Skalica

Hlavný kontrolór

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení). 
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa  zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca obecného zastupiteľstva
 • starostu
 • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
 • iného zamestnanca obce
 • podľa osobitného zákona

Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej  činnosti podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov.

Kontrolnej činnosti podlieha:

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, 
 • právnické  osoby, v  ktorých  má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, 
 • osoby,   ktorým  boli  poskytnuté  z   rozpočtu  obce  účelové  dotácie  alebo   návratné finančné  výpomoci,  či  nenávratné  finančné výpomoci podľa  osobitného predpisu v  rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. 

Úlohy hlavného kontrolóra 

1. Hlavný kontrolór 

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení,
b) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým, 
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve, 
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, 
e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, 
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

2. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom. 

3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti. 

4. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo primátorovi.

Ostatné

Správa HLK-1-2020 Kontrola poklad. dokladov IV. polrok 2019

Správa HLK-1-2020 Kontrola poklad. dokladov IV. polrok 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,35 kB

Správa HLK-2-2020 Kontrola prijatých faktúr IV. Q 2019

Správa HLK-2-2020 Kontrola prijatých faktúr IV. Q 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,97 kB

Správa HLK-4-2020 Kontrola dodržiavania platných VZN

Správa HLK-4-2020 Kontrola dodržiavania platných VZN.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 49,66 kB

Správa HLK-3-2020 Kontrola sťažností a petície I.polrok 2020

Správa HLK-3-2020 Kontrola sťažností a petície I.polrok 2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 46,33 kB

Správa HLK-10-2020 Kontrola prijatých faktúr I. Q 2020

Správa HLK-10-2020 Kontrola prijatých faktúr I. Q 2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,59 kB

Správa HLK-7-2020 Kontrola plnenia nápravných opatrení II polrok 2019 – kópia

Správa HLK-7-2020 Kontrola plnenia nápravných opatrení II polrok 2019 – kópia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 52,99 kB

Správa HLK-6-2020 Kontrola plnenia uzneseni II polrok 2019

Správa HLK-6-2020 Kontrola plnenia uzneseni II polrok 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,5 kB

Správa HLK-26-2019 Kontrola plnenia nápravných opatrení I polrok 2019

Správa HLK-26-2019 Kontrola plnenia nápravných opatrení I polrok 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 49,81 kB

Správa HLK-25-2019 Kontrola PD III.Q 2019

Správa HLK-25-2019 Kontrola PD III.Q 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,1 kB

Správa HLK-24-2019 Kontrola prijatých faktúr III.Q 2019

Správa HLK-24-2019 Kontrola prijatých faktúr III.Q 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,74 kB

Správa HLK-23-2019 Kontrola plnenia rozpočtu JESENIA za I polrok 2019

Správa HLK-23-2019 Kontrola plnenia rozpočtu JESENIA za I polrok 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,6 kB

Správa HLK-22-2019 Kontrola plnenia rozpočtu JZariadenie pre seniorov za I polrok 2019

Správa HLK-22-2019 Kontrola plnenia rozpočtu JZariadenie pre seniorov za I polrok 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,48 kB

Správa HLK-21-2019 Kontrola plnenia uzneseni I polrok 2019

Správa HLK-21-2019 Kontrola plnenia uzneseni I polrok 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,31 kB

Správa HLK-20-2019 Kontrola Hasiči

Správa HLK-20-2019 Kontrola Hasiči.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,42 kB

Správa HLK-19-2019 Kontrola sťažností a petície I.polrok 2019

Správa HLK-19-2019 Kontrola sťažností a petície I.polrok 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,61 kB

Správa HLK-18-2019 Kontrola vedenia pokladnice

Správa HLK-18-2019 Kontrola vedenia pokladnice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,15 kB

Správa HLK-17-2019 Kontrola plnenia nápravných opatrení II polrok 2018

Správa HLK-17-2019 Kontrola plnenia nápravných opatrení II polrok 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,32 kB

Správa HLK-16-2019 Kontrola prijatých faktúr za II. štvrťrok 2019

Správa HLK-16-2019 Kontrola prijatých faktúr za II. štvrťrok 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,65 kB

Správa HLK-15-2019 Kontrola PD II.Q 2019

Správa HLK-15-2019 Kontrola PD II.Q 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,63 kB

Správa HLK-14-2019 Kontrola prijatých faktúr za I. štvrťrok 2019

Správa HLK-14-2019 Kontrola prijatých faktúr za I. štvrťrok 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,61 kB

Správa HLK-13-2018 – Kontrola tvorby príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu

Správa HLK-13-2018 – Kontrola tvorby príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,57 kB

Správa HLK-12-2019 Kontrola pokladničných dokladov za I. štvrťrok 2019

Správa HLK-12-2019 Kontrola pokladničných dokladov za I. štvrťrok 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,42 kB

Správa HLK-11-2019 Kontrola plnenia uzneseni II polrok 2018

Správa HLK-11-2019 Kontrola plnenia uzneseni II polrok 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,59 kB

Správa HLK-10-2019 Kontrola uzatvorených zmlúv 2018

Správa HLK-10-2019 Kontrola uzatvorených zmlúv 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,42 kB

Správa HLK-10-2019 – Kontrola zmluv 01.01.2018 do 30.06.2018

Správa HLK-10-2019 – Kontrola zmluv 01.01.2018 do 30.06.2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,12 kB

Správa HLK-9-2019 Kontrola III ZŠ- cestovné náhrady

Správa HLK-9-2019 Kontrola III ZŠ- cestovné náhrady.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,09 kB

Správa HLK-8-2019 Kontrola dotácii z rozpočtu

Správa HLK-8-2019 Kontrola dotácii z rozpočtu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,73 kB

Správa HLK-7-2019 sťažnosti

Správa HLK-7-2019 sťažnosti.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,97 kB

Správa HLK-6-2019 Ryboprodukt

Správa HLK-6-2019 Ryboprodukt.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,2 kB

Správa HLK-4-2019 Verejná dávka

Správa HLK-4-2019 Verejná dávka.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,26 kB

Správa HLK-3-2019, Kontrola Praha

Správa HLK-3-2019, Kontrola Praha.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,83 kB

Správa HLK-2-2019, Kontrola pokladničných dokladov IV štvrťrok 2018

Správa HLK-2-2019, Kontrola pokladničných dokladov IV štvrťrok 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,51 kB

Správa HLK-1-2019, Kontrola prijatých faktúr IV Q 2018

Správa HLK-1-2019, Kontrola prijatých faktúr IV Q 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,04 kB

Správa K-10-2018 – Neinvestičný fond

Správa K-10-2018 – Neinvestičný fond.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,16 kB

Správa K-9-2018 –Dobrovoľný hasičský zbor

Správa K-9-2018 –Dobrovoľný hasičský zbor.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,78 kB

Správa K-8-2018 – kontrola náhodne vybraných zmlúv uzatvorených medzi mestom

Správa K-8-2018 – kontrola náhodne vybraných zmlúv uzatvorených medzi mestom.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,53 kB

Správa K-7-2018 – Plnenie uznesenia MsZ II polrok 2017

Správa K-7-2018 – Plnenie uznesenia MsZ II polrok 2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,23 kB

Správa K-6-2018 –Verejné priestranstvo

Správa K-6-2018 –Verejné priestranstvo.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,63 kB

Správa K-5-2018 – Kontrola vybraných vnútorných smerníc mesta Skalica

Správa K-5-2018 – Kontrola vybraných vnútorných smerníc mesta Skalica.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,92 kB

Správa K-4-2018 sťažnosti a petície

Správa K-4-2018 sťažnosti a petície.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 8,22 kB

Správa K-3-2018 Kontrola dotácii z rozpočtu

Správa K-3-2018 Kontrola dotácii z rozpočtu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,56 kB

Správa K-2-2018 pokladničné bloky

Správa K-2-2018 pokladničné bloky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,39 kB

Správa K-1-2018 účtovné doklady 4Q-17

Správa K-1-2018 účtovné doklady 4Q-17.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,69 kB

Správa HLK-31-2018 – Kontrola plnenia nápravných opatrení za I polrok 2018

Správa HLK-31-2018 – Kontrola plnenia nápravných opatrení za I polrok 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,57 kB

Správa HLK-30-2018 – Kontrola tvorby príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu

Správa HLK-30-2018 – Kontrola tvorby príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,33 kB

Správa HLK-30-2018 – Kontrola tvorby príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu (2)

Správa HLK-30-2018 – Kontrola tvorby príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,5 kB

Správa HLK-29-2018 – Kontrola presonalnej agendy

Správa HLK-29-2018 – Kontrola presonalnej agendy.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,01 kB

Správa HLK-28-2018 – Pracovné prostriedky

Správa HLK-28-2018 – Pracovné prostriedky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18 kB

Správa HLK-27-2018 ZŠ Mallého

Správa HLK-27-2018 ZŠ Mallého.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,37 kB

Správa HLK-26-2018 pokladničné bloky

Správa HLK-26-2018 pokladničné bloky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,74 kB

Správa HLK-25-2018 PF III Q 2018

Správa HLK-25-2018 PF III Q 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,59 kB

Správa HLK-24-2018 – Plnenie uznesenia MsZ I polrok 2018

Správa HLK-24-2018 – Plnenie uznesenia MsZ I polrok 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,21 kB

Správa HLK-23-2018 – kontrola VZN, vnútorných smerníc a iné

Správa HLK-23-2018 – kontrola VZN, vnútorných smerníc a iné.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,75 kB

Správa HLK-22-2018, Kontrola SMM

Správa HLK-22-2018, Kontrola SMM.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,43 kB

Správa HLK-21-2018 - plnenie uznesení

Správa HLK-21-2018 - plnenie uznesení.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,01 kB

Správa HLK-20-2018 Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok za rok 2017.

Správa HLK-20-2018 Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok za rok 2017..docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,54 kB

Správa HLK-19-2018 sťažnosti a petície

Správa HLK-19-2018 sťažnosti a petície.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,51 kB

Správa HLK-18-2018, Kontrola prijatých faktúr II Q 2018

Správa HLK-18-2018, Kontrola prijatých faktúr II Q 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,3 kB

Správa HLK-16-2018 pokladničné bloky

Správa HLK-16-2018 pokladničné bloky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,2 kB

Správa HLK-15-2018 – Kontrola plnenia uznesenia I.

Správa HLK-15-2018 – Kontrola plnenia uznesenia I..docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,64 kB

Správa HLK-14-2018 – Kontrola plnenia nápravných opatrení za II polrok 2017

Správa HLK-14-2018 – Kontrola plnenia nápravných opatrení za II polrok 2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,86 kB

Správa HLK-13-2018 – Kontrola tvorby príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu

Správa HLK-13-2018 – Kontrola tvorby príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,34 kB

Správa HLK-12-2018, Kontrola prijatých faktúr I Q 2018

Správa HLK-12-2018, Kontrola prijatých faktúr I Q 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,49 kB

Správa HLK-11-2018 pokladničné bloky

Správa HLK-11-2018 pokladničné bloky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,97 kB

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientské centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00