Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko je päť plus jedna 
Autor: Silvia Tokošová

Dobrý deň, 
psie exkrementy sú v katalógu odpadov zaradené medzi ostatný odpad. V praxi to znamená, že občan môže takýto odpad odložiť do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad. Momentálne sa neuvažuje v spomínanej lokalite s umiestnením odpadkového koša na psie exkrementy

Ing. Ján Špaček, 12. 3. 2021
Autor: Erik

Dobrý deň, 
momentálne sa u rodinných domoch neuvažuje s rozdávaním kompostovateľných vriec do 240 l zberných nádob na bioodpad.  Vzájomným prevrstvovaním zeleného odpadu (napr. tráva, lístie, ktorý má nízku objemovú hustotu) a kuchynského odpadu (ktorý môže mať vyššiu vlhkosť a hutnosť) sa znižujú ich vedľajšie účinky. U bytových domoch sa do 240 l hnedých zberných nádob dáva len kuchynský odpad a preto sa do nich dávajú kompostovateľné vrecia.

 

Ing. Ján Špaček, 12. 3. 2021
Autor: Ervin Filípek

Dobrý deň, 
problém s rozjazdenými trávnatými plochami sa vyskytuje na celom území mesta Skalica. Mestská polícia Skalica v počte príslušníkov 11 + náčelník sa snaží riešiť túto situáciu denne. V počte 1 hliadky nemôže byť na všetkých miestach, kde sa tento problém vyskytuje. Jedná sa o sídlisko SNP,  L. Svobodu, sídlisko Dr. Clementisa, Potočnú ulicu, Mýtnu ulicu, Pelíškovu ulicu, ulicu Lúčky a Za mestskou zďou a veľa iných miest. Na všetkých týchto miestach sme zistili vodičov, ktorí porušili zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Týchto vodičov podľa závažnosti priestupku sme riešili buď napomenutím, resp. uložením pokuty. Takisto i na ulici Pelíškova za bytovými domami č. 2182, 2183 i na iných miestach sme takto vodičov vyriešili. Tiež na podnet MsP bolo na konci roka 2020 upravené rozjazdené parkovisko na ulici
Pelíškova. Nie je nám ľahostajné, ako sa vodiči správajú k životnému prostrediu, preto sa to snažíme v rámci našich personálnych možností riešiť. Skalica sa stále rozrastá, veľká obytná časť s príslušnými cestami, cestnou a verejne prístupnou zeleňou vznikla na Krivých kútoch, pribudlo sídlisko Lúčky  teraz sa rozrastá časť na Jazerných poliach a takto by sa dalo pokračovať. Mesto sa rozrastá, no počet príslušníkov MsP je nižší, ako bol možno pred 15 rokmi. Preto pri problémoch, o ktorých nám občania píšu vždy žiadam o spoluprácu, aby sme mohli adekvátne a najmä operatívne reagovať. Lenže stretávame sa s tým,  že len málokto je ochotný zavolať, keď napríklad zásielková služby stojí na tráve pred  jeho bytovým domom. Je to v tej chvíli pohodlnejšie zbehnúť si pre balíček v papučkách a potom
napísať, že je za ten stav zodpovedných 11 príslušníkov MsP.  V roku 2020 zistili príslušníci MsP Skalica 173 priestupkov (celkovo 503 dopravných priestupkov, okrem dopravných priestupkov ktoré oznámili občania), ktoré sa týkali nedovoleného parkovania na zeleni, či chodníku. 
Čo sa týka parkovania dodávok na sídlisku Trávniky i túto problematiku sa snažíme riešiť, Na podnet MsP boli na sídlisku osadené dopravné značky so zónou, ktorá obmedzuje státie vozidiel nad 5,3 m skoro na celom sídlisku. Dodržiavanie tejto dopravnej značky sa snažíme kontrolovať. Porušenia sú zistené iba v ojedinelých prípadoch a tieto riešime podľa zákona. Jediným neoznačeným parkoviskom , kde môžu parkovať vozidlá dlhšie ako 5,3 m  je parkovisku vľavo pri príjazde na sídlisko od ulice Horská. ( na vysvetlenie: osobným motorovým vozidlom je vozidlo so štyrmi kolesami určené na prepravu sediacich osôb a prepravu batožín, ktoré má najviac 9 miest na sedenie, vrátane miesta pre vodiča a celkovú hmotnosť neprevyšujúcu 3,5 t a ktorého priestor na batožiny nie je väčší ako priestor na prepravu osôb)
Parkovanie vozidiel taxislužby na mestských parkoviskách nie je otázka na mestskú políciu, nakoľko sa jedná o konanie fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby, ktoré nespadajú pod riešenie podľa zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. 

Mgr. Ferdinand Mach, 9. 3. 2021
Autor: Roman Caletka

Dobrý deň,

 

práca je vždy kontrolovaná v priebehu aj po skončení prác.  Pokiaľ máte na mysli napr. priečne trhliny, ktoré sa časom miestami vytvárajú - tie sú spôsobené zväčša poruchou bet. podkladu. Tu platí to, čo som napísal predtým -  realizuje sa len výmena povrchovej vrstvy AB konštrukcie . Ak budeme robiť novú celú konštrukciu chodníkov , bude treba 4x vyšší náklad a 4x menej /m2/ sa zrealizuje. Áno je to určite na zváženie ako postupovať. 

Ing. Jozef Hlavatý, 3. 3. 2021
Autor: Pavel

Dobrý deň, Mestská polícia Skalica vykoná opakované kontroly Rastislavovej ulice tak, aby bol dodržiavaný verejný poriadok a platné nariadenia.

 

Mgr. Ferdinand Mach, 2. 3. 2021
Autor: MB

 

Dobrý deň,

 

oprava  chodníkov sa realizuje postupne podľa finančných možností mesta a na základe schváleného rozpočtu . Odstránenie starého povrchu z liateho asfaltu  a položenie novej vrstvy z AB je najrýchlejšou a aj najmenej finančne náročnou formou, preto sa zväčša využíva pri rekonštrukcii a oprave jestvujúcich chodníkov na sídliskách. V prípade použitia dlažby a kompletnej výmeny konštrukcie by náklady na rekonštrukciu chodníka boli asi trojnásobné. Pri budovaní nových chodníkov v meste je už zväčša použitá betónová dlažba. V súčasnosti je pripravený projekt revitalizácie vnútrobloku - Športová - Koreszkova, kde sú navrhované nové konštrukcie a povrchy chodníkov z bet. dlažby.  Životnosť chodníkov však závisí aj od ich užívania - znižuje sa napr. aj jazdením po chodníkoch motorovými vozidlami. 

Ing. Jozef Hlavatý, 2. 3. 2021
Autor: Vaclav Bilik

 

Dobrý deň,

respirátory sa priebežne roznášajú všetkým občanom nad 65 rokov s trvalým bydliskom v meste Skalica od polovice februára 2021.

 

 

Mgr. Juraj Spáčil, 24. 2. 2021
Autor: Alena Javorska

Dobrý deň,

opravená dnes 24.2.2021 dopoludnia.

Ing. Igor Pollák, 24. 2. 2021
Autor: Hrusecky

Dobrý deň, na území mesta Skalica majú občania zatiaľ možnosť vhadzovať psie exkrementy do ktorejkoľvek nádoby na zmesový odpad. 

V prípade, že vidíte niekoho zo spoluobčanov venčiť psa bez vôdzky môžete kontaktovať MsP SKalica. 

Ing. Katarína Švorcová, 22. 2. 2021
Autor: Jana

Dobrý deň,

tabuľky s názvami ulíc budú v priebehu niekoľkých týždňov osadené . Dodávka a montáž uličných tabuliek sú oneskorené vzhľadom na zložitú pandemickú situáciu.    

Ing. Jozef Hlavatý, 22. 2. 2021

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00