Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
seniori/

Oddelenie všeobecnej správy sa člení na referentské miesta:

 • evidencia obyvateľstva
 • osvedčovanie
 • krízové riadenie
 • referent pre mestské zastupiteľstvo
 • Matričný úrad
 • BOZP a PO
 • podateľne
 • autodopravy
 • upratovacích prác
 • aktivačných prác
 • verejnoprospešných prác
 • referent personálny
 • informatiky
 • informačného systému samosprávy a GIS
   

- vedie evidenciu verejných zhromaždení na území mesta Skalica,

- zabezpečuje krízové riadenie v situácii mimoriadneho času vojny a vojnového stavu,

- v rámci mesta koordinuje zabezpečenie volieb a referenda,

- vedie evidenciu o poslancoch a komisiách a ich činnosti,

- vykonáva a zabezpečuje styk s poslancami a komisiami mestského zastupiteľstva,

- vykonáva agendu evidencie obyvateľstva,

- vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy mesta,

- zabezpečuje krízové riadenie situácií mimo času vojny a vojnového stavu,

- zabezpečuje úlohy hospodárskej mobilizácie v rozsahu platných právnych predpisov,

- podieľa sa na koordinácii záchranného systému v rozsahu platných právnych predpisov,

- spracováva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany mesta,

- spracováva rozbory plnenia úloh COO v pôsobnosti mesta,

- aktualizuje dokumentáciu vytvorených jednotiek COO pre potreby mesta,

- spracováva a vedie prehľad MTZ jednotiek COO mesta,

- aktualizuje zoznam osôb poverených k preberaniu správ o vyhlásení vyšších stupňov pohotovosti,

- upresňuje Plán varovania obyvateľstva mesta,

- plní úlohy civilnej ochrany obyvateľstva,

- aktualizuje Plán ochrany obyvateľstva mesta v prípade vzniku mimoriadnych udalostí,

- koordinuje plnenie úloh COO s právnickými a fyzickými osobami na území mesta,

- podieľa sa na príprave a realizácii záchranných prác,

- v súčinnosti s komisiou pre ukrytie navrhuje vhodné ochranné stavby na ukrytie obyvateľstva,

- realizuje úlohy informačného systému COO na území mesta,

- zabezpečuje prípravu jednotiek COO mesta,

- zabezpečuje preventívno – výchovnú a propagačnú činnosť pre obyvateľstvo na úseku COO,

- zabezpečuje revízie a ciachovanie dozimetrickej techniky,

- spracováva a navrhuje primátorovi príkazy o vyhlasovaní a odvolaní mimoriadnej situácie a realizácii záchranných prác,

- spracováva Plán evakuácie obyvateľstva mesta,

- podieľa sa na oslobodení osôb podliehajúcich brannej povinnosti príslušnej vojenskej správe,

- vykonáva inventarizáciu materiálu COO v pôsobnosti mesta,

- zabezpečuje prípravné práce bezpečnostného projektu pri ochrane osobných údajov a jeho implementáciu v pôsobnosti mestského úradu,

- zabezpečuje spracovanie metodiky pre zamestnancov úradu, mestskej polície, primátora a zástupcu primátora súvisiacu so zákonom o ochrane osobných údajov a ich koordináciu v pôsobnosti úradu,

- zabezpečuje podklady pre rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,

- zabezpečuje reprezentačné záležitosti mestskej rady a mestského zastupiteľstva,

- zabezpečuje spoluprácu orgánov samosprávy mesta s politickými stranami a záujmovými organizáciami,

- zabezpečuje prácu matričného úradu,

- pripravuje podklady na tvorbu rozpočtu mesta podľa rozsahu svojej pôsobnosti,

- vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií,

- vedie centrálnu evidenciu priestupkov,

- obstaráva tovary, služby a práce na zabezpečenie činnosti orgánov mesta a zamestnancov úradu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,

- koordinuje proces verejného obstarávania podľa požiadaviek oddelení mestského úradu,

- zabezpečuje stravovanie zamestnancov mesta,

- vypracováva a aktualizuje interný telefónny zoznam,

- dohliada na technický stav budov v majetku mesta (jezuitský kostol, hasičská zbrojnica, centrum voľného času, záchytná stanica, mestský úrad)

- zabezpečuje bežnú prevádzku, údržbu a opravy budov a ostatného  majetku mesta a vecne overuje údaje na faktúrach, vzťahujúcich sa k dodávkam na tomto úseku (elektrina, voda, plyn, telekomunikačné služby),

- zabezpečuje revízie (jezuitský kostol, hasičská zbrojnica, centrum voľného času, odchytová stanica pre psov, mestský úrad),

- zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov Mesta Skalica, Materskej školy, Základných škôl, Základnej umeleckej školy, Mestskej knižnice Skalica a vedie komplexnú evidenciu dokladov,

- podieľa sa v rozsahu pôsobnosti mesta na plnení úloh ochrany pred požiarmi,

- zabezpečuje archivovanie  a skartáciu agendy oddelenia,

- zabezpečuje odbornú správu registratúry úradu,

- vypracováva registratúrny poriadok a registratúrny plán mestského úradu,

- vykonáva archívnu službu úradu,

- vedie centrálny protokol pošty, pracuje s modulom písomnosti v ISM,

- zabezpečuje styk úradu s Poštovým úradom,

- plní funkciu centrálnej podateľne mesta,

- zabezpečuje zapožičiavanie priestorov,

- organizuje osobnú autodopravu úradu,

- organizuje upratovacie práce úradu a mestskej polície,

- zabezpečuje podklady pre Mestský hasičský zbor,

- zabezpečuje agendu súvisiacu s aktivačnou činnosťou,

- spolupracuje s obchodnou spoločnosťou SMM, s.r.o. v činnostiach súvisiacich s organizáciou aktivačných prác v meste,

- pripravuje podklady na tvorbu rozpočtu mesta v rozsahu svojej pôsobnosti,

- zabezpečuje agendu a vykonávanie verejnoprospešných činností zamestnancami zamestnaných podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,

- vypracúva návrh rozpočtu mzdových prostriedkov zamestnancov, poslancov a jeho zmeny,

- posudzuje zaraďovanie do platových tried a systemizáciu pracovných miest zamestnancov mesta,

- vedie komplexnú agendu v oblasti pracovno – právnych záležitostí zamestnancov mesta, škôl a školských zariadení,

- vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie,

- zabezpečuje výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest,

- zodpovedá za dodržiavanie legislatívnych predpisov týkajúcich sa personálnej oblasti zamestnancov mesta,

- vypracúva koncepcie vzdelávania zamestnancov úradu a mestskej polície,

- pripravuje podklady na podávanie projektov v oblasti vzdelávania,

- zabezpečuje agendu absolventskej praxe a organizuje činnosť absolventskej praxe,

- zabezpečuje agendu povinného trestu práce,

- vykonáva funkciu správcu mestského informačného systému,

- zabezpečuje diagnostiku informačného systému,

- udržuje dáta v informačnom systéme,

- komplexne zabezpečuje ochranu, zálohovanie a bezpečnosť dát v informačnom systéme,

- vykonáva funkciu správcu mestského informačného systému,

- zabezpečuje funkcie schopnosť technických a programových prostriedkov informačného systému mesta,

- sleduje a vyhodnocuje efektívnosť mestského informačného systému, predkladá návrhy na zmeny a zlepšenia vrátane finančnej špecifikácie,

- zabezpečuje poradenstvo a zaškoľovanie pre účastníkov a užívateľov mestského informačného systému,

- zabezpečuje starostlivosť o internetovú stránku mesta, o telefónnu ústredňu, o elektronickú a kancelársku techniku,

- zabezpečuje archiváciu digitálnych produktov,

- obnovuje a aktualizuje súbory geodetických informácií geografického systému mesta Skalica,

- vykonáva administratívu geografického informačného systému katastrálneho územia Skalica vrátane územnej plánovacej dokumentácie,

- vykonáva administratívu geografického portálu mesta Skalica,

- rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia,  mimo sťažností na zamestnancov mesta.“

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK