Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 9. 8. 2022

Dobrý deň,

 

s realizáciou cesty medzi "golfovými domami" mesto Skalica neuvažujue, nakoľko to bola investícia súkromného investora, ktorý by mal príslušnú infraštruktúru dobudovať. 

So zavedením  lokality do intravilánu sa neuvažuje - v zmysle územného plánu je to územie pre rekreáciu v rámci golfového areálu.

Ing. Jozef Hlavatý, 10. 8. 2022
Dátum vloženia: 8. 8. 2022

Dobrý deň,
pri overovaní podpisu a viazanie trikolórou sa platí za každý úkon 2 eura, podpis 2 eura, zviazanie 2 eura. 

Ingrid Vaníčková, 8. 8. 2022
Dátum vloženia: 21. 7. 2022

Dobrý deň, 

hliadka MsP dňa 17.07.2022 oznam preverila. Na mieste nebolo zistené bránenie výjazdu vozidiel z garáží na ulici Športovej. Dňa 21.07.2022 bola problematika parkovania počas domácich zápasov Fortuna ligy prerokovaná s vedením MFK Skalica.

Zo strany MFK Skalica  budú fanúšikovia vopred informovaní o možnostiach parkovania. Mestská polícia Skalica bude pred zápasmi vykonávať prevenciu v súvislosti s parkovaním vozidiel.

Mgr. Ferdinand Mach, 22. 7. 2022
Dátum vloženia: 20. 6. 2022

Dobrý deň, 

 

systém nakladania s komunálnym odpadom  (zber, prepravu ...) si každá obec upravuje  príslušným všeobecne záväzným nariadením. 

 

V zmysle § 11 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica "Pôvodca KO z nehnuteľností vo vinohradníckych lokalitách a v záhradkárskych osadách je povinný umiestniť do vriec PVC a separovať podľa farieb nádob a PVC vriec uvedených v § 5 a v § 13 a odviezť na vlastné náklady do zbernej nádoby v mieste trvalého pobytu alebo do zberného dvora".

 

Ďalej z § 15 horeuvedeného všeobecne záväzného nariadenia vyplýva, že vlastník nehnuteľnosti, ktorý nemá trvalý pobyt v Skalici môže bezplatne odovzdať vytriedené zložky KO do zberného dvora po predložení dokladu o zaplatení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo dokladu o vlastníctve nehnuteľnosti v k.ú. Skalica.

 

Otváracie hodiny zberného  dvora, ktorý sa nachádza v spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o., na ulici Rybničná č. 1 v Skalici sú nasledovné:

pondelok až piatok:  6.30 hod. - 16.00 hod.

sobota:                       8.00 hod. - 12.00 hod.  

 

Ing. Ján Špaček, 30. 6. 2022
Dátum vloženia: 20. 6. 2022

Dobrý deň,
v tejto veci môžete kontaktovať Správu mestského majetku na tel. čísle 664 83 36.

Ing. Katarína Švorcová, 28. 6. 2022
Dátum vloženia: 22. 6. 2022

Dobrý deň,

v súčasnosti sa spracováva projekt vnútrobloku  Mallého 4 - 34 (od Lidla - po stavebniny).  V rámci revitalizácie sa budeme snažiť navrhnúť  aj vytvorenie  nových parkovacích miest.

Ing. Jozef Hlavatý, 28. 6. 2022
Dátum vloženia: 23. 6. 2022

Dobrý deň, 

na podnet Mestskej polície Skalica vykonáva spoločnosť SMM s.r.o. Skalica postupné preznačenie parkovísk v súlade s novou vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorá nadobudla účinnosť 30.03.2022. Výmena značenia sa vykonáva najmä z dôvodu obmedzenia parkovania dodávkových vozidiel na verejných parkoviskách. Takto preznačené bude v najbližšej dobe i parkovisko pri bytových domoch na ulici L. Svobodu č. 19 až 27. V súčasnej dobe nie je možné parkovanie dodávkových vozidiel na konkrétnom parkovisku riešiť v súlade s platným a účinným zákonom , nakoľko dopravné značky, ktorými je parkovisko opatrené označujú: "Parkovisko - kolmé alebo šikmé státie". K veci ešte dodávam, že MsP Skalica v roku 2021 riešila 585 priestupkov spáchaných porušením zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej doprave. Priestupkov týkajúcich sa porušenia vyhradeného parkovania bolo riešených 73.

Mgr. Ferdinand Mach, 28. 6. 2022
Dátum vloženia: 15. 6. 2022

Dobrý deň,

pracovný čas na stavbách mesto neschvaľuje.  Stavba nesmie v zmysle platných právnych predpisov porušovať nočný kľud. Na stavbe sa v nočných hodinách nepracuje, cez víkend sa pracuje občas vzhľadom na prísne termíny realizácie.  Stavebné práce na hrubej stavbe a vonkajších spevnených plochách by mali byť podľa investora dokončené do polovice septembra, celá stavba potom v priebehu októbra. Žiadame preto aj za investora o toleranciu a trpezlivosť. 
Ďakujeme.

Ing. Jozef Hlavatý, 16. 6. 2022
Dátum vloženia: 16. 6. 2022

Dobrý deň,

 

na ul. Pelíškova je pre prípadnú výstavbu poschodového parkovacieho domu resp. garážového domu rezervovaná plocha.  Nakoľko stavba poschodového parkovacieho domu je finančne náročná investícia, je potrebné vyčleniť príslušné finančné prostriedky z rozpočtu mesta alebo ponúknuť na realizáciu  prípadnému investorovi. 
Vzhľadom na vývoj počtu automobilov bude takáto investícia v budúcnosti v tejto lokalite nevyhnutná. 
 

Ing. Jozef Hlavatý, 16. 6. 2022
Dátum vloženia: 16. 6. 2022

Dobrý deň, 
bolo by vhodné telefonicky, alebo osobne prísť vec oznámiť, prípadne skonzultovať na Mestskú políciu Skalica.  Neviem v tomto prípade hneď reagovať a poradiť, nakoľko z e-mailu nie je možné identifikovať, aké problémy susedia oznamovateľovi spôsobujú.
 

Mgr. Ferdinand Mach, 16. 6. 2022

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00