Skalica

Realizované

Zobrazené 61-87 z 87

Rekonštrukcia komunikácie za účelom vytvorenia cyklotrasy Baťov kanál – Skalica

Dátum: 26. 2. 2016

Celkové oprávnené výdavky: 39 926,47 €
Finančný príspevok z ERDF: 30 000,00 €
Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR: 3 529,41 €

Rekonštrukcia centrálnej pamiatkovej zóny Skalica

Dátum: 26. 2. 2016

Sektor: verejný
Operačný program : Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4 - Regenerácia sídiel
Celkové výdavky projektu: 735.434.99 €
Požadovaná výška NFP: 698.663.24 €

Pamiatková zóna mesta Skalica

Dátum: 26. 2. 2016

Zámerom projektu s názvom „Pamiatková zóna mesta Skalica“ bola prezentácia kultúrnych a pamiatkových hodnôt a priblíženie Pamiatkovej zóny mesta Skalica a iných častí mesta tak širokej, ako aj odbornej verejnosti zo SR a zahraničia.

Rekonstrukce a výstavba stezek pro pěší a cyklisty – napojení na síť stezek „4 CYKLOREGIO“ při Baťově kanále

Dátum: 25. 2. 2016

Hlavným cieľom projektu je výrazné zvýšenie cezhraničnej spolupráce a celkové skvalitnenie dopravnej dostupnosti turisticky atraktívnych miest v prihraničných regiónoch v nadväznosti na už vybudovanú sieť cyklotrás 4CYKLOREGIO.

Podpora cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom vybudovania plávajúcej cezhraničnej environmentálnej expozície na Baťovom kanále

Dátum: 25. 2. 2016

Celkovým prínosom tohto projektu bude skvalitnenie a zmodernizovanie infraštruktúry cestovného ruchu na Baťovom kanály v podobe plávajúcej enviromentálnej ekovýchovnej expozície, podpora cezhraničného cestovného ruchu a turizmu a zvýšenie atraktivity prihraničného územia vydaním propagačného materiálu - publikácie (2 400 ks).

Podpora biodiverzity, budovanie biokoridorov a vetrolamov v prihraničnej oblasti Katastrálne územie Skalica

Dátum: 25. 2. 2016

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013, oblasť podpory II.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny.

Zariadenie pre seniorov Skalica - výstavba pavilónu pre ležiacich

Dátum: 25. 2. 2016

V súvislosti s výsledkami projektu bude po realizácii vybudované nové zariadenie, ktoré bude poskytovať sociálne služby pre 76 ležiacich klientov.

Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Skalica

Dátum: 25. 2. 2016

Hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia Zariadenia pre seniorov Skalica.

Jezuitský kostol – dominanta kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Realizáciou projektu dôjde ku komplexnej rekonštrukcii pamiatky, k záchrane a ochrane pamiatkového fondu.

4cykloregio - budovanie cyklotrás a cykloinfraštruktúry

Dátum: 25. 2. 2016

Hlavným cieľom projektu je výrazné zvýšenie cezhraničnej spolupráce a dostupnosti dotknutých slovenských a českých prihraničných regiónov a ich turisticky atraktívnych oblastí a výrazné zvýšenie cestovného ruchu v zúčastnených regiónoch.

Aktualizácia územného plánu mesta Skalica

Dátum: 25. 2. 2016

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť aktualizáciu územného plánu mesta Skalica. Tento cieľ bol dosiahnutý v plnej miere.

Elektronizácia mestskej knižnice

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt elektronizácie mestskej knižnice v Skalici bol realizovaný Mestom Skalica s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v roku 2004.

Fórum Pomoravie

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt bol realizovaný v roku 2003 z finančných prostriedkov Phare, z finančných prostriedkov nadačného fondu Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, Veselí n. Moravou a z vlastných zdrojov mesta Skalica.

Materská škola Skalica – nový štandard v oblasti predškolského vzdelávania

Dátum: 25. 2. 2016

Realizáciou projektu sa má pokračovať v procese modernizácie a optimalizovania nákladov na prevádzku budov.

Mestský cestovný ruch v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Realizácia projektu je naplánovaná v časovom horizonte august 2005 - august 2007. Projekt zahŕňa obnovu verejných priestranstiev v rozsahu celej pamiatkovej zóny v Skalici.

Prístav Skalica - Baťov kanál

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt výstavby „Prístavu Skalica - Baťov kanál“ umožní návštevníkom Baťovho kanála výstup a nástup na slovenskej strane.

Základná škola Vajanského - Otvorená škola

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, podopatrenie 3.1.1 - budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.

Perún, rieka Morava a ich bohatstvo

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt je realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce CBC SFMP Slovensko - Rakúsko 2003 s prispením finančných prostriedkov z fondu Phare a spolufinancovaním mesta Skalica.

Obnova a reštaurovanie NKP „Paulínsky kostol“ v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

V rámci tohto projektu došlo v roku 2009 k obnove a reštaurovaniu fasády kostola

Projekt obnovy NKP "Hradobný múr" v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Hradobný múr v Skalici zaujíma významné miesto medzi pamiatkami fortifikačnej architektúry na Slovensku, pretože je jedným z mála tak kompletne zachovaných mestských opevnení.

Rekonštrukcia NKP „Paulínsky kostol“ v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

V rámci tohto projektu bola v roku 2009 dokončená kompletná rekonštrukcia strechy kostola - výmena strešnej krytiny, latovania, oplechovania a výmena klampiarskych konštrukcií.

Rekonštrukcia radnice v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Hlavný zámer projektu je revitalizácia kultúrnej pamiatky - radnice pre využitie samosprávou, občanmi a miestnymi organizáciami pri zohľadnení princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Reštaurovanie NKP "Mariánskeho stĺpu“ v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Mariánsky stĺp v Skalici je dielom vysokých umeleckých kvalít, ktoré plní sakrálnu funkciu a esteticky a urbanisticky dotvára námestie.

Rotunda sv. Juraja - úprava areálu NKP

Dátum: 25. 2. 2016

Cieľom projektu je vytvoriť turisticky atraktívne prostredie a umocnenie historickej hodnoty areálu rotundy sv. Juraja. Projektové aktivity sa realizovali v areáli rotundy sv. Juraja a v areáli klasicistickej kalvárie. Realizačné náklady projektu boli 2,4 mil. Sk.

Skalica v Európe, Európa v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt bol realizovaný v roku 2004/2005 Mestom Skalica v rámci Grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu. Bol spolufinancovaný prostriedkami z fondu Phare a finančnými prostriedkami Mesta Skalica.

Výlet do histórie mesta Skalica

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt bol realizovaný v rámci Grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu 2002 a spolufinancovaný prostriedkami z fondu Phare a vlastnými zdrojmi z rozpočtu mesta Skalica. Projekt podporil zavedenie a rozšírenie špecializovanej sprievodcovskej služby v meste Skalica vo vybraných historických objektoch.

Rekonštrukcia centrálnej pamiatkovej zóny Skalica

Dátum: 24. 2. 2016

Cielom projektu je rekonštrukcia a obnova verejného priestranstva v rámci mestskej pamiatkovej zóny v Skalici

Zobrazené 61-87 z 87

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00