Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko mesiacov má rok 
Autor: Iveta

Dobrý deň prajem, 

náklady na odpadové hospodárstvo v roku 2019 boli 768 781 €  a príjmy boli 554 882 € (t.j. strata 213 899 €). V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sadzba poplatku nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na odpadové hospodárstvo.

 

Ing. Ján Špaček, 10. 3. 2020
Autor: Boris Kubik

Dobrý deň prajem, 

zber biologického odpadu z bytových domov v súčasnej dobe nie je bežný a niekedy ani jednoduchý, pričom možností je niekoľko. Začiatkom 90. rokov 20. storočia Mesto Skalica pokusne umiestnilo niekoľko zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad  k bytovým domom. Vzhľadom k tomu, že sem občania umiestňovali rôzne zvyšky jedál a podobne, začal sa šíriť zápach a preto bolo potrebné zberné nádoby odviezť. Spôsob zberu biologického odpadu pomocou kompostérov sa nazýva komunitné kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí alebo domácností s cieľom spoločne kompostovať svoje vlastné biologické odpady. Väčšinou sa budujú na verejných priestranstvách, pričom musia byť dodržané niektoré zásady (napr. nesmú byť v blízkosti detských ihrísk, zabezpečiť ich primerane pred hlodavcami, zabezpečiť človeka zodpovedného za kompostovanie ...). Toto je jedna z možností z ktorou by sa v budúcnosti mohol riešiť systém zberu biologického odpadu u bytových domov. V súčasnej dobe je možné biologický odpad z bytových domov odviezť do kompostárne (areál ROD Skalica).

 

Ing. Ján Špaček, 10. 3. 2020
Autor: Iveta

Dobrý deň prajem, 

počas "Vianočných sviatkov" je u bytových domov zabezpečený mimoriadny zvoz zberných nádob na papier a plasty oproti plánovanému vývozu. Ďalej je potrebné dodať, že veľké papierové krabice je potrebné pred vhodením do zbernej nádoby poskladať, poprípade porezať tak, aby sa čo najlepšie využila kapacita zbernej nádoby.

 

Ing. Ján Špaček, 10. 3. 2020
Autor: Josef Zifcak

Dobrý deň,

projekt Hudba v Meste stále funguje. Podujatie v roku 2019 sa uskutočnilo bez finančnej účasti mesta Skalica z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Skalica.

Mgr. Miroslav Minďáš, 30. 1. 2020
Autor: Ing. Ervin Filípek

Dobrý deň,
 
       podľa § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradou, vinicu, ovocný sad, trvalý porast na iný účel, ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť).
      Podľa  § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
     Od 1.1.2020 vstúpilo do platnosti nové VZN Mesta Skalica č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom podľa článku 6 ods. 2 Obec zníži poplatok o 45 %, ak poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Žiadosť podľa zákona možno podať najskôr až po splnení podmienky a to, že sa občan viac ako 90 dní nezdržuje na území mesta Skalica, t. j. 31.3.2020 spolu s príslušnými dokladmi. Pred týmto dátumom nebudeme žiadosti prijímať.
 

Ing. Ján Špaček - odd. výstavby, 29. 1. 2020
Autor: Iveta Čermáková

Dobrý deň,

mesto Skalica uvažovalo o zapojení sa do výzvy vyhlásenej v mesiaci júl 2019 Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ktorá administrovala výzvu  v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. Maximálna výška dotácie bola v tejto výzve stanovená na 5 000,- EUR. Na základe toho, že v danej cenovej hladine by nebolo možné obstarať nabíjaciu stanicu s dostatočne rýchlym nabíjaním, rozhodlo sa Mesto Skalica do tejto výzvy nezapojiť. Určite budeme aj naďalej monitorovať možnosti dotácií na obdobný účel. Čo sa týka predošlej odpovede na Vašu otázku, bola formulovaná odborom výstavby, ktorý nemá v kompetencii monitoring dotačných výziev na získanie externých finančných zdrojov.

Ing. Michal Čunderlík - vedúci ORM, 11. 12. 2019
Autor: Miriam

Dobrý deň,

situáciu s parkovaním dodávkových vozidiel monitorujeme v celom meste. Určite sa uvažuje o vyhradení i ostatných verejných parkovísk pre osobné motorové vozidlá, nakoľko tiež zdieľame Váš názor, že dodávky by mali parkovať vo firmách. Určite budeme riešiť i parkoviská na ulici L. Svobodu

kpt. Mgr. Ferdinand Mach, 11. 12. 2019
Autor: Michaela

Dobrý deň,

v čase, ked je CVČ otvorené, je kedykoľvek možné prísť do centra dieťa prebaliť, poprípade nadojčiť.

 

PaedDr. Dagmar Juzková - riaditeľka CVČ, 28. 11. 2019
Autor: Filip

Dobrý deň,

mestská polícia kontaktovala vlastníka dodávky, ktorá je odstavená na prístupovej ceste na Krivé kúty. Majiteľ dodávku pripravoval na STK, takže zatiaľ sa nejedná o vrak vozidla podľa platnej legislatívy. Je pravdou, že tu trvalo zaparkované vozidlá bránia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Z tohoto dôvodu Mestská polícia Skalica bude cestou referenta pre dopravu Oddelenia výstavby iniciovať podanie žiadosti na schválenie umiestnenia dopravných značiek B 29 "Zákaz státia" v tomto úseku. Žiadosť bude zaslaná príslušnému dopravnému inžinierovi  OR PZ Skalica. Pevne verím, že žiadosť bude kladne vybavená a týmto prispejeme k bezpečnosti v tomto úseku mesta.

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník MsP Skalica, 26. 11. 2019
Autor: Norbert Hübner

Dobrý deň,

mestská polícia kontaktovala vlastníka dodávky, ktorá je odstavená na prístupovej ceste na Krivé kúty. Majiteľ dodávku pripravoval na STK, takže zatiaľ sa nejedná o vrak vozidla podľa platnej legislatívy. Je pravdou, že tu trvalo zaparkované vozidlá bránia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Z tohoto dôvodu Mestská polícia Skalica bude cestou referenta pre dopravu Oddelenia výstavby iniciovať podanie žiadosti na schválenie umiestnenia dopravných značiek B 29 "Zákaz státia" v tomto úseku. Žiadosť bude zaslaná príslušnému dopravnému inžinierovi  OR PZ Skalica. Pevne verím, že žiadosť bude kladne vybavená a týmto prispejeme k bezpečnosti v tomto úseku mesta.

Ďakujeme za Váš podnet

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník MsP Skalica, 26. 11. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     8:00 - 14:00
Utorok          8:00 - 14:00
Streda          10:00 - 16:00
Štvrtok          8:00 - 14:00
Piatok            8:00 - 14:00
Prestávka     11:30 - 12:30