Menu

Skalica

Pomoc Ukrajine

➡️ Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi: 0800 800 818 (nonstop)
➡️ Slovenská katolícka charita: +421 254 431 506; +421 917 350 657 (nonstop)
➡️ IOM – Migračné informačné centrum: +421 55 625 8662
➡️ Ukrajinské veľvyslanectvo na Slovensku: +421 2 5920 2813, +421 2 5920 2810
➡️ Ak viete poskytnúť ubytovanie či stravu prosíme vás, aby ste túto informáciu adresovali na uvedený email: pomocukrajine@mesto.skalica.sk. Zo strany mesta poskytneme súčinnosť Vláde SR pri akejkoľvek pomoci, ktorá bude v našich kapacitách.

Телефон доверия для жертв торговли людьми: 0800 800 818 (круглосуточно)

➡️ Словацкая католическая благотворительная организация: +421 254 431 506; +421 917 350 657 (24/7)

➡️ МОМ-Информационный центр по миграции: +421 55 625 8662

➡️ Посольство Украины в Словакии: +421 2 5920 2813, +421 2 5920 2810

➡️ Если вы можете предоставить жилье или питание, пожалуйста, отправьте эту информацию на указанный выше адрес электронной почты: pomocukrajine@mesto.skalica.sk.from со стороны города мы будем сотрудничать с правительством Словацкой Республики в оказании любой помощи, которая будет в наших силах.

Užitočné informácie ohľadom dočasného útočiska, zamestnania, poskytovania hmotnej núdze, dotácie na deti, maloletých bez sprievodu a humanitárnej pomoci:

Link na webstránku ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je priebežne aktualizovaný:

https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/uzitocne-informacie-pre-obcanov-ukrajiny-korisna-informacia-dla-gromadan-ukraini-useful-information-for-citizens-of-ukraine.html?page_id=1159972

Полезная информация о временном убежище, трудоустройстве, обеспечении материальных потребностей, субсидиях для детей, несовершеннолетних детях без сопровождения и гуманитарной помощи:

Ссылка на веб-сайт Центра управления труда, социальных вопросов и семьи, который постоянно обновляется:

https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/uzitocne-informacie-pre-obcanov-ukrajiny-korisna-informacia-dla-gromadan-ukraini-useful-information-for-citizens-of-ukraine.html?page_id=1159972

 

V prípade potreby miest a obcí telefonické kontakty na zamestnancov úradu:

 

Hmotná núdza a dotácie na stravu:

Ing. Silvia Kutálková - vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok  034/24 40 510, mobil 0918 530 015

Mgr. Klaudia Bulková - vedúca oddelenia služieb pre občana 034/24 40 310, mobil 0905 582 132

Mgr. Viktor Ochránek – spracúva dotácie  034/24 40 550

 

Zamestnanie

Mgr. Klaudia Bulková - vedúca oddelenia služieb pre občana 034/24 40 310, mobil 0905 582 132

Mgr. Stanislava Kerecmanová – 034/24 40 410, mobil 0918 794 210

 

Maloletí bez sprievodu,  Ustanovenie opatrovníka pre maloletých súdom, Sociálne poradenstvo vo veci opatrovníctva k maloletej osobe bez sprievodu blízkou osobou

PhDr. Zita Kubalaková – vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 034/24 40 600, mobil 0918 530 011

 

Humanitárnu zbierku organizuje Farská charita Skalica, tel. +421 910 852 249  fb:  Farská charita Skalica

Гуманитарный сбор, организованный приходской благотворительной организацией "Скалица", тел. +421 910 852 249Фейсбук:  Приходская благотворительность Скалица

 

Humanitárna pomoc

Mesto Skalica ponúka zamestnávateľom v meste spoluprácu pri zverejňovaní pracovných ponúk pre odídencov z Ukrajiny. Tieto informácie budú preložené aj do ruského jazyka a zverejnené na mestskom webe skalica.sk v zložke Pomoc Ukrajine - Pracovné ponuky. Ponuky voľných pracovných miest môžete posielať na mail pomocukrajine@mesto.skalica.sk. Ďakujeme.

Город Скалица предлагает работодателям города сотрудничество в трудоустройстве иммигрантов из Украины. Информация о вакансиях также будет переведена на русский язык и размещена на сайте города skalica.sk в папке Помощь Украине - Вакансии. Вы можете отправлять вакансии по электронной почте pomocukrajine@mesto.skalica.sk  Спасибо.

Aktuality

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00