Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Mesto Skalica je pracoviskom informačného miesta informačnej služby civilnej ochrany na zabezpečenie informačnej služby civilnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky č.442/2007 Z. z. Zabezpečuje úlohy na úseku hospodárskej mobilizácie  v znení zákona č.414/2002 Z. z.   o hospodárskej mobilizácii  a o zmene zákona NR SR č.274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov  vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Úloha v org. štruktúre

Referent CO - Sekretariát MsÚ

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)