Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • Sociálna práca zameraná na pomoc občanov v nepriaznivej sociálnej situácii a na voľbu postupov riešenie sociálnej pomoc občanovi pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a poskytovanie základného sociálneho poradenstva v zariadení sociálnych služieb.
  • zabezpečuje komplexnú ucelenú odbornú agendu sociálnej pomoci občanom podľa zákonov o obecnom zriadení, o  pomoci v hmotnej núdzi, o prídavku na dieťa, o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele, o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
  • poskytuje základné sociálne poradenstvo,     
  • poskytuje pomoc pri žiadosti o dôchodok,
  • organizuje spoločné stravovanie pre dôchodcov,
  • zabezpečuje agendu osobitného príjemcu výplaty prídavku na dieťa,  
  • vydáva rozhodnutie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, 
  • v rámci pôsobnosti obce spolupracuje s orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately,

Úloha v org. štruktúre

Referent sociálnej práce a zdravotníctva - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)