Skalica

Zámery

Podpora rozvoja pohybových aktivít detí predškolského veku - MŠ Pod Kalváriou

Dátum: 6. 2. 2020

Význam projektu spočíva vo vytvorení nových, lepších a atraktívnejších podmienok pre aktívne využitie voľného času detí predškolského veku. Výsledkom bude detské ihrisko s hracími prvkami, ktoré budú spĺňať všetky bezpečnostné normy.

Trnavský samosprávny kraj
Program: Podpora aktivít obcí na území Trnavskej župy
Celkové náklady projektu: 6000,-
Výška žiadanej podpory formou dotácie: 4200,-

Skalica, Strážnická 2 - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

Dátum: 6. 2. 2020

Zámerom projektu je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy a to zateplením fasády a plochej strechy.

Environmentálny fond
Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Celkové náklady projektu: 40 532,84 €
Výška žiadanej podpory formou dotácie: 38 506,00 €

MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa - extenzívna vegetačná strecha

Dátum: 6. 2. 2020

Cieľom projektu je odstránenie havarijného stavu strechy - t.j. odstránenie problému zatekania plochej strechy, zníženie tepla potrebného na vykurovanie a zlepšenie tepelno-technických vlastností.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky projektu: 215 413,31 €
Požadovaná výška NFP: 204 642,64 €

Revitalizácia verejného priestranstva a záhrady v areáli Mestského centra sociálnych služieb Štíbor v Skalici

Dátum: 28. 10. 2019

Zámerom projektu je revitalizácia záhrady vo dvore Mestského centra sociálnych služieb Štíbor, kde budú, v prípade schválenia predloženej žiadosti o dotáciu, na jestvujúcej ploche vytvorené tri zóny:
- ovocná,
- oddychovo-okrasná - bude takmer celá zatrávnená so skalkou a s plotom z ruží, bude tu vysadený vinič a okrasný záhon a
- rekreačná - s petangovým ihriskom, altánkom a posedením.

Spracovanie generelu cyklistickej dopravy v meste Skalica

Dátum: 28. 10. 2019

Zámerom projektu je spracovanie dokumentácie - generelu cyklistickej dopravy v meste Skalica, ktorý bude základným dokumentom pre rozvoj cyklistickej dopravy v meste. Generel jednak poskytne analýzu súčasného stavu cyklistickej dopravy v meste a tiež navrhne ďalší rozvoj cyklodopravy v celom katastri mesta Skalica.

Komplexná rekonštrukcia Domu kultúry v Skalici - projektová dokumentácia

Dátum: 28. 10. 2019

Zámerom predkladanej žiadosti o dotáciu je spracovanie projektovej dokumentácie ku komplexnej rekonštrukcii vonkajších a vnútorných častí Domu kultúry v Skalici.

Žiadosť o dotáciu bude predložená na Ministerstvo kultúry SR.

Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - 3.etapa

Dátum: 28. 10. 2019

Zámerom predloženej žiadosti o dotáciu je dokončenie reštaurátorských prác na bočnom oltári sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici.

Žiadosť o dotáciu bola predložená na Ministerstvo kultúry SR.

Rekonštrukcia strechy Mlynu bratov Pilárikových

Dátum: 16. 5. 2019

Predmetom projektu je rekonštrukcia strechy na technickej pamiatke - Mlyn bratov Pilárikových. Strecha objektu je v zlom technickom stave, dochádza k zatekaniu do objektu, čo ohrozuje drevené interiérové vybavenie mlyna.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Skalici

Dátum: 16. 5. 2019

Projektový zámer rieši úpravu hasičskej zbrojnice v Skalici.

Osvetlenie priechodov pre chodcov v Skalici

Dátum: 16. 5. 2019

Pripravovaný projektový zámer rieši zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a chodcov v meste Skalica prostredníctvom osvetlenia 6 priechodov pre chodcov.

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická v Skalici

Dátum: 14. 5. 2019

V rámci zvýšenia energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická budú z dotácie EF a spolufinancovania projektu žiadateľom riešené nasledovné aktivity:
- zateplenie obvodového plášťa,
- zateplenie strechy,
- výmena výplní okenných otvorov.
Žiadosť o dotáciu bola predložená na Environmentálny fond.

Gvadányiho dom - výmena okenných a dverných výplní

Dátum: 24. 11. 2017

Cieľom projektu je výmena dvoch dverných a všetkých okenných výplní, ktoré budú realizované ako rekonštrukčná kópia jestvujúcich okenných výplní.

Rekonštrukcia MŠ Skalica Dr. Clementisa Zlepšenie energetických vlastností

Dátum: 28. 2. 2017

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Skalica na ul. Dr. Clementisa. Projekt je rozdelený do 3 etáp, pričom v rámci predloženej žiadosti o dotáciu sa rieši výmena všetkých výplní otvorov na objekte MŠ.
V ďalších etapách ja naplánované zateplenie strechy a zateplenie obvodového plášťa objektu.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple