Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Lehota na predloženie pripomienok do 05.12.2022 (vrátane). Pripomienky zasielajte na podatelna@mesto.skalica.sk
Vyvesené: 25. 11. 2022 Dátum zvesenia: 16. 12. 2022
Lehota na predloženie pripomienok do 05.12.2022 (vrátane). Pripomienky zasielajte na podatelna@mesto.skalica.sk
Vyvesené: 25. 11. 2022 Dátum zvesenia: 16. 12. 2022
Lehota na predloženie pripomienok do 05.12.2022 (vrátane). Pripomienky zasielajte na podatelna@mesto.skalica.sk
Vyvesené: 25. 11. 2022 Dátum zvesenia: 16. 12. 2022
Lehota na predloženie pripomienok do 05.12.2022 (vrátane). Pripomienky zasielajte na podatelna@mesto.skalica.sk
Vyvesené: 25. 11. 2022 Dátum zvesenia: 16. 12. 2022
Lehota na predloženie pripomienok do 05.12.2022 (vrátane). Pripomienky zasielajte na podatelna@mesto.skalica.sk
Vyvesené: 25. 11. 2022 Dátum zvesenia: 16. 12. 2022
Lehota na predloženie pripomienok do 05.12.2022 (vrátane). Pripomienky zasielajte na podatelna@mesto.skalica.sk
Vyvesené: 25. 11. 2022 Dátum zvesenia: 16. 12. 2022
Oznámenie o prerušenie distribúcie elektriny: Loka Hory Kravie, Loka Hory Staré.
Vyvesené: 24. 11. 2022 Dátum zvesenia: 18. 1. 2023
Oznámenie o prerušenie distribúcie elektriny: Lichardova č. 2,4,6,8.
Vyvesené: 23. 11. 2022 Dátum zvesenia: 16. 12. 2022
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A
O Z N Á M E N I E
o začatí /pokračovaní územného konania, pozvanie k ústnemu jednaniu
stavby : " SA_SKALICA, STRAČINKY_TS0058-064,TS,NNK“ stavebník : ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ a.s. Bratislava , IČO: 36361518
Vyvesené: 23. 11. 2022 Dátum zvesenia: 8. 12. 2022
Vyvesené: 23. 11. 2022 Dátum zvesenia: 15. 1. 2023
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti: Jozef Pavlačka
Vyvesené: 22. 11. 2022 Dátum zvesenia: 7. 12. 2022
Vyvesené: 22. 11. 2022 Dátum zvesenia: 8. 12. 2022
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti: Emília Daňhelová
Vyvesené: 14. 11. 2022 Dátum zvesenia: 29. 11. 2022
e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
Vyvesené: 14. 11. 2022 Dátum zvesenia: 30. 11. 2022
Vyvesené: 10. 11. 2022 Dátum zvesenia: 21. 1. 2023
Pracovná pozícia - školník - ZŠ Strážnická č.1, Skalica
Vyvesené: 10. 11. 2022 Dátum zvesenia: 30. 11. 2022
Pracovná pozícia - učiteľ II. stupňa matematiky - ZŠ Strážnická
Vyvesené: 10. 11. 2022 Dátum zvesenia: 30. 11. 2022
Vyvesené: 8. 11. 2022 Dátum zvesenia: 21. 1. 2023
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení vyzýva na realizáciu deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) v termíne od 24.10. do 27.11. 2022.
Viac informácií v prílohe
Vyvesené: 12. 10. 2022 Dátum zvesenia: 28. 11. 2022
EFINA , a.s. -Reštauračný pivovar ŠPICER - žiadosť o stavebné povolenie.
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroporal.sk/sk/eia/detail/restauracny-pivovar-spicer
Vyvesené: 16. 9. 2022
žiadosť f. OP Centrum Retail Skalica s.r.o., IČO: 53 506 448 na kolaudáciu dopravnej stavby
Vyvesené: 25. 8. 2022
Pre účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbou "Cesta II/426 Skalica - hranica SR/ČR".
Viac informácií je v prílohe
Vyvesené: 17. 8. 2022
Oznam Matričného úradu v Skalici pre rodičov novonarodených detí.
Vyvesené: 30. 6. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
HANT DEVELOPMENT, a.s. - Obytná zóna Štvrte v jazernom poli, Skalica, etapa č. 6 - 4BD - časť stavby SO102, SO104, SO02, SO03, SO06, SO202 - zmena stavby pred dokončením. Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytna-zona-stvrte-v-jazernom-poli-etapa-c-6-4-bd
Vyvesené: 19. 4. 2022
Mesto Skalica v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá za kalendárny rok 2021 dosiahla 50,33 %.
Vyvesené: 23. 2. 2022
HANT DEVELOPMENT, a.s. - Obytná zóna Štvrte v jazernom poli, Skalica, etapa č. 6 - 4BD, SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy k bytovému domu F a H - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
Vyvesené: 14. 1. 2022
HANT DEVELOPMENT, a.s. - Obytná zóna Štvrte v jazernom poli, Skalica, etapa č. 6 - 4BD, SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy k bytovému domu E a G - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
Vyvesené: 14. 1. 2022
Mesto Gbely - IBV Gbely - Kúcanka - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Vyvesené: 26. 8. 2021
Reality SI, a.s. - SKALICA - OBYTNÁ ZÓNA IBV KRIVÉ KÚTY - III. ETAPA - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Vyvesené: 2. 12. 2020
Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica o povinnosti registrácie chovov ošípaných do termínu 23.10.2020.
Viac info v prílohe.
Vyvesené: 14. 10. 2020
Opatrenia RVPS Senica na zdolanie a zabránenie šírenia nákazy herpesvirózy kaprov koi /KHV/.
Vyvesené: 2. 10. 2020
Oznámenie o uložení zásielky: Zdenka Kováriková, Daniel Malík, Ján Kotvas
Vyvesené: 24. 11. 2022 Dátum zvesenia: 8. 12. 2022
Oznámenie o uložení zásielky: Ľudovít Túma
Vyvesené: 23. 11. 2022 Dátum zvesenia: 7. 12. 2022
Oznámenie o uložení zásielky: Radek Hrušecký, Miroslav Čermák, Radoslav Pokovič
Vyvesené: 22. 11. 2022 Dátum zvesenia: 6. 12. 2022
Oznámenie o uložení zásielky: Jozef Helt,Boris Pollák, Rudolf Daniel, Andrej Kresťan, David Pavlík, Iveta Nejedlíková, Tomáš Vašek
Vyvesené: 21. 11. 2022 Dátum zvesenia: 5. 12. 2022
Oznámenie o uložení zásielky: Peter Chocholáček, Tomáš Zdražil, Veronika Hříbová.
Vyvesené: 15. 11. 2022 Dátum zvesenia: 29. 12. 2022
Oznámenie o uložení zásielky: Jana Havlíková, Lukáš Túma, Ľubomír Hříba,Stanislav Daniel, Obálky Dôvera: Dagmar Celmanová, Zdenko Bederka Jiří Celman, Ján Zlatohlávek, Lenka Prochádzková,Jaroslav Nemčovský, Pavel Juráček,Barbora Hricová, Jozef Rafael, Michal Vlčej, Peter Dinka,Juraj Kozány, René Vizváry,Patrik Daňhel,René Daňhel,Milan Daniel,Vladimír Ivičič, Ingrid Cicková,Vladimír Kalenda
Vyvesené: 14. 11. 2022 Dátum zvesenia: 28. 11. 2022