Menu

Skalica

Ceny mesta

V rámci Štatútu Mesta Skalica sú určené kritériá a pravidlá určenia a získania troch individuálnych, resp. kolektívnych ocenení Mesta Skalica. Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly: 

 • Čestného občianstva Mesta Skalica
 • Ceny Mesta Skalica
 • Ceny primátora Mesta Skalica


Čestné občianstvo Mesta Skalica

1/ Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo Mesta Skalica. 
2/ O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
3/ O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného. 
4/ Odovzdanie listiny o udelení čestného občianstva poctenému sa vykoná na slávnostnom odovzdávaní. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do Pamätnej knihy Mesta Skalica. 

Ocenenie získali:

 • 1999: dp. Anton Srholec
 • 2004: Prof. RNDr. Otto Tomeček
 • 2005: Univerzitný profesor PhDr. Ľubomír Ďurovič, DrSc, Lunde (Švédsko)
 • 2006: Vladimír Vydarený (in memoriam)
 • 2007: Marián Varga
 • 2008: Ľudovít Novák (in memoriam) 
 • 2009: Žigmund Pállfy, prof. Eva Blahová
 • 2012: Hannes Fazekas ​
 • 2019: Ing. Stanislav Chovanec (in memoriam), PhDr. Jaroslav Blaho (in memoriam)
 • 2020RNDr. Anton Dinka, Dr.h.c. Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc,                                                           Mgr. art. Vladimír Rusko (in memoriam)
 • 2021Ing. Michal Srholec - bývalý primátor mesta, za šírenie dobrého mena mesta Skalica prostredníctvom vinohradníctva a vinárstva, za neoceniteľný prínos k rozvoju družobných vzťahov, k rozvoju mesta v oblasti kultúry, vzdelávania a tradícií, spoločenského a duchovného života.


Cena Mesta Skalica

1/ Osobám (alebo kolektívom), ktoré sa v Skalici narodili alebo žili pôsobili a zaslúžili sa o jeho rozvoj, zveľaďovanie, šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete alebo iným spôsobom dosiahli vynikajúce výsledky v oblasti: kultúry, vedy, vzdelávania a tradícií, spoločenského a duchovného života, medziľudských vzťahov a ochrane ľudských práv, hospodárskej oblasti, tvorbe a ochrane životného prostredia, športu a zdravotníctva, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Cenu Mesta Skalica pri významných príležitostiach v meste. 
2/ Súčasťou ceny je písomný dokument o udelení ceny a zápis do Pamätnej knihy Mesta Skalica. 
3/ Návrh na udelenie ceny predkladá primátor alebo poslanec mestského zastupiteľstva v súlade s Rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva v termíne do 30.4. daného roku. Predložený návrh prerokuje mestské zastupiteľstvo na zasadnutí a schváli 3/5 väčšinou prítomných poslancov. 
4/ Cena Mesta Skalica sa odovzdá schválenej osobe alebo kolektívu na slávnostnom odovzdávaní.
5/ Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného. 

Ocenenie získali:

 • 2002: Ing. Dušan Bernhauser (ekonomika), dp. Mgr. Ján Kučerík (duchovný život), Žigmund Pálffy (šport)
 • 2004: Folklórny súbor Skaličan (kultúra)
 • 2005: kolektív Záhorského múzea Skalica (vzdelávanie), kolektív Grafobal Skalica (hospodárstvo)
 • 2006: kolektív Dobrovoľného hasičského zboru Skalica, kolektív HK 36 Skalica (šport), kolektív Jednota dôchodcov Skalica (spoločnosť)
 • 2007: Tanečná skupina TAXIS
 • 2008: Detský folklórny súbor Skaličánek, Spevácky zbor Rubín, Ing. Michal Srholec
 • 2009: Stredoeurópska vysoká škola
 • 2010: Miešaný chrámový zbor CANTAMUS DOMINO, Hannes Fazekas, MUDr. Jozef Barát, Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD.
 • 2011: Kolektív redakcie časopisu Záhorie, Ľudová hudbe Skaličan, Moyzesovo kvarteto
 • 2012Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka v Skalici, Zariadenie pre seniorov v Skalici
 • 2013: spoločnosť INA Skalica,s.r.o., Spolok Slovácky krúžek a Skaličané v Bratislave, Gerhard Frauenberger
 • 2014Ing. Jaroslav Patka, d.p. Roman Stachovič, dychová hudba SKALIČANÉ
 • 2015: Mgr. Oľga Luptáková, Milan Špírek, František Kazinota
 • 2016: Vinohradnícky spolok Skalica, manželia Zdeněk a Emília Zalubilových 
 • 2017: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici - Zelený dom, Hokejbalový klub Hokejmarket Skalica
 • 2018: TJ Sokol Skalica, OZ Vínna cesta Záhorie, Mužský spevácky zbor Urban, Občianske združenie Útulok
 • 2019: Kolektívy záchrannej zdravotnej služby FNsP Skalica a. s., Spjevule ze Skalice
 • 2020: Willibald Weinmann, MUDr. Vladimír Kvaltín
 • 2021MUDr. Juraj Čunderlík - za dlhoročnú spoločenskú angažovanosť, vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti zdravotníctva – gynekológie a pôrodníctva,                        MUDr. Milada Dragúnová - za dlhoročnú spoločenskú angažovanosť, prácu v komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie a za neoceniteľnú spoluprácu s oddelením sociálnej starostlivosti v rámci posudkovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby,                              Mgr. Vladimír Šenk - za celoživotnú edukatívnu činnosť, rozvoj vedomostí, zručností, talentov i fyzickej zdatnosti detí a za neoceniteľný prínos k rozvoju školstva v meste Skalica i v širokom regióne,                                                                                                                               Jana Mišová - za dlhoročnú pedagogickú prácu a výsledky dosiahnuté na poli vzdelávania a výchovy najmladšej generácie,                                                                                                              Miroslava Rokoszová - za dlhoročnú pedagogickú prácu a výsledky dosiahnuté na poli vzdelávania a výchovy najmladšej generácie,                                                                                      Pavel Kukliš - za vynikajúce výsledky dosiahnuté na poli športu, za trénerskú činnosť a za vzornú reprezentáciu mesta Skalica
 • 2022: Marek Gula -  za celoživotnú edukatívnu činnosť, rozvoj zručností a talentov detí a za neoceniteľný prínos k rozvoju školstva v meste Skalica i širokom regióne,                    Pavel Trubáčik - bývalý hráč volejbalu a súčasný tréner volejbalistov, za dlhoročné vynikajúce výsledky dosiahnuté na poli športu a za vzornú reprezentáciu mesta Skalica,        Folklórny súbor Skaličan Seniori pri ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici - za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti kultúry, za vzornú reprezentáciu mesta Skalica, za neoceniteľný prínos k uchovávaniu regionálnych zvykov a tradícií a za obohatenie kultúrno-spoločenského života v našom meste pri príležitosti 20. výročia vzniku súboru.
 • 2023: Ing. František Kadlečík (in memoriam) - za výrazný prínos k rozvoju mesta Skalica, Milan Rampáček - za vzornú reprezentáciu a zviditeľňovanie mesta Skalica a za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti športu na medzinárodnej úrovni, Klub Výtvarníkov Skalica - za vzornú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry, pri príležitosti 45. výročia založenia Klubu.

Cena primátora mesta Skalica

1/ Osobám alebo kolektívom za vynikajúce výsledky dosahované na poli rozvoja mesta v oblasti: kultúry, vedy, vzdelávania a tradícií, spoločenského a duchovného života, medziľudských vzťahov, hospodárskej oblasti, tvorbe a ochrane životného prostredia, športu a zdravotníctva, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Cenu primátora Mesta Skalica raz ročne pri príležitosti konania“ Skalických dní“. 
2/ Súčasťou ceny je písomný dokument o udelení ceny a zápis do Pamätnej knihy Mesta Skalica. 
3/ Návrh na udelenie ceny predkladá primátor mesta alebo poslanec mestského zastupiteľstva v súlade s Rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva alebo občania priamo primátorovi písomne v termíne do 30.4. daného roku. Predložený návrh na udelenie ceny prerokuje mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí a schváli 3/5 väčšinou prítomných poslancov. 
4/ Cena sa odovzdá schválenej osobe alebo kolektívu na slávnostnom odovzdávaní. 
5/ Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

Ocenenie získali:

 • 2003: Ing. Viktor Klemon (ekonomika), Mgr. Pavol Fürstenzeller (kultúra), Ján Faith (šport)
 • 2004: Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. (kultúra), MUDr. Jarmila Sosnová (medicína), Mgr. Juraj Zapletal (šport)
 • 2005: RNDr. Anton Dinka (kultúra), Viera Miklášová (šport), František Zemánek (kultúra)
 • 2006: Mgr. Art. Vladimír Rusko (kultúra), Jozef Kolacia (šport), Edita Tychlerová (kultúra)
 • 2007: Miloslav Kuba, Mária Marťanová, Alojz Masaryk, Peter Oremus
 • 2008: Roger Devaux, Terézia Pekárková, Milan Horský (in memoriam)
 • 2009: Ľuboš Beňa, PhDr. Štefan Zajíček, Pavol Ferenčák (in memoriam)
 • 2010: Jozef Hertl (in memoriam), Mgr. Ivan Osuský
 • 2011: Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.,  Pán Miloš Kubiš, JUDr. Dušan Krivský, Ing. Rastislav Valko
 • 2012: Udo Mänicke, Mgr. František Tomík, Ján Patka, Mgr. Ivan Horák
 • 2013: MUDr. Július Bobovnícký, Walter Steiger, RSDr. Pavol Dinka
 • 2014: Jolana Straková, PhDr. Jozef Špaček, MUDr. Pavol Košťál, Viera Černá, Štefan Horný, PhDr. Peter Michalovič, Eduard Timko
 • 2015: Mgr. Antónia Chaloupková, Ivan Masaryk
 • 2016: Jozef Dermíšek, Drahomír Čermák, Jaroslav Rekoš
 • 2017: Gabriela Špörkerová, Eleonóra Bernhauserová, Rudolf Volek, Viera Vydarená (in memoriam)
 • 2018: Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD, Mgr. Helena Polakovičová, PhDr. Emília Potúčková
 • 2019:  PhDr. Mária Kubová, PaedDr. Alexander Tóth, PhDr. Viera Drahošová, MUDr. Pavol Lovecký
 • 2020: Ladislav Zezula, Mgr. Barbora Vajlová, Občianske združenie „Gympel pomáha“
 • 2021Dámsky klub Harmónia - za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti kultúry, za vzornú reprezentáciu mesta Skalica, za neoceniteľný prínos k uchovávaniu regionálnych zvykov a tradícií a za obohatenie kultúrno-spoločenského života v našom meste,                    riaditelia skalických firiem: Ing. Tatiana Bundalová, Ing. Miroslav Janota, Ing. Richard Kohút, Ing. Peter Kuba a Ing. Peter Wolf - za udržanie zamestnanosti v regióne počas koronakrízy, za zvládnutie pandemickej situácie, za súčinnosť pri čistení mesta a dobrovoľníckych aktivitách na pomoc mestu Skalica a jeho organizáciám,                              Ing. Želmíra Macháčková - za mimoriadny prínos v oblasti podpory a budovania zdravého lokálneho patriotizmu v Skalici, posilňovanie hrdosti na tradície a pôvod a súdržnosť občianskej spoločnosti v duchu odkazu Antona Srholca 
 • 2022Ing. Jiří Hlavsa - zakladateľ značky Protherm, za neoceniteľný prínos k rozvoju mesta Skalica a k zvýšeniu zamestnanosti v regióne vďaka výstavbe výrobného závodu Protherm a za zviditeľňovanie Skalice v slovenskom i európskom meradle,                                                    Ing. Petr Vlach ( in memoriam) - zakladateľ značky Protherm, za neoceniteľný prínos k rozvoju mesta Skalica a k zvýšeniu zamestnanosti v regióne vďaka výstavbe výrobného závodu Protherm a za zviditeľňovanie Skalice v slovenskom i európskom meradle,              Oľga Novomestská - najstaršia skalická organistka, pri príležitosti 70. výročia jej pôsobenia ako kantorky v evanjelickom kostole a.v. v Skalici
 • 2023: PhDr. Anna Janičkovičová - za jej celoživotnú prácu v sociálnej a zdravotnej oblasti, v prospech sociálne odkázaných ľudí a ľudí so zdravotným znevýhodnením, MUDr. Anna Hottmarová - za celoživotnú prácu v zdravotníctve, PhDr. Ľudovít Vachálek - za celoživotnú edukatívnu činnosť pri príležitosti životného jubilea, PaedDr. Barbora Bunová, PhD. - za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti klinickej logopédie 

   

OCENENIE

 • 2021 - kolektív pracovníkov a žiakov Strednej zdravotníckej školy Skalica - pod vedením Mgr. Ľudmily Bábikovej za neoceniteľnú pomoc pri zabezpečovaní chodu veľkokapacitného očkovacieho centra, jeho prípravu a organizáciu 
 • 2022 - skalickí kňazi: Mons. Róbert Urland - farár v Skalici, Mgr. Peter Krajčík - rektor kňazského seminára Janka Havlíka v Skalici, Mgr. Marek Budaj - farský vikár v Skalici,        Mgr. Filip Majdán - farský vikár v Skalici, Thdr. Peter Švehla - zborový farár cirkevného zboru ECAV Skalica,                                                                         

  - za ich neoceniteľnú obetavú službu vo farnostiach, charitatívnych organizáciách a školách, kde svojimi činmi a pôsobením pomáhali zabezpečiť komplexnú starostlivosť o obyvateľov, dôstojné podmienky pre život v nepokojných časoch pandémie a vojnového konfliktu na Ukrajine.

                   

 

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00