Skalica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznámenia mesta

Rokovanie MsZ mesta Skalica sa uskutoční v stredu 26.1.2022 o 15.00 hodine formou videokonferencie.
Vyvesené: 21. 1. 2022 Dátum zvesenia: 27. 1. 2022
Mesto Skalica - „Cyklotrasy v meste Skalica – I. etapa, SO 01 – Cyklotrasa Koreszkova“ - oznámenie o začatí stavebného konania
Vyvesené: 20. 1. 2022 Dátum zvesenia: 4. 2. 2022
Blue Computers s.r.o. - Pokládka chráničiek pre optické káble obce Mokrý Háj - Územné rozhodnutie
Vyvesené: 17. 1. 2022 Dátum zvesenia: 1. 2. 2022
Západoslovenská distribučná, a.s. - „SA_Skalica Zlatnícka, VN269, VNK, TS, NNK“ - oznámenie o začatí kolaudačného konania
Vyvesené: 17. 1. 2022 Dátum zvesenia: 1. 2. 2022
KVGP, s.r.o. - Bytový dom Lúčky - Územné rozhodnutie
Vyvesené: 14. 1. 2022 Dátum zvesenia: 29. 1. 2022
HANT DEVELOPMENT, a.s. - Obytná zóna Štvrte v jazernom poli, Skalica, etapa č. 6 - 4BD, SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy k bytovému domu F a H - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
Vyvesené: 14. 1. 2022
HANT DEVELOPMENT, a.s. - Obytná zóna Štvrte v jazernom poli, Skalica, etapa č. 6 - 4BD, SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy k bytovému domu E a G - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
Vyvesené: 14. 1. 2022
Obchodná verejná súťaž na prevod vlastníctva majetku:
- stavba súp. č. 1239 (dom) na pozemku registra C KN parc. č. 3706,
- pozemok reg. C KN parc. č. 3706, výmera 603 m2.
Viac informácií v prílohe
Vyvesené: 12. 1. 2022 Dátum zvesenia: 10. 2. 2022
Mesto Skalica - "Rozšírenie VO siete, Skalica – Mokrý Háj „ - oznámenie o začatí kolaudačného konania
Vyvesené: 12. 1. 2022 Dátum zvesenia: 27. 1. 2022
Lehota na predloženie pripomienok do 22.01.2022 (vrátane). Pripomienky zasielajte na podatelna@mesto.skalica.sk
Vyvesené: 12. 1. 2022 Dátum zvesenia: 31. 1. 2022
Lehota na predloženie pripomienok do 22.01.2022 (vrátane). Pripomienky zasielajte na podatelna@mesto.skalica.sk
Vyvesené: 12. 1. 2022 Dátum zvesenia: 31. 1. 2022
Lehota na predloženie pripomienok do 22.01.2022 (vrátane). Pripomienky zasielajte na podatelna@mesto.skalica.sk
Vyvesené: 12. 1. 2022 Dátum zvesenia: 31. 1. 2022
Lehota na predloženie pripomienok do 22.01.2022 (vrátane). Pripomienky zasielajte na podatelna@mesto.skalica.sk
Vyvesené: 12. 1. 2022 Dátum zvesenia: 31. 1. 2022
Ing. Vyskoč Michal - Prestavba a prístavba vinohradníckeho domčeka - oznámenie o pokračovaní zlúčeného územného a stavebného konania
Vyvesené: 10. 1. 2022 Dátum zvesenia: 25. 1. 2022
Byt č. 12 nachádzajúci sa v polyfunkčnom dome súp. č. 2647 na ul. Potočná 108 v Skalici.
Viac informácií v prílohe
Vyvesené: 10. 1. 2022 Dátum zvesenia: 18. 2. 2022
Termín na predkladanie návrhov: 25.01.2022 do 14.00 hod
Vyvesené: 7. 1. 2022 Dátum zvesenia: 25. 1. 2022
Návrh na vyvlastnenie nehnuteľností pre účel majetkovoprávneho vysporiadania stavby "Cesta II/426 Skalica, hranica SR/ČR" v k.ú. Skalica.
Viac informácií v prílohe
Vyvesené: 21. 12. 2021
Oznámenie prerušenie distribúcie elektriny: Hollého, Koreszkova, Pod Hájkom, Športová.
Vyvesené: 13. 12. 2021 Dátum zvesenia: 22. 1. 2022
Mesto Gbely - IBV Gbely - Kúcanka - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Vyvesené: 26. 8. 2021
Vyvesené: 14. 4. 2021 Dátum zvesenia: 31. 1. 2022
Reality SI, a.s. - SKALICA - OBYTNÁ ZÓNA IBV KRIVÉ KÚTY - III. ETAPA - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Vyvesené: 2. 12. 2020
Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica o povinnosti registrácie chovov ošípaných do termínu 23.10.2020.
Viac info v prílohe.
Vyvesené: 14. 10. 2020
Opatrenia RVPS Senica na zdolanie a zabránenie šírenia nákazy herpesvirózy kaprov koi /KHV/.
Vyvesené: 2. 10. 2020

Oznámenia o uložení zásielok

Jozef Lukša, Martin Michalka,
Jozef Pavlovič, Martin Hříba,
Iveta Čmaradová, Jaroslav Freiwald
Vyvesené: 20. 1. 2022 Dátum zvesenia: 5. 2. 2022
Jaroslava Zálešáková, Miroslav Malík,
Miroslav Drábek, René Čonka,
Michal Malík, Peter Skačan,
Vitality Radchenko, Peter Kavický
Vyvesené: 19. 1. 2022 Dátum zvesenia: 4. 2. 2022
Dušan Pozděna
Vyvesené: 17. 1. 2022 Dátum zvesenia: 2. 2. 2022
Miroslav Čermák, Michal Vašek,
Jozef Drápal, Miroslav Šilhár,
Ladislav Vašulín, Andrej Horváth,
Libor Šmejkal
Vyvesené: 14. 1. 2022 Dátum zvesenia: 29. 1. 2022
Oznámenie o uložení zásielky: Dušan Jurík, Ingrid Cicková.
Vyvesené: 13. 1. 2022 Dátum zvesenia: 28. 1. 2022
Oznámenie o uložení zásielky: Mária Martincová, Jozef Kubiš
Vyvesené: 12. 1. 2022 Dátum zvesenia: 27. 1. 2022
Oznámenie o uložení zásielky: Karol Chalúpka, Miroslav Drábek.
Vyvesené: 12. 1. 2022 Dátum zvesenia: 27. 1. 2022
Oznámenie o uložení zásielky: manuela Wilfred, Juraj Kolínek, Malík Samuel, Timotej, Róbert Hladký, Simona Šteflíková, Ján Kotvas, Alexander Daniel, Štefan Rehák
Vyvesené: 7. 1. 2022 Dátum zvesenia: 22. 1. 2022

Oznámenie o uložení zásielok do vlastných rúk

Oznámenie o doručení písomnosti: Nikole Hříbovej
Vyvesené: 18. 1. 2022 Dátum zvesenia: 2. 2. 2022

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Štefanovi Kolštromovi
Vyvesené: 12. 1. 2022 Dátum zvesenia: 27. 1. 2022