mesta Skalica

Dátum: 26. 2. 2016

Zámerom projektu s názvom „Pamiatková zóna mesta Skalica“ bola prezentácia kultúrnych a pamiatkových hodnôt a priblíženie Pamiatkovej zóny mesta Skalica a iných častí mesta tak širokej, ako aj odbornej verejnosti zo SR a zahraničia.

Rekonstrukce a výstavba stezek pro pěší a cyklisty – napojení na síť stezek „4 CYKLOREGIO“ při Baťově kanále

Dátum: 25. 2. 2016

Hlavným cieľom projektu je výrazné zvýšenie cezhraničnej spolupráce a celkové skvalitnenie dopravnej dostupnosti turisticky atraktívnych miest v prihraničných regiónoch v nadväznosti na už vybudovanú sieť cyklotrás 4CYKLOREGIO.

Podpora cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom vybudovania plávajúcej cezhraničnej environmentálnej expozície na Baťovom kanále

Dátum: 25. 2. 2016

Celkovým prínosom tohto projektu bude skvalitnenie a zmodernizovanie infraštruktúry cestovného ruchu na Baťovom kanály v podobe plávajúcej enviromentálnej ekovýchovnej expozície, podpora cezhraničného cestovného ruchu a turizmu a zvýšenie atraktivity prihraničného územia vydaním propagačného materiálu - publikácie (2 400 ks).

Podpora biodiverzity, budovanie biokoridorov a vetrolamov v prihraničnej oblasti Katastrálne územie Skalica

Dátum: 25. 2. 2016

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013, oblasť podpory II.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny.

Zariadenie pre seniorov Skalica - výstavba pavilónu pre ležiacich

Dátum: 25. 2. 2016

V súvislosti s výsledkami projektu bude po realizácii vybudované nové zariadenie, ktoré bude poskytovať sociálne služby pre 76 ležiacich klientov.

Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Skalica

Dátum: 25. 2. 2016

Hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia Zariadenia pre seniorov Skalica.

Jezuitský kostol – dominanta kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Realizáciou projektu dôjde ku komplexnej rekonštrukcii pamiatky, k záchrane a ochrane pamiatkového fondu.

4cykloregio - budovanie cyklotrás a cykloinfraštruktúry

Dátum: 25. 2. 2016

Hlavným cieľom projektu je výrazné zvýšenie cezhraničnej spolupráce a dostupnosti dotknutých slovenských a českých prihraničných regiónov a ich turisticky atraktívnych oblastí a výrazné zvýšenie cestovného ruchu v zúčastnených regiónoch.

Aktualizácia územného plánu mesta Skalica

Dátum: 25. 2. 2016

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť aktualizáciu územného plánu mesta Skalica. Tento cieľ bol dosiahnutý v plnej miere.

Elektronizácia mestskej knižnice

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt elektronizácie mestskej knižnice v Skalici bol realizovaný Mestom Skalica s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v roku 2004.

Fórum Pomoravie

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt bol realizovaný v roku 2003 z finančných prostriedkov Phare, z finančných prostriedkov nadačného fondu Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, Veselí n. Moravou a z vlastných zdrojov mesta Skalica.

Materská škola Skalica – nový štandard v oblasti predškolského vzdelávania

Dátum: 25. 2. 2016

Realizáciou projektu sa má pokračovať v procese modernizácie a optimalizovania nákladov na prevádzku budov.

Mestský cestovný ruch v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Realizácia projektu je naplánovaná v časovom horizonte august 2005 - august 2007. Projekt zahŕňa obnovu verejných priestranstiev v rozsahu celej pamiatkovej zóny v Skalici.

Prístav Skalica - Baťov kanál

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt výstavby „Prístavu Skalica - Baťov kanál“ umožní návštevníkom Baťovho kanála výstup a nástup na slovenskej strane.

Zobrazené 61-90 z 118

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00