Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Oznámenia mesta

Pri Mlyne 4, s.r.o. - „Bytové domy „Pri Mlyne“ na Čulenovej ulici v Skalici – bytový dom 4, komunikácie a spevnené plochy “ - oznámenie o odvolaní sa
Vyvesené: 15. 11. 2019 Dátum zvesenia: 30. 11. 2019
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v meste Skalica
Vyvesené: 15. 11. 2019 Dátum zvesenia: 31. 3. 2020
Pri Mlyne 4, s.r.o. - „Bytové domy „Pri Mlyne“ na Čulenovej ulici v Skalici – bytový dom 4, komunikácie a spevnené plochy “ - rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia dopravnej stavby
Vyvesené: 13. 11. 2019 Dátum zvesenia: 28. 11. 2019
Vyvesené: 12. 11. 2019 Dátum zvesenia: 28. 11. 2019
Západoslovenská distribučná a.s. - stavebné povolenie - SA Skalica Vysoké pole 12, NNK–L13.0401.18.0021
Vyvesené: 11. 11. 2019 Dátum zvesenia: 26. 11. 2019
Západoslovenská distribučná a.s. - oznámenie o začatí kolaudačného konania - TT12089 - SA – Skalica, Partizánska ul., NNK
Vyvesené: 11. 11. 2019 Dátum zvesenia: 26. 11. 2019
Ľubor Bendík, Adriana Sobotová, Tibor Blaha
Vyvesené: 5. 11. 2019 Dátum zvesenia: 20. 11. 2019
Voľby do NR SR 2020
Vyvesené: 5. 11. 2019 Dátum zvesenia: 29. 2. 2020
29.2.2020
Vyvesené: 5. 11. 2019 Dátum zvesenia: 29. 2. 2020
Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti. Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Daňový úrad Bratislava - dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Skalica
Vyvesené: 5. 11. 2019 Dátum zvesenia: 6. 12. 2019
Marcelovi Drahošovi
Vyvesené: 5. 11. 2019 Dátum zvesenia: 20. 11. 2019
Oznámenie o zámere IBV ZIP Skalica
Vyvesené: 4. 11. 2019 Dátum zvesenia: 27. 11. 2019
VZN č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Vyvesené: 31. 10. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
Zmena č.1/2019 VZN Mesta Skalica č.1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica
Vyvesené: 31. 10. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
Zmena č.1/2019 VZN Mesta Skalica č. 6/2012 o dani za ubytovanie
Vyvesené: 31. 10. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
Dražobná vyhláška Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Exekútorský úrad Trnava - JUDr. Peter Stano, súdny exekútor - dražba nehnuteľnosti v k.ú. Skalica
Vyvesené: 18. 10. 2019 Dátum zvesenia: 27. 11. 2019
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
Vyvesené: 17. 10. 2019 Dátum zvesenia: 10. 1. 2020
Verejná vyhláška

Hant Development, a.s. - Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica etapa č. 7 - 4. etapa IBV - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytna-zona-stvrte-v-jazernom-poli-etapa-c-7-ibv-4-etapa
Vyvesené: 1. 10. 2019
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bytove-domy-pri-mlyne
Vyvesené: 27. 9. 2019
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dostavba-arealu-firmy-zavod-02-rozsirenie-vyrobnej-haly
Vyvesené: 26. 9. 2019
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dostavba-arealu-firmy-zavod-02-rozsirenie-vyrobnej-haly

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dostavba-arealu-firmy-zavod-02-rozsirenie-vyrobnej-haly
Vyvesené: 26. 9. 2019
HANT Development, a.s. - žiadosť o stavebné povolenie -
"Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica, etapa č. 6 - 4BD - časť stavby
SO 102 - Bytový dom F, 22 b.j.
SO 104 - Bytový dom H, 33 b.j.
SO 02 - Vodovodná prípojka k bytovému domu F,H
SO 03 - Prípojka splaškovej kanalizácie k bytovému domu F,H
SO 06 - Prípojky NN k bytovému domu F, H
SO - Sadové a parkové úpravy k bytovému domu F,H
SO 202 - Detské ihrisko"
Vyvesené: 12. 7. 2019
HANT Development, a.s. - žiadosť o stavebné povolenie -
"Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica, etapa č. 6 - 4BD - časť stavby
SO.01 - Komunikácie a spevnené plochy k bytovému domu F a H"
Vyvesené: 12. 7. 2019
Európske zisťovanie o zdraví
Vyvesené: 17. 6. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/shopping-centrum-skalica
Vyvesené: 29. 4. 2019
Termíny akustického preskúšavania sirén
Vyvesené: 25. 1. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
1., 2. a 3. krok trojročného cyklu prípravy obyvateľstva
na sebaochranu a vzájomnú pomoc
Vyvesené: 25. 1. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
Vyvesené: 12. 12. 2018 Dátum zvesenia: 1. 12. 2019

Oznámenie o uložení zásielok

Vyvesené: 12. 11. 2019 Dátum zvesenia: 28. 11. 2019
Vyvesené: 8. 11. 2019 Dátum zvesenia: 23. 11. 2019
Vyvesené: 8. 11. 2019 Dátum zvesenia: 23. 11. 2019
Vyvesené: 8. 11. 2019 Dátum zvesenia: 23. 11. 2019
Vyvesené: 4. 11. 2019 Dátum zvesenia: 19. 11. 2019

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK