Menu

Skalica

Banky, mobilní operátori a MHD / Банки, операторы мобильной связи и общественный транспорт

Užitočné informácie na zriadenie bankového účtu a mobilného operátora na Slovensku / Полезная информация для открытия банковского счета и подключения мобильной связи в Словакии.

Vždy je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti.

Необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

BANKY

Банки

 

 365 banka

Na otvorenie účtu je potrebné predložiť:

 • cestovný pas
 • účet zdarma bude vedený na dobu určitú, 12 mesiacov, s možnosťou požiadania o predĺženie.

Ak osoba nebude mať slovenské telefónne číslo, je možné uviesť zahraničné číslo. Ak nemá korešpondenčnú adresu, je možné uviesť hotel a pod. Platobná karta sa bude preberať vždy osobne na pobočke. Nebude možné zriadiť internet banking k účtu, no výhodou bude uloženie prostriedkov v slovenskej banke, platby u obchodníka cez POS terminál, výbery z bankomatov.

(Na predĺženie zmluvy bude potrebné, aby klient doložil povolenie na pobyt a potvrdenie o dôvode pobytu na Slovensku - potvrdenie o štúdiu, zamestnaní a pod. a bude potrebné podpísať ďalší dodatok k Zmluve.)

(Pomáhame situácii na Ukrajine tým, že máme založenú zbierku pre ľudí, ktorých aktuálna situácia postihla. Zamestnanec poskytne dobrovoľný príspevok a zamestnávateľ ho na to zdvojnásobí.)

 

 365 banka

Чтобы открыть счет, необходимо предъявить:

- паспорт

Бесплатная учетная запись будет поддерживаться в течение определенного периода-  12 месяцев, с возможностью продления.

Если у человека нет словацкого номера телефона, можно указать иностранный номер.

Если у него нет соответствующего адреса, можно указать отель и т.д.

Платежную карту можно забрать только лично в отделении банка.

Создание учетной записи  интернет-банкинга не предоставляется , но возможно внесение средств в словацкий банк, платежи в торговом центре через терминал, снятие средств в банкоматах.

(Для продления контракта клиенту необходимо будет предоставить вид на жительство и справку о причине пребывания в Словакии - справку об учебе, трудоустройстве и т.д., а также необходимо будет подписать еще одно приложение к Договору.)

(Мы помогаем Украине , организовав сбор средств для людей, пострадавших от нынешней ситуаци).

 

Slovenská sporiteľňa

Na otvorenie účtu v tejto banke stačí odídencovi z Ukrajiny:

 • preukaz totožnosti a potvrdenie o registrácií pri prekračovaní hraníc na Slovensko
 • otvorenie a vedenie účtu v banke je po dobu jedného roka bezplatný

(máme leták v ukrajinčine)

Slovenská sporiteľňa

Чтобы открыть счет в этом банке, беженцу Украины достаточно:

-удостоверение личности и свидетельство о регистрации при пересечении границы в Словакию

Открытие и ведение счета в банке бесплатно в течение года.

(у нас есть брошюра на украинском языке)

 

UniCredit bank

Na otvorenie účtu musí odídenec z Ukrajiny predložiť:

 • cestovný pas a potvrdenie o registráciípri vstupe na Slovensko
 • otvorenie a vedenie účtuaj s kreditnou kartoumá zadarmo

UniCredit bank

Чтобы открыть счет, беженец Украины должен предоставить:

-паспорт и подтверждение регистрации при въезде в Словакию.

Открытие и ведение счета с помощью кредитной карты бесплатно.

 

Tatra banka

Na otvorenie účtu musí mať odídenec z Ukrajiny:

 • platný cestovný pas a potvrdenie o registrácií pri vstupe na Slovensko
 • pre otvorenie účtu a ceny služieb banky sú rovnaké ako pre ostatných klientov banky!!!!

Tatra banka

Чтобы открыть счет, беженец Украины должен иметь:

действительный паспорт и свидетельство о регистрации при въезде в Словакию

Стоимость открытия счета и цены на услуги банка такие же, как и для других клиентов банка!!!!

 

MOBILNÍ OPERÁTORI

Операторы мобильной связи 

O2

Treba doklad o totožnosti.

SIM kartu získa občan Ukrajiny zadarmo s úvodným kreditom 2 € pri jej okamžitej registrácii a aktivácii. Ďalšie 3 € kreditu sú na SIM kartu automaticky dobité do 24 hodín od registrácie SIM karty. Do 24 hodín získa zákazník automaticky aj Bonusové dáta 15 GB s platnosťou na 1 mesiac.

O2

Нужно удостоверение личности.

SIM-карта предоставляется гражданам Украины бесплатно с первоначальным кредитом в размере 2 евро после ее регистрации и активации. Дополнительные 3 евро автоматически зачисляются на SIM-карту в течение 24 часов после регистрации. В течение 24 часов клиент автоматически получит  бонус 15 ГБ трафика  , действительный в течение 1 месяца.

Telekom

Vždy je potrebný doklad totožnosti:  OP, PAS alebo status utečenca.

SIM karta je bezplatne. Kredit 10 eur je platný 30 dní, následne treba realizovať dobitie inak karta prepadne. Na rodné číslo sú možné 2 SIM karty. Výnimka matka s neplnoletými deťmi môže mať 4 SIM, ak predloží doklady detí

Telekom

Необходим документ, удостоверяющий личность: удостоверение личности, паспорт или статус беженца.

SIM-карта предоставляется бесплатно. Кредит в размере 10 евро действителен в течение 30 дней, затем необходимо произвести пополнение счета, в противном случае карта будет аннулирована. На один индефикационный номер (rodné číslo) возможно подключить  две SIM-карты. Исключение:  мать с несовершеннолетними детьми может иметь 4 sim-карты, если она предоставит  документы на детей.

 

ORANGE

Ponuka je pre občanov Ukrajiny a ľudí, ktorí z Ukrajiny utekajú (možnosť registrácie majú občania Ukrajiny a rovnako aj utečenci inej národnosti, utekajúci pred vojnou)

 • je potrebné sa preukázať pasom, prípadne iným dokladom totožnosti (OP, vodičský preukaz, potvrdenie o prechode cez hranice a pod.)
 • v prípade vydania SIM karty dieťaťu do 15 rokov je potrebná registrácia karty buď na rodičov, alebo inú osobu nad 18 rokov
 • Táto ponuka platí momentálne do 15.03.2022 S tým, že je možné že sa bude predlžovať, závisí to od situácie na Ukrajine. 
 • Dáta stiahnuté v roamingu na Ukrajine zostávajú bezplatne d
 • o 31. 03. 2022

Štartovací balík

 • Prima Dáta za 0 € (s bonusovým kreditom 2 €),
 • balík naviac obsahuje navýšený objem dát na 10 GB
 • volania na Ukrajinu sú neobmedzene a zdarma.

Krízová linka pomoci v ukrajinskom jazyku

•občianske združenie IPčko, nezisková organizácia Človek v ohrození a OSK spustili pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine anonymnú bezplatnú Krízovú linku pomoci v ukrajinskom jazyku na čísle 0800 500 888 (dostupná každý deň od 8:00 do 20:00 h.)

•všetky informácie o linke sa v ukrajinčine môžete dozvedieť na www.krizovalinkapomoci.sk

•kontaktný email: ukrajina@ipcko.sk

Orange nadácia - SMS zbierka

•prostredníctvom Nadácie Orange sme spustili špeciálnu SMS zbierku. Zaslaním SMS na krátke číslo 808 môžu zákazníci Orange-u prispieť sumou 1 €. Výťažok tejto zbierky venujeme organizácii Človek v ohrození, ktorá ho efektívne využije na zmiernenie negatívnych dôsledkov krízy na Ukrajine a pomoc jej obetiam a utečencom.                                                                                                                       

ORANGE

Предложение предназначено для граждан Украины и людей, бегущих из Украины (граждане Украины и беженцы других национальностей, спасающиеся от войны, имеют возможность регистрации)

Необходимо предъявить паспорт, возможно, другой документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности, водительские права, свидетельство о пересечении границы и т.д.)

В случае выдачи SIM-карты ребенку младше 15 лет требуется регистрация карты либо родителем, либо другим лицом старше 18 лет.

Это предложение действительно до 15.03.2022 – с возможностью продления, это зависит от ситуации в Украине.

Трафик в роуминге, использованный на территории Украины, остается бесплатными до 31.03.2022

Стартовый пакет

Prima Data за 0 € (с бонусным кредитом 2 €),

кроме того, пакет содержит увеличенный объем трафика до 10 ГБ

Звонки в Украину безлимитны и бесплатны.

Телефон доверия на украинском языке

Общественная ассоциация IPčko , некоммерческая организация Človek v ohrození  и OSK запустили бесплатную анонимную телефонную линию помощи в кризисных ситуациях на украинском языке для людей, спасающихся от войны в Украине, по телефону 0800 500 888 (доступно каждый день с 8:00 до 20:00 ч.)

Вы можете узнать всю информацию на украинском языке по адресу www.krizovalinkapomoci.sk

адрес электронной почты: ukrajina@ipcko.sk

Фонд Orange - сбор SMS-сообщений

* через фонд Orange мы запустили специальный сбор через  SMS-сообщений. Отправив SMS на короткий номер 808, клиенты Orange могут внести 1 евро. Собранные средства от сбора будут переданы организации Človek v ohrození ("Люди в опасности") , которая эффективно использует их для смягчения негативных последствий кризиса в Украине и оказания помощи его жертвам и беженцам.

 

MHD (Mestská hromadná doprava)

Cestovanie MHD pre občanov Ukrajiny

Mesto skalica oznamuje, že preprava MHD v Skalici pre občanov Ukrajiny nachádzajúcich sa v meste Skalica je zdarma. Pre preukázanie nároku na bezplatnú službu je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti alebo iným relevantným dokladom, ktorý je vydaný príslušnými orgánmi SR v súčasnej dobe a umožňuje pobyt v SR.

Общественный транспорт (общественный транспорт)

Проезд на общественном транспорте в Скалице для граждан Украины, проживающих в городе Скалица, является бесплатным. Для подтверждения права на бесплатное обслуживание необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность или другой соответствующий документ, который на данный момент выдан компетентными органами Словацкой Республики и позволяет вам находиться в Словацкой Республике.

 

Prílohy

Banky, operátory a MHD

BANKY a TELE - pre ukrajinu (3).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,52 kB
Dátum vloženia: 11. 3. 2022 19:02
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 3. 2022 14:48
Autor: Martina Miturová

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00