Menu

Skalica

Mestský úrad

1/ Mestský úrad vykonáva najmä tieto činnosti:          

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a mestského  zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského  zastupiteľstva a mestskej rady,
 • zhromažďuje podkladový a právny materiál pre vydávanie rozhodnutí  primátora a vypracúva písomné rozhodnutia primátora v rozsahu a podľa  zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta a uznesenia mestského  zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
 • zabezpečuje na požiadanie poslancom mestského zastupiteľstva  potrebné podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcich z  platnej právnej úpravy,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

2/ Financovanie a hospodárenie mestského úradu:

 • Financovanie a hospodárenie mestského úradu tvorí súčasť rozpočtu mesta na príslušný rok.
 • Rozpočet musí obsahovať samostatnú položku obsahujúcu rozsah objemu  mzdových prostriedkov ako aj rozsah finančných prostriedkov určených na  nákup technických prostriedkov.
 • Objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov  potrebných na činnosť úradu v príslušnom roku určuje mestské zastupiteľstvo, spravidla na svojom prvom zasadnutí v roku.
 • Mestské zastupiteľstvo môže vo výnimočných prípadoch a dodatočne  odôvodnených prípadoch objem mzdových prostriedkov upraviť v priebehu  kalendárneho roka, spravidla na návrh primátora mesta.

     Týmito výnimočnými prípadmi sú najmä:

 • nová právna úprava,
 • organizačné zmeny,
 • systémové opatrenia.

Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica o  hospodárení s majetkom mesta Skalica.    

3/ Organizácia mestského úradu:

 • Mestský úrad je zložený zo zamestnancov mesta na čele s prednostom úradu.
 • Pracovno – právne vzťahy zamestnancov mestského úradu sa riadia  Zákonníkom práce v znení neskorších predpisov.
 • Zamestnanci mestského úradu sú zaradení do funkcií a odmeňovaní v  súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Základné povinnosti každého zamestnanca mestského úradu ustanovuje  najmä  zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákonník práce, Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Skalica a pracovná náplň funkčného miesta.
 • Kvalifikačný predpoklad na vykonávanie funkcie vedúcich oddelení je  vysokoškolské vzdelanie I alebo II stupňa, u ostatných zamestnancov úplné stredoškolské vzdelanie príslušného smeru, u zamestnancov s prevahou fyzickej práce stredné vzdelanie. Presné zaradenie zamestnanca do platových tried na základe ním vykonávanej práce (náplň práce) určuje nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú  katalógy pracovných činností  pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní.
 • Organizačný poriadok mestského úradu: legislativa/ostatne-dokumenty/

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00