Menu

Skalica


logoMsPMestská polícia Skalica

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením života a zdravia, ochrane majetku mesta a majetku občanov, ochrane životného prostredia, plnení iných úloh mesta, ktoré preň vyplývajú  zo zákonov  a  všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. 

O nás

Príhovor náčelníka

Vážení občania,

Dovoľte mi, aby som Vás v mene svojom aj v mene všetkých príslušníkov mestskej polície privítal na novovytvorenej stránke Mestskej polície Skalica. Prostredníctvom tejto stránky Vám chceme poskytovať základné informácie o histórii, legislatíve a súčasnej bezpečnostnej situácii, ktorá bezprostredne súvisí s prácou mestskej polície. Bezpečnosť občanov a ich blízkych pri vytváraní domova je jednou z najdôležitejších priorít mesta. Našim záujmom je, aby naše mesto bolo bezpečné a občania v našom meste boli spokojní. Snažíme sa, aby v našom meste boli dodržiavané pravidlá slušnosti, ale na druhej strane garantovaná zákonnosť. Som rád, že sa nám spoločne darí Mestu Skalica udržiavať kredit bezpečného, slušného a čistého mesta, čo odzrkadľuje dobrú spoluprácu občanov s mestskou políciou. Naša práca má jediný cieľ - udržiavať a postupne ešte zlepšovať kvalitu podmienok pre život našich občanov v meste a jeho návštevníkov. Mestskí policajti podriaďujú všetko ochrane života, zdravia a majetku občanov, o čom svedčí ich úsilie pri zabezpečovaní množstva kultúrnych, spoločenských a športových podujatí usporiadaných na území mesta, ako i nasadenie v každodennom bežnom výkone služby. Je známe, že príslušníci MsP okrem dohliadania na bezpečnosť obyvateľov, dbajú aj na dopravnú a parkovaciu disciplínu, za čo sú možno niekedy časťou občanov kritizovaní. Veľmi dôležitá je práca na úseku prevencie, ktorá je zacielená najmä na mládež a seniorov. Táto práca je občanmi hodnotená pozitívne, nakoľko podporuje snahu o eliminovanie kriminality, znižovanie počtu spáchaných priestupkov, ako i ochranu života a zdravia najmladších praktickou dopravnou výchovou.

Budem veľmi rád, ak táto stránka venovaná práci mestskej polície prispeje k ďalšiemu rozvoju dôvery občanov k práci Mestskej polície Skalica. Každý príslušník MsP berie svoju prácu ako službu občanom, je vždy pripravený pomôcť, poradiť, ale i adekvátne a razantne zasiahnuť k nastoleniu právneho stavu v našom meste.

Mgr. Ferdinand Mach
náčelník Mestskej polície SkalicaHistória Mestskej polície v Skalici

Prvá zmienka o vzniku mestských a obecných polícií pochádza už z čias Rakúsko-Uhorska, kde pôsobila ako ozbrojená zložka na udržanie bezpečnosti a ochrany spoločenského poriadku, pričom miestna šľachta ju využívala aj na ochranu svojho majetku.

Tieto zložky okrem administratívnej právomoci mali aj súdnu moc a z toho vyplývajúcu policajnú právomoc. Pôsobili pri obecných alebo mestských notárskych úradoch. Na čele týchto ozbrojených zložiek stál policajný mestský kapitán. Náplňou ich práce bolo napr. :

 • vykonávať dozor nad hostincami
 • vyšetrovať krádeže
 • evidovať cudzincov
 • ubytovať vojsko
 • hlásiť o nákaze dobytka
 • vystaviť potvrdenie o kvalite mlieka
 • vystaviť povolenie tanečných zábav, a pod.

V tom čase bol mestský policajt podľa zákona považovaný za osobu, ktorá je vždy v službe, a preto ho musel každý občan bez ohľadu na spoločenské postavenie vždy poslúchnuť !

Skalica od roku 1372 slobodné kráľovské mesto sa vždy snažilo udržiavať poriadok priamo v meste a aj v jeho okolí. Či už to bolo pomocou strážnikov, alebo aj pod hrozbou dereša a šibenice. Po roku 1372 nadriadenou vrchnosťou nad mestom bol kráľ alebo jeho úrad. Správu mesta vykonávala mestská vrchnosť- magistrát, ktorého hlavným orgánom bola mestská rada - senát na čele s richtárom. Najvyššia autorita v meste bol teda richtár, ktorý bol zároveň aj hlavným sudcom. Druhá autorita - mešťanosta a tretí hodnostár bol mestský kapitán (hajtman). Tento sa staral o verejnú bezpečnosť a ochranu v meste. V roku 1876 začal platiť zákon o správe miest, mesto vydávalo nariadenia a vykonávalo ich prostredníctvom svojich úradov. Okrem iného sa malo  starať aj o verejný poriadok, osobnú a hmotnú bezpečnosť. Správnymi orgánmi mesta boli: zastupiteľský zbor, mestská rada, mešťanosta, hajtman a sirotská stolica. Zastupiteľský zbor mal 104 členov. Tých rozdeľovali do troch odborov

 • hospodársky odbor
 • odbor verejnej bezpečnosti a zdravotníctva
 • odbor pre právne veci a pre peňažné i verejné ústavy

Do mestskej rady patril i hajtman a k služobnému personálu patrili i traja štvrtníci (jeden z nich býval strážmajstrom nad drábmi ), siedmi drábi, ôsmi hájnici, šiesti hotári (hájnici vo vinohradoch ), dvaja strážcovia vo veži ai.

V období r. 1920-1945 mesto zamestnávalo okolo sedemdesiat zamestnancov. Medzi nimi aj hájnikov vo vinohradoch, na poli a lesných hájnikov, mestských strážnikov, štyroch hlásnikov, dvoch strážnikov vo veži. K mestským príjmom patrili aj tie z väzenia, napr. v roku 1922 to bolo 1289,-Kčs. Výdavok na políciu, hasičov a strážnikov bol v r. 1931 – 115 072,25 Kčs. Väzenie a strážnici sa nachádzali v budove radnice - známe je napr. väzenie pod starou radnicou.

V roku  1975 vzniká pri Mestskom národnom výbore (dnes Mestský úrad) Inšpekcia verejného poriadku, ako predchodca dnešnej Mestskej polície.

Mestské zastupiteľstvo v Skalici svojim nariadením č. 003/1991 zo dňa 13.6.1991 v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zriadila ako svoj poriadkový útvar Mestskú políciu Skalica. Nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 15.7.1991. Novozriadený útvar MsP Skalica ku dňu 1.9.1991 prijal prvých 6 príslušníkov, z čoho bol 1 náčelník, 1 zástupca náčelníka a 4 policajti. V tomto období bol výkon služby provizórny a to najmä kvôli nedostatočnému vyškoleniu príslušníkov, ako i nepostačujúcemu personálnemu obsadeniu útvaru. V prvom roku fungovania odhalili príslušníci MsP Skalica 93 priestupkov, no bolo veľa priestupkov, ktoré zostali nevyriešené, nakoľko neboli vytvorené právne predpoklady ich zvládnutia a ďalšie priestupky nebolo možné riešiť z dôvodov technických, personálnych a odborných. V roku 1993 sa stav príslušníkov MsP zvýšil na 12, zaviedla sa nepretržitá 24 hodinová služba, policajti absolvovali ďalšie školenia a semináre, za účelom zvýšenia právneho povedomia, ako i nadobudnutia vedomostí k vykonávaniu zákrokov, či preventívnej činnosti. V tomto roku policajti riešili už 567 priestupkov – na úseku dopravy, životného prostredia, verejného poriadku, občianskeho spolunažívania, na úseku podnikania, priestupkov proti majetku a iné. Od roku 1994 pokračovala profesionalizácia Mestskej polície a to najmä zavedením špecializovaných kurzov, zameraných na dostatočné vyškolenie príslušníkov MsP. Taktiež bol vytvorený priestor na preventívne pôsobenie v rámci mesta a to najmä vykonávaním odborných prednášok na základných a stredných školách, v spolupráci so sociálnym kurátorom. K úspešným preventívnym akciám z tohto obdobia patril napríklad program „Cyklista“, ktorý bol určený pre žiakov štvrtých tried ZŠ a bol zložený z teoretickej časti a praktických jázd na dopravnom ihrisku. Kompetencie a povinnosti MsP boli rozšírené o spolupôsobenie pri ochrane verejného poriadku v rámci usporiadania kultúrnych a športových podujatí. V roku 2001, kedy mestská polícia Skalica oslávila prvých 10 rokov svojej existencie, tu pracovalo stabilizovaných 11 príslušníkov MsP. V týchto rokoch už mala väčšina policajtov dostatočné odborné vedomosti a skúsenosti na to, aby zvládala všetky nároky kladené na ich službu. Uvedený stav policajtov na MsP Skalica sa nezmenil až do 31.12.2015. Od 1.1.2016 Mestské zastupiteľstvo v Skalici na návrh primátora odsúhlasilo zvýšenie počtu príslušníkov na 12. Toto navýšenie stavu bolo nevyhnutné vzhľadom na vzrastajúce nároky na službu príslušníkov mestskej polície, taktiež z hľadiska osobnej a právnej bezpečnosti. V roku 2015 bolo na útvar MsP Skalica podaných 1.820 telefonických a osobných oznamov, oznámených alebo vlastnou činnosťou zistených bolo 1.362 priestupkov, čo svedčí o vzrastajúcej dôvere občanov obrátiť sa so svojim problémom na príslušníkov mestskej polície.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00