Menu

Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 18. 6. 2024

Dobrý deň, vplyvom silných dažďov v minulom týždni boli viaceré cesty  vo vinohradníckych lokalitách poškodené. V súčasnosti sa mapuje a prehodnocuje ich stav. V rámci dostupných kapacít SMM s.r.o.  budú postupne opravované (vrátane "Žebráckej cesty").

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a životného prostredia, 19. 6. 2024
Dátum vloženia: 13. 6. 2024

Dobrý deň, stromy rastúce popri ceste k Baťovmu kanálu rastú na pozemku Slovenskej republiky a sú v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku a Hydromeliorácií. Obidva štátne podniky sme písomne upozornili na aktuálny stav drevín a požiadali ich o riešenie (zabezpečenie orezov/výrubov). 

Ing. Katarína Švorcová - odd. výstavby a životného prostredia, 19. 6. 2024
Dátum vloženia: 5. 6. 2024

Dobrý deň, vzhľadom na to, že je potrebné vyznačiť viacero úsekov, obnovovanie VDZ pokračuje postupne.
S pozdravom

Ing. Roman Bohun - oddelenie výstavby a životného prostredia, 6. 6. 2024
Dátum vloženia: 4. 6. 2024

Dobrý deň, na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mesto Skalica nemá schválenú  úľavu/zníženie pre ZŤP.

Ohľadom Vašich detí, ktoré sa viac ako 90 dní zdržiavajú mimo územia mesta Skalica, je možnosť požiadať o 45 % úľavu.

V zmysle časti II. článku 6, bodu 2 VZN Mesta Skalica č. 11/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024 Obec zníži poplatok o 45 %, ak poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. 

V zmysle časti II. článku 6, bodu 3 VZN Mesta Skalica č. 11/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024   Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku podľa ods. 2 sú: 

- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v zahraničí na príslušný kalendárny rok 

- potvrdenie zamestnávateľa (so sídlom v Slovenskej republike) o výkone práce poplatníka na príslušný kalendárny rok spolu s potvrdením o ubytovaní 

- doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie, a pod. ) 

- potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky

 - žiadosť s uvedením mena, priezviska, rodného čísla prípadne dátumu narodenia predloží žiak alebo študent, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky - iný hodnoverný doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť 

- z predložených dokladov musí byť zrejmé, že sa poplatník nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní v zdaňovacom období. 

     

       V zmysle časti II. článku 6, bodu 4 VZN Mesta Skalica č. 11/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024 Obec poplatok zníži na základe žiadosti s predloženým dokladom v zmysle odseku 2 na príslušné zdaňovacie obdobie. Lehota na podanie žiadosti na zníženie poplatku je najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie poplatku zaniká.
 

Martina Rampáčková - ekonomické oddelenie, 6. 6. 2024
Dátum vloženia: 27. 5. 2024

Dobrý deň, na  celú komunikáciu a parkovisko pozdĺž garáží a parkoviska Pod hájkom je spracovaný projekt a podaná žiadosť o dotáciu na spolufinancovanie rekonštrukcie v rámci vodozádržných opatrení v intraviláne mesta.
V prípade úspešnej žiadosti by sa mala samotná rekonštrukcia začať realizovať v závere tohto roka resp. v I. polroku 2025.
Za pochopenie ďakujeme.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a životného prostredia, 28. 5. 2024
Dátum vloženia: 27. 5. 2024
Dobrý deň, roznos Spoločného rozhodnutia k miestnym daniam na rok 2024 zamestnancami Mestského úradu trvá do 03.06.2024. Ak do tohto termínu nebudete zastihnutý na adrese, bude Vám rozhodnutie zaslané poštou.
Ing. Andrea Kadlečíková - Miestne dane a poplatky, 28. 5. 2024
Dátum vloženia: 4. 5. 2024

Prajem pekný deň,
štátny rybárky lístok, ktorý vydávajú obce a mestá, slúži ako povinná príloha k povolenke vydanej 
miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu. Štátny týždenný rybársky lístok stojí 3 €.
Samotný  štátny rybársky lístok vydaný mestom neoprávňuje na výkon rybárskeho práva.
Vodná nádrž Mlynky je rybársky revír Miestnej organizácie SRZ Skalica, ktorú môžete požiadať o vydanie povolenky,
a to spravidla do 30.3. príslušného kalendárneho roku.

Ing. Emil Vajla - vedúci majetkového referátu oddelenia ekonomiky a majetku, 6. 5. 2024
Dátum vloženia: 18. 4. 2024

Dobrý deň,
v tomto roku v rámci príkaznej zmluvy nemáme naplánovanú opravu lavičiek
na ul. Koreszkova. V budúcom roku sa  plánuje rekonštrukcia chodníka -
cyklotrasa Koreszkova, tak by sa vedelo naplánovať aj generálnu opravu
týchto lavičiek.
 

Ing. Igor Pollák - riaditeľ spoločnosti SMM, s.r.o. Skalica, 3. 5. 2024
Dátum vloženia: 13. 4. 2024

Dobrý deň, 
o vytvorení oddychovej zóny v tejto lokalite sa uvažovalo už v minulosti. 
Zvážime možnosti, pripravíme návrh  a  v prípade priaznivého vývoja finančných prostriedkov predložíme návrh na realizáciu. 
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a životného prostredia, 6. 5. 2024
Dátum vloženia: 8. 4. 2024

Dobrý deň, 

so zmenou lokality umiestnenia veľkoobjemového kontajnera na ulici Vajanského sa neuvažuje. 

Ing. Ján Špaček - oddelenie výstavby a životného prostredia, 3. 5. 2024

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00