Skalica

Zámery

Podpora opatrovateľskej služby v meste Skalica

Dátum: 26. 8. 2021

Celkový výška oprávnených výdavkov: 130.560, EUR
Žiadaná výška NFP: 130.560,- EUR
Spolufinancovanie: 0,- € EUR

Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu multifunkčnej športovej haly v Skalici

Dátum: 18. 5. 2021

Celkové výdavky: 81 240,- EUR
Požadovaná dotácia: 73 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

Revitalizácia parku Hájek - Skalica

Dátum: 9. 4. 2021

Mesto Skalica pripravuje projektovú dokumentáciu a potrebné povolenia na realizáciu projektu "Revitalizácia parku Hájek - Skalica".

Rozšírenie prístavu Skalica na Baťovom kanáli

Dátum: 9. 4. 2021

Mesto Skalica v súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu a potrebné povolenia k rozšíreniu prístavu Skalica na Baťovom kanáli.

Veďme deti k pohybu a športu - športový deň v Skalici

Dátum: 1. 4. 2021

Celkové výdavky projektu: 4 972,- EUR
Požadovaná dotácia: 4 972,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Nadácia SPP

Pomoc deťom zo sociálne slabších rodín vytvorením komunitného centra a organizáciou letného tábora

Dátum: 31. 3. 2021

Celkové výdavky projektu: 12 195,- EUR
Požadovaná dotácia: 8 536,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

Výmena know-how samospráv a rozvoj zručností v oblasti marketingu a propagácie kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnej oblasti

Dátum: 31. 3. 2021

Celkové výdavky projektu: 14 256,- EUR
Požadovaná dotácia: 13 543,20 EUR
Poskytovateľ dotácie: FMP Interreg V-A SK-CZ

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Športová, Skalica

Dátum: 31. 3. 2021

Celkové výdavky: 899 497,67 EUR
Požadovaná dotácia: 854 522,79 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Dátum: 31. 3. 2021

Celkové výdavky projektu: 18 600,-
Požadovaná dotácia : 14 880,-
Poskytovateľ dotácie : Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Účel dotácie : Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Skalica.

Hrou bližšie k prírode

Dátum: 31. 3. 2021

Celkové výdavky projektu: 5 976,- EUR
Požadovaná dotácia: 3 000,- EUR
Dotačná schéma "Ahoj krásne Slovensko"

Gvadányiho dom - výmena okenných a dverných výplní

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 63 760,- EUR
Požadovaná dotácia: 60 560,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR

Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - 3. etapa (dokončenie); č. ÚZPF: 1760/1-5

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 15 820,- EUR
Požadovaná dotácia: 15 020,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR.

Skalica, Strážnická 2 - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové náklady projektu: 59 626,32 €
Výška žiadanej podpory formou dotácie: 56 645,- €
Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond

Odvlhčenie a oprava povrchov kostola sv. Pavla Pustovníka v Skalici; č. ÚZPF: 725/2

Dátum: 1. 2. 2021

Predpokladané celkové výdavky: 25 862,- EUR
Požadovaná dotácia: 24 562,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR.

Klub Bonifác - oživenie komunity

Dátum: 19. 11. 2020

Celkové výdavky projektu: 7 295,00 EUR
Požadovaná dotácia: 7 295,00 EUR
Splufinancovanie: 0,00 EUR
Poskytovateľ dotácie: Nadácie Slovenskej sportiteľne

Zvýšenie kvality životného prostredia a vytvorenie vhodných podmienok pre včely a hmyz v urbanizovanom prostredí mesta Skalica

Dátum: 19. 11. 2020

Celkové výdavky projektu:11 099,98 EUR
Požadovaná dotácia: 10 000,00 EUR
Spolufinancovanie: 1 099,98 EUR
Poskytovateľ dotácie: Nadácia Slovenskej sporiteľne

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - Hviezdoslavova ulica, SNP 1, SNP 2

Dátum: 5. 10. 2020

Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky projektu : 255 511,94 €
Požadovaná výška NFP : 242 736,34 €

Dostavba a rozšírenie prístavu Skalica na Baťovom kanáli

Dátum: 1. 7. 2020

Mesto Skalica pracuje na príprave projektovej dokumentácie pre projektový zámer "Dostavba a rozšírenie prístavu Skalica na Baťovom kanáli".

Podpora rozvoja pohybových aktivít detí predškolského veku - MŠ Pod Kalváriou

Dátum: 6. 2. 2020

Trnavský samosprávny kraj
Program: Podpora aktivít obcí na území Trnavskej župy
Celkové náklady projektu: 6000,-
Výška žiadanej podpory formou dotácie: 4200,-

Revitalizácia verejného priestranstva a záhrady v areáli Mestského centra sociálnych služieb Štíbor v Skalici

Dátum: 28. 10. 2019

Zámerom projektu je revitalizácia záhrady vo dvore Mestského centra sociálnych služieb Štíbor, kde budú, v prípade schválenia predloženej žiadosti o dotáciu, na jestvujúcej ploche vytvorené tri zóny:
- ovocná,
- oddychovo-okrasná - bude takmer celá zatrávnená so skalkou a s plotom z ruží, bude tu vysadený vinič a okrasný záhon a
- rekreačná - s petangovým ihriskom, altánkom a posedením.

Osvetlenie priechodov pre chodcov v Skalici

Dátum: 16. 5. 2019

Pripravovaný projektový zámer rieši zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a chodcov v meste Skalica prostredníctvom osvetlenia 6 priechodov pre chodcov.

Rekonštrukcia MŠ Skalica Dr. Clementisa Zlepšenie energetických vlastností

Dátum: 28. 2. 2017

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Skalica na ul. Dr. Clementisa. Projekt je rozdelený do 3 etáp, pričom v rámci predloženej žiadosti o dotáciu sa rieši výmena všetkých výplní otvorov na objekte MŠ.
V ďalších etapách ja naplánované zateplenie strechy a zateplenie obvodového plášťa objektu.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00