Menu

Skalica

Hlavný kontrolór

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení). 
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa  zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca obecného zastupiteľstva
 • starostu
 • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
 • iného zamestnanca obce
 • podľa osobitného zákona

Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej  činnosti podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov.

Kontrolnej činnosti podlieha:

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, 
 • právnické  osoby, v  ktorých  má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, 
 • osoby,   ktorým  boli  poskytnuté  z   rozpočtu  obce  účelové  dotácie  alebo   návratné finančné  výpomoci,  či  nenávratné  finančné výpomoci podľa  osobitného predpisu v  rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. 

Úlohy hlavného kontrolóra 

1. Hlavný kontrolór 

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení,
b) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým, 
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve, 
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, 
e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, 
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

2. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom. 

3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti. 

4. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo primátorovi.

Ostatné

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II polrok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 574,78 kB

Správa z kontroly HLK-16

Správa z kontroly HLK-16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,54 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Skalica na I.polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Skalica na I.polrok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,22 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 hlavného kontrolóra mesta Skalica

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,99 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,89 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Skalica na II. polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360,24 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2022 I. polrok

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2021 II polrok-zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,2 kB

Správa HLK-5-2020

Správa HLK-5-2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,63 kB

Správa HLK-10-2020

Správa HLK-10-2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,59 kB

Správa HLK-14_2020

Správa HLK-14_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,41 kB

Správa HLK-11-2020

Správa HLK-11-2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,89 kB

Správa HLK-12-2020

Správa HLK-12-2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,25 kB

Správa HLK-13-2020

Správa HLK-13-2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,49 kB

Správa HLK-8-2020

Správa HLK-8-2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 32,39 kB

Správa HLK-7-2020

Správa HLK-7-2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 52,99 kB

Správa HLK-6-2020

Správa HLK-6-2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,5 kB

Správa HLK-4-2020

Správa HLK-4-2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 49,66 kB

Správa HLK-3-2020

Správa HLK-3-2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 46,33 kB

Správa HLK-2-2020

Správa HLK-2-2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,97 kB

Správa HLK-1-2020

Správa HLK-1-2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,35 kB

Správa HLK-26-2019

Správa HLK-26-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 49,81 kB

Správa HLK-25-2019

Správa HLK-25-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,1 kB

Správa HLK-24-2019

Správa HLK-24-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,74 kB

Správa HLK-23-2019

Správa HLK-23-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,6 kB

Správa HLK-22-2019

Správa HLK-22-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,48 kB

Správa HLK-21-2019

Správa HLK-21-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,31 kB

Správa HLK-20-2019

Správa HLK-20-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,42 kB

Správa HLK-19-2019

Správa HLK-19-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,61 kB

Správa HLK-18-2019

Správa HLK-18-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,15 kB

Správa HLK-17-2019

Správa HLK-17-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,32 kB

Správa HLK-16-2019

Správa HLK-16-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,65 kB

Správa HLK-15-2019

Správa HLK-15-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,63 kB

Správa HLK-14-2019

Správa HLK-14-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,61 kB

Správa HLK-12-2019

Správa HLK-12-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,42 kB

Správa HLK-11-2019

Správa HLK-11-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,59 kB

Správa HLK-10-2019

Správa HLK-10-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,42 kB

Správa HLK-9-2019

Správa HLK-9-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,09 kB

Správa HLK-8-2019

Správa HLK-8-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,73 kB

Správa HLK-7-2019

Správa HLK-7-2019.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,97 kB

Správa HLK-6-2019

Správa HLK-6-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,2 kB

Správa HLK-4-2019

Správa HLK-4-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,26 kB

Správa HLK-3-2019

Správa HLK-3-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,83 kB

Správa HLK-2-2019

Správa HLK-2-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,51 kB

Správa HLK-1-2019

Správa HLK-1-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,04 kB

Správa K-10-2018

Správa K-10-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,16 kB

Správa K-9-2018

Správa K-9-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,78 kB

Správa K-8-2018

Správa K-8-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,53 kB

Správa K-7-2018

Správa K-7-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,23 kB

Správa K-6-2018

Správa K-6-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,63 kB

Správa K-5-2018

Správa K-5-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,92 kB

Správa K-4-2018

Správa K-4-2018.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 8,22 kB

Správa K-3-2018

Správa K-3-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,56 kB

Správa K-2-2018

Správa K-2-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,39 kB

Správa K-1-2018

Správa K-1-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,69 kB

Správa HLK-31-2018

Správa HLK-31-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,57 kB

Správa HLK-30-2018

Správa HLK-30-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,33 kB

Správa HLK-29-2018

Správa HLK-29-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,01 kB

Správa HLK-28-2018

Správa HLK-28-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18 kB

Správa HLK-27-2018

Správa HLK-27-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,37 kB

Správa HLK-26-2018

Správa HLK-26-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,74 kB

Správa HLK-25-2018

Správa HLK-25-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,59 kB

Správa HLK-24-2018

Správa HLK-24-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,21 kB

Správa HLK-23-2018

Správa HLK-23-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,75 kB

Správa HLK-22-2018

Správa HLK-22-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,43 kB

Správa HLK-21-2018

Správa HLK-21-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,01 kB

Správa HLK-20-2018

Správa HLK-20-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,54 kB

Správa HLK-19-2018

Správa HLK-19-2018.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,51 kB

Správa HLK-18-2018

Správa HLK-18-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,3 kB

Správa HLK-16-2018

Správa HLK-16-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,2 kB

Správa HLK-15-2018

Správa HLK-15-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,64 kB

Správa HLK-14-2018

Správa HLK-14-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,86 kB

Správa HLK-13-2018

Správa HLK-13-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,57 kB

Správa HLK-12-2018

Správa HLK-12-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,49 kB

Správa HLK-11-2018

Správa HLK-11-2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,97 kB

Správa HLK-13-2017

Správa HLK-13-2017.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 9,76 kB

Správa HLK-14-2017

Správa HLK-14-2017.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 5,82 kB

Správa HLK-16-2017

Správa HLK-16-2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,35 kB

Správa HLK-18-2017

Správa HLK-18-2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,06 kB

Správa HLK-15-2017

Správa HLK-15-2017.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 8,28 kB

Správa HLK-19-2017

Správa HLK-19-2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,92 kB

Správa HLK-12-2017

Správa HLK-12-2017.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 7,16 kB

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00