Skalica

Zámery

Obnova športového areálu pri ZŠ Mallého v meste Skalica

Dátum: 1. 3. 2022

Celkové náklady projektu: 121 697,94 €
Výška požadovaného príspevku: 73 018,76 €
Poskytovateľ dotácie: Fond na podporu športu

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ulici L. Svobodu v Skalici

Dátum: 1. 3. 2022

Celkové oprávnené výdavky projektu: 297 081,05 €
Požadovaná výška NFP: 282 227,00 €
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Cyklotrasy v meste Skalica - Pplk. Pľjušťa a D. Jurkoviča

Dátum: 10. 1. 2022

Celkové výdavky projektu: 172 222,24 €
Požadovaná dotácia: 163 611,13 €
Operačný program: Integrovaný operačný program (EŠIF)

Vinohradnícke cyklotrasy v Skalici - časť Hliníky a Mokré Hory

Dátum: 10. 1. 2022

Celkové výdavky projektu: 418 325,53 €
Požadovaná dotácia: 397 409,25 €
Operačný program: Integrovaný operačný program (EŠIF)

Rozvoj turistickej infraštruktúry prihraničného regiónu

Dátum: 17. 12. 2021

Hlavným predmetom projektu je spoločná propagácia a prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva prihraničného regiónu.
Celkové náklady projektu: 27.300 €
Spolufinancovanie: 1.365 €
Žiadaná dotácia: 25.935 €

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2022 – slávnostné otvorenie

Dátum: 17. 12. 2021

Cieľom tohto projektu je zvyšovanie povedomia občanov o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Európy a hrdosti na vlastné tradície a o potrebe ochrany kultúrneho dedičstva.
Celkový rozpočet projektu: 13.450 €
Žiadaná dotácia: 12.715 €
Spolufinancovanie: 735 €


Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu multifunkčnej športovej haly v Skalici

Dátum: 18. 5. 2021

Celkové výdavky: 81 240,- EUR
Požadovaná dotácia: 73 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

Revitalizácia parku Hájek - Skalica

Dátum: 9. 4. 2021

Mesto Skalica pripravuje projektovú dokumentáciu a potrebné povolenia na realizáciu projektu "Revitalizácia parku Hájek - Skalica".

Rozšírenie prístavu Skalica na Baťovom kanáli

Dátum: 9. 4. 2021

Mesto Skalica v súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu a potrebné povolenia k rozšíreniu prístavu Skalica na Baťovom kanáli.

Pomoc deťom zo sociálne slabších rodín vytvorením komunitného centra a organizáciou letného tábora

Dátum: 31. 3. 2021

Celkové výdavky projektu: 12 195,- EUR
Požadovaná dotácia: 8 536,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj

Gvadányiho dom - výmena okenných a dverných výplní

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 63 760,- EUR
Požadovaná dotácia: 60 560,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR

Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - 3. etapa (dokončenie); č. ÚZPF: 1760/1-5

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové výdavky projektu: 15 820,- EUR
Požadovaná dotácia: 15 020,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR.

Skalica, Strážnická 2 - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

Dátum: 1. 2. 2021

Celkové náklady projektu: 59 626,32 €
Výška žiadanej podpory formou dotácie: 56 645,- €
Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond

Odvlhčenie a oprava povrchov kostola sv. Pavla Pustovníka v Skalici; č. ÚZPF: 725/2

Dátum: 1. 2. 2021

Predpokladané celkové výdavky: 25 862,- EUR
Požadovaná dotácia: 24 562,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR.

Klub Bonifác - oživenie komunity

Dátum: 19. 11. 2020

Celkové výdavky projektu: 7 295,00 EUR
Požadovaná dotácia: 7 295,00 EUR
Splufinancovanie: 0,00 EUR
Poskytovateľ dotácie: Nadácie Slovenskej sportiteľne

Zvýšenie kvality životného prostredia a vytvorenie vhodných podmienok pre včely a hmyz v urbanizovanom prostredí mesta Skalica

Dátum: 19. 11. 2020

Celkové výdavky projektu:11 099,98 EUR
Požadovaná dotácia: 10 000,00 EUR
Spolufinancovanie: 1 099,98 EUR
Poskytovateľ dotácie: Nadácia Slovenskej sporiteľne

Revitalizácia verejného priestranstva a záhrady v areáli Mestského centra sociálnych služieb Štíbor v Skalici

Dátum: 28. 10. 2019

Zámerom projektu je revitalizácia záhrady vo dvore Mestského centra sociálnych služieb Štíbor, kde budú, v prípade schválenia predloženej žiadosti o dotáciu, na jestvujúcej ploche vytvorené tri zóny:
- ovocná,
- oddychovo-okrasná - bude takmer celá zatrávnená so skalkou a s plotom z ruží, bude tu vysadený vinič a okrasný záhon a
- rekreačná - s petangovým ihriskom, altánkom a posedením.

Osvetlenie priechodov pre chodcov v Skalici

Dátum: 16. 5. 2019

Pripravovaný projektový zámer rieši zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a chodcov v meste Skalica prostredníctvom osvetlenia 6 priechodov pre chodcov.

Rekonštrukcia MŠ Skalica Dr. Clementisa Zlepšenie energetických vlastností

Dátum: 28. 2. 2017

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Skalica na ul. Dr. Clementisa. Projekt je rozdelený do 3 etáp, pričom v rámci predloženej žiadosti o dotáciu sa rieši výmena všetkých výplní otvorov na objekte MŠ.
V ďalších etapách ja naplánované zateplenie strechy a zateplenie obvodového plášťa objektu.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00