Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí bežné auto 
Autor: Josef Zifcak

Dobrý deň,

projekt Hudba v Meste stále funguje. Podujatie v roku 2019 sa uskutočnilo bez finančnej účasti mesta Skalica z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Skalica.

Mgr. Miroslav Minďáš, 30. 1. 2020
Autor: Ing. Ervin Filípek

Dobrý deň,
 
       podľa § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradou, vinicu, ovocný sad, trvalý porast na iný účel, ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť).
      Podľa  § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
     Od 1.1.2020 vstúpilo do platnosti nové VZN Mesta Skalica č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom podľa článku 6 ods. 2 Obec zníži poplatok o 45 %, ak poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Žiadosť podľa zákona možno podať najskôr až po splnení podmienky a to, že sa občan viac ako 90 dní nezdržuje na území mesta Skalica, t. j. 31.3.2020 spolu s príslušnými dokladmi. Pred týmto dátumom nebudeme žiadosti prijímať.
 

Ing. Ján Špaček - odd. výstavby, 29. 1. 2020
Autor: Iveta Čermáková

Dobrý deň,

mesto Skalica uvažovalo o zapojení sa do výzvy vyhlásenej v mesiaci júl 2019 Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ktorá administrovala výzvu  v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. Maximálna výška dotácie bola v tejto výzve stanovená na 5 000,- EUR. Na základe toho, že v danej cenovej hladine by nebolo možné obstarať nabíjaciu stanicu s dostatočne rýchlym nabíjaním, rozhodlo sa Mesto Skalica do tejto výzvy nezapojiť. Určite budeme aj naďalej monitorovať možnosti dotácií na obdobný účel. Čo sa týka predošlej odpovede na Vašu otázku, bola formulovaná odborom výstavby, ktorý nemá v kompetencii monitoring dotačných výziev na získanie externých finančných zdrojov.

Ing. Michal Čunderlík - vedúci ORM, 11. 12. 2019
Autor: Miriam

Dobrý deň,

situáciu s parkovaním dodávkových vozidiel monitorujeme v celom meste. Určite sa uvažuje o vyhradení i ostatných verejných parkovísk pre osobné motorové vozidlá, nakoľko tiež zdieľame Váš názor, že dodávky by mali parkovať vo firmách. Určite budeme riešiť i parkoviská na ulici L. Svobodu

kpt. Mgr. Ferdinand Mach, 11. 12. 2019
Autor: Michaela

Dobrý deň,

v čase, ked je CVČ otvorené, je kedykoľvek možné prísť do centra dieťa prebaliť, poprípade nadojčiť.

 

PaedDr. Dagmar Juzková - riaditeľka CVČ, 28. 11. 2019
Autor: Filip

Dobrý deň,

mestská polícia kontaktovala vlastníka dodávky, ktorá je odstavená na prístupovej ceste na Krivé kúty. Majiteľ dodávku pripravoval na STK, takže zatiaľ sa nejedná o vrak vozidla podľa platnej legislatívy. Je pravdou, že tu trvalo zaparkované vozidlá bránia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Z tohoto dôvodu Mestská polícia Skalica bude cestou referenta pre dopravu Oddelenia výstavby iniciovať podanie žiadosti na schválenie umiestnenia dopravných značiek B 29 "Zákaz státia" v tomto úseku. Žiadosť bude zaslaná príslušnému dopravnému inžinierovi  OR PZ Skalica. Pevne verím, že žiadosť bude kladne vybavená a týmto prispejeme k bezpečnosti v tomto úseku mesta.

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník MsP Skalica, 26. 11. 2019
Autor: Norbert Hübner

Dobrý deň,

mestská polícia kontaktovala vlastníka dodávky, ktorá je odstavená na prístupovej ceste na Krivé kúty. Majiteľ dodávku pripravoval na STK, takže zatiaľ sa nejedná o vrak vozidla podľa platnej legislatívy. Je pravdou, že tu trvalo zaparkované vozidlá bránia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Z tohoto dôvodu Mestská polícia Skalica bude cestou referenta pre dopravu Oddelenia výstavby iniciovať podanie žiadosti na schválenie umiestnenia dopravných značiek B 29 "Zákaz státia" v tomto úseku. Žiadosť bude zaslaná príslušnému dopravnému inžinierovi  OR PZ Skalica. Pevne verím, že žiadosť bude kladne vybavená a týmto prispejeme k bezpečnosti v tomto úseku mesta.

Ďakujeme za Váš podnet

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník MsP Skalica, 26. 11. 2019
Autor: RB

Dobrý deň,

podnet preveríme a zašleme na mesto Skalica stanovisko. Termín cca 10.12.2019.

konateľ SMM, 26. 11. 2019
Autor: Anton Hulka

Dobrý deň,

Na ul. Pelíškova bolo osadené dopravné značenie obmedzujúce parkovanie nákladných vozdiel. Dodržiavanie zákazu bude kontrolované príslušníkmi MsP štátnej polície. Rekonštrukcia ďalšej časti chodníkov na ul. Pelíškova bude realizovaná po schválení investície do rozpočtu mestským zastupiteľstvom v nasledujúcom období.

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Alzbeta

Dobrý deň,

na rekonštrukciu komunikácie - realizáciu nového povrchu je potrebné vyčleniť a schváliť v rozpočte potrebné finančné prostriedky. Po vyčíslení potrebných nákladov navrhneme investíciu do rozpočtu v najbližšom možnom termíne.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple