Menu

Skalica


logoMsPMestská polícia Skalica

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením života a zdravia, ochrane majetku mesta a majetku občanov, ochrane životného prostredia, plnení iných úloh mesta, ktoré preň vyplývajú  zo zákonov  a  všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. 

Objektívna zodpovednosť držiteľov vozidiel

Objektívnou zodpovednosťou sa rozumie zodpovednosť držiteľa vozidla za niektoré konania vodiča.  Podľa § 6a zákona č. 8/2009 Z. z.  o cestnej premávke sa ňou rozumie povinnosť držiteľa vozidla zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa zákona č. 8/2009 Z. z., napríklad zákaz zastavenia a státia podľa § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. 

Zákon pevne stanovuje výšku sankcie pri jednotlivých porušeniach pravidiel cestnej premávky. Pokuta za porušenie pravidiel pri zastavení a státí podľa § 25 zákona o cestnej premávke alebo zákaze zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia je vo výške 78 €,  resp. 198 € . Ak v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu o uložení pokuty za správny delikt  budú na príslušný účet prijaté dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške (§ 139b odsek 5 zákona o cestnej premávke), to znamená uhradenie sumy  52 €,  resp. 132 €.

Podrobnosti o zákonných podmienkach objektívnej zodpovednosti môže každý držiteľ vozidla nájsť na adrese https://www.minv.sk/?objektivna-zodpovednost.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00