MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí bežné auto 

Stránka

Jana: Dobry den chcem sa spytat ci sa uvazuje o tom ze na konci Sirokej ulice sa neda zrkadlo - premavka na Rastislavovu ulicu (Krive kuty) by bola ovela bezpecnejsia a krizovatka prehladna. Dakujem (Vložené 17.01.2019)

Dobrý deň, Váš podnet preverujeme v spolupráci s Mestskou políciou Skalica a Okresným dopravným inšpektorátom (ODI). Dopravné značenie a dopravné zariadenia na pozemných komunikáciách určuje Mesto Skalica na základe záväzného stanoviska ODI a správcu komunikácií v zmysle cestného zákona.

Ing. Lenka Nogová - referent pre dopravu, 28.01.2019
Vladimír Gálik: Kde sa dá zistiť ako bude vyzerať budova , kde bude ESO ? (Vložené 26.01.2019)

Dobrý deň, vonkajší vzhľad budovy zostane nezmenený. Bude vymenená krytina, staré okenné výplne za nové výplne rovnakého členenia, fasáda bude zateplená. Ministerstvo vnútra SR si upraví dispozície pre potreby výkonu štátnej správy. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby, 28.01.2019
Jozefín Radrum: Dobrý deň Chcel by som sa spýtať na niekoľko otázok a to : 1. Ako to vyzerá so stavbou športovej haly? 2. Či sa uvažuje aj o tej plavárni alebo to vôbec? 3.Výstavba obchodného domu spolu s bytami pred Maxom? ďakujem za odpovede (Vložené 04.01.2019)

Odpoveď na otázku č.1 :

MsZ v Skalici uznesením č. 10/2018  a č. 11/2018 schválilo zámer výstavby multifunkčnej haly pre obchodnú spoločnosť Hant a.s., sú pripravené podklady na prevod práv zo stavebného povolenia vydaného Mestom Skalica pre obchodnú spoločnosť Hant a.s.. Obchodná spoločnosť zatiaľ o prevod práv zo stavebného povolenia nepožiadala.

 

Odpoveď na otázku č. 2: 

Plán investičnej činnosti (zoznam investičných aktivít Mesta Skalica) je zostavený Mestským úradom v Skalici a následne na príslušný rok pripomienkovaný (menený, dopĺňaný) komisiami pri MsZ v Skalici a následne schvaľovaný MsZ v Skalici. V tomto roku sa neplánuje výstavba krytej plavárne. 

 

Odpoveď na otázku č. 3:

Investor podal na stavebný úrad žiadosť o vydanie nového územného rozhodnutia - objekt s obchodnými prevádzkami bez bytových jednotiek. V súčasnosti prebieha územné konanie.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby, 18.01.2019
Andrea: Dobrý deň pán Špaček, ďakujem za odpoveď, ale vo VZN mesta Skalica č.5/2012 sa doklad o zaplatení poplatku za odpad v inom meste nepožaduje pri žiadosti o odpustenie poplatku. Nie každý je ochotný písať potvrdenia. Ak človek platí nájom vlastníkovi bytu, tak ten si asi započíta do ceny nájmu aj poplatok za odpad a zaplatí ho príslušnému úradu, pretože on ako vlastník bytu dostane výzvu na zaplatenie a z nájomníkmi to nerieši. (Vložené 07.01.2019)

Dobrý deň prajem, 

podľa § 1 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Skalica  Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného porastu a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"). Podľa  § 6 ods. 2 Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe podkladov, ktoré mesto určilo všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta.  Ďalej  podľa  ods. 3 Dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku v zmysle odseku 2 sú:  potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru na príslušný kalendárny rok - originál; potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí na príslušný kalendárny rok - originál;  doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie, a pod.) - fotokópia;  v prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť preklad preložený a podpísaný poplatníkom;  potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok (je študentom denného štúdia a študuje a je ubytovaný mimo mesta Skalica s výnimkou denne dochádzajúceho);  potvrdenie zamestnávateľa pre príslušný kalendárny rok ( je zamestnaný a ubytovaný v mieste sídla zamestnávateľa mimo mesta Skalica);  hodnoverný doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť - originál.

Ing. Ján Špaček - oddelenie výstavby - referent pre odpadové hospodárstvo, 18.01.2019
Andrea: Dobrý deň, chcem sa spýtať,či je akceptovaný doklad o prechodnom pobyte v inom meste /Bratislava/ na odpustenie poplatku za komunálny odpad. Ďakujem. (Vložené 03.01.2019)

Dobrý  deň prajem, 
k dokladu o prechodnom pobyte v inom meste (Bratislava) je potrebné doložiť  i doklad o zaplatení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v predmetnom meste.
 

Ing. Ján Špaček - oddelenie výstavby - referent pre odpadové hospodárstvo, 07.01.2019
Jozef Lukianov: Dobrý deň, Sused sa ma pýtal, že počul, že si môže zmluvne nechať prideliť nejaký úsek chodníkov a ten pravidelne za úplatu čistiť od snehu. Prosím o info či to je tak, či to už beží a je na to nejaké tlačivo a podmienky ?? On je totiž dôchodca, ale je fit. Ďakujem (Vložené 05.01.2019)

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Vzhľadom na skutočnosť, že doposiaľ nebol zo strany obyvateľov mesta prejavený záujem o starostlivost chodníkov v rámci zimnej údržby, mesto nenastavilo k dnešnému dňu podmienky a spôsob financovania predmetnej starostlivosti. V nasledujúcich dňoch ( po zhodnotení záujmu obyvateľov ) Vám zašleme odpoveď na otázku. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby, 07.01.2019
Bundala Jozef, Ing.: Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, prečo je ako adresa Jezuitského kostola uvedená Škarniclovská 1. Som toho názoru, že správne je to Námestie Slobody 1. Škarniclovská 1 je predsa modrý dom oproti cukrárni. Gymnázium má č.3 a potom postupne smerom k Domu kultúry čísla rastu. Bývalá budova pošty oproti Jezuitskému kostolu sa nachádza na Námestí Slobody a má č. 2. Prosím o zdôvodnenie a vykonanie zmeny.Ďakujem (Vložené 01.01.2019)

Oficiálna adresa Jezuitského kostola sv. Františka Xaverského v Skalici je Námestie slobody 1/100  (1 - orientačné číslo, 100 - súpisné číslo). Takto je vedená aj v oficiálnej evidencii budov. V prípade, že sa v nejakom zdroji objavila adresa Škarniclovská 1 - tak sa jedná o omyl. My sme tento údaj objavili v prehliadači Google, ktorý sme oslovili s prosbou o opravu.
Prosíme o informáciu, kde ste takýto chybný údaj našli Vy.

Ďakujeme.

Pekný deň

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 02.01.2019

Stránka