Menu

Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 29. 1. 2024

Dobrý deň, ďakujeme za spätnú väzbu. Nad pridaním predmetnej funkcie budeme uvažovať.

Mgr. Juraj Chovanec,
Dátum vloženia: 28. 1. 2024

Dobrý deň, minuloročná jeseň, nám neumožnila pozbierať lístie, nakoľko keď prišiel
prvý sneh tak ešte bolo veľa lístia na stromoch., Časť sa nám podarila
pozbierať, ďalšiu časť plánujeme postupne zbierať ak nám to počasie umožní.
 

Ing. Igor Pollák - riaditeľ spoločnosti SMM, s.r.o. Skalica,
Dátum vloženia: 24. 1. 2024

Dobrý deň. Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 6/2022 o miestnych daniach (ďalej len VZN), § 11 ods. 1. sa poskytuje zníženie dane na požiadanie daňovníka:

 1. zo stavieb na bývanie a bytov držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie vo výške 50%,
 2. za garáže vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu vo výške 50%.

Taktiež podľa daného VZN § 14 ods. 1 správca dane poskytuje oslobodenie od dane za psa daňovníkovi držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na jedného chovaného psa.

Pre uplatnenie zníženia dane z nehnuteľností alebo oslobodenia od dane za psa je potrebné podať do 31.01. priznanie k dani z nehnuteľností spolu s prílohou „zníženie alebo oslobodenie od dane podľa §17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov“.

K priznaniu je potrebné priložiť dokumenty:

 1. kópiu preukazu ŤZP,
 2. kópiu oznámenia o vykonaní opätovného posúdenia zdravotného stavu, v ktorom je uvedený termín opätovnej kontroly, t.z. platnosť preukazu ŤZP.
Ing. Andrea Kadlečíková - Miestne dane a poplatky,
Dátum vloženia: 21. 1. 2024

Dobrý deň, zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Následne poplatníkovi bude zaslané rozhodnutie iba za obdobie poplatkovej povinnosti, v ktorom budú uvedené aj údaje k platbe.

Ľubica Šebová - referent ekonomického oddelenia, 22. 1. 2024
Dátum vloženia: 9. 1. 2024

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet a zasielame Vám odpovede na Vašej otázky:

1. Proč  svítí  městské osvětlení  - lampy    na  ulici  Na Skale   ,už  druhý den   DEN-NOC ?  Nemělo by se el. energií  šetřit?

- na jednej vetve verejného osvetlenie (ul. Vrchovského, Suchý riadok, Malé trávniky a časť Na skale) došlo pri nedávnom silnom vetre k zapleteniu el. káblov vzdušného vedenia VO a káblov vzdušného vedenia rozvodov elektriky distribučnej siete (stožiar č. 3/33 na ul. Suchý riadok 48), čím došlo k priamemu spojeniu s trvalým napätím a preto verejné osvetlenie svietilo stále napriek tomu, že v rozvodnej skrini bola táto vetva VO vypnutá (t.z. že spotrebovaná el. energia nebola meraná cez elektromer spoločnosti SMM, s.r.o., ale išla priamo z distribučnej siete). Nakoľko sa jednalo o poruchu na káblovom vedení distribučnej siete, bola táto porucha nahlásená na poruchovú službu ZSDi a dnes ráno, 10.1.2024, bola pracovníkmi ZSDi odstránená.

2.Proč nesvítí městské osvětlení na  ulici  Strážnická  ,   sloup před  RD č.7 ,  a to  dlouhodobě?   

Tato ulice je  vcelku dost  frekventovaná,v podvečer a večer ,nevidíte na krok.Také jde o bezpečnost  a ochranu  majetku  .

Je možné  zde udělat nápravu ? Již v létě jsem  o této situaci informovala  poslance  Rangla  ,do dnešního  dbe  žádná náprava.

- nefunkčné svietidlo na stožiari č. 3/8 na adrese Strážnická č. 7 bolo opravené dňa 12.12.2023 (funkčnosť bola overená dnes, 10.1.2024).

S pozdravom

Ing. Igor Pollák - riaditeľ spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica, 11. 1. 2024
Dátum vloženia: 10. 1. 2024

Dobrý deň, 
na vnútroblok Mallého 4-18  20-34 je spracovaný projekt revitalizácie vnútrobloku Mallého ul. kde je riešená aj obnova, resp. výstavba nových ihrísk, rekonštrukcia chodníkov a revitalizácia zelene. Nakoľko v sídlisku sú niektoré pozemky neusporiadané je nutné aby ich mesto odkúpilo. Po usporiadaní pozemkov požiadame o stavebné povolenie a následne o dotáciu z niektorej z grantových schém. V prípade pridelenia finančných prostriedkov môže byť zámer realizovaný.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia, 11. 1. 2024
Dátum vloženia: 22. 12. 2023

Dobrý deň, 

z technických príčin sa budú kompostovateľné vrecká na kuchynský odpad roznášať i v priebehu mesiaca január 2024.

Ing. Ján Špaček - referent oddelenia výstavby a životného prostredia, 4. 1. 2024
Dátum vloženia: 11. 12. 2023

Dobrý deň, pán Barčák 

Pozorne a opakovane sme prehliadli kamerový systém. Je vidieť, že vozidlo parkujete dňa 8.12.2023 v čase o 15.17 hod. Od začiatku je vidieť, že ste stierače ponechali v hornej polohe. 

Nezaznamenali sme žiadny pohyb osoby, či osôb v blízkosti Vášho vozidla. Ja však vidieť, ako silný vietor lomcuje clonou na prednou skle vozidla. Je možné, že k poškodeniu došlo 

vplyvom počasia. Ako som už uviedol, nebola zachytená žiadna osoba, ktorá by Vám úmyselne poškodzovala vozidlo.

 

Ing. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 28. 12. 2023
Dátum vloženia: 22. 12. 2023

Dobrý deň, pán Uhrin.
Mestská polícia Skalica kontroluje dodržiavanie všetkých VZN ako i zákona č. 8/2009 o cestnej premávke v celom k.ú. mesta Skalica. Okrem iných, vykonáva tiež  kontrolu ulíc Rastislavova, Široká a Krivé kúty. V prípade zistenia vodičov resp. držiteľov vozidiel, ktorý porušili zákonné ustanovenia, sú títo riešení v súlade so zákonom prostredníctvom objektívnej alebo subjektívnej zodpovednosti. 
Dovolil by som si Vás požiadať o spoluprácu pri nastavení zákonnosti parkovania. Pokiaľ budete svedkom porušenia zákona, túto skutočnosť oznámte na linku tiesňového volania 159. ktorá je bezplatná. Telefonický podnet je možné oznámiť i anonymne. Ďakujeme za Váš podnet, s pozdravom.
 

Ing. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 28. 12. 2023
Dátum vloženia: 27. 12. 2023

Dobrý deň, detské ihriská sa otvárajú s ohľadom na zaistenie bezpečnosti detí. Dnes boli detské ihriská otvorené.
 

Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 28. 12. 2023

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00