Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko mesiacov má rok 
Autor: Michal
Dátum vloženia: 6. 6. 2019

Dobrý deň, nemáme informáciu o skutočnosti, že by spoločnosť Kaufland o výstavbu v meste Skalica požiadala. V súčasnosti prebieha stavebné konanie na výstavbu obchodného centra Shopping centrum Skalica v priestore pred hypermarketom TESCO. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 7. 6. 2019
Autor: kristina
Dátum vloženia: 1. 6. 2019

Dobrý deň, parkovacie miesta na sídlisku Trávniky nie sú vyhradené (s výnimkou miest pre ZŤP ), môžu byť užívané všetkými vozidlami, ktoré svojimi šírkovými a dĺžkovými parametrami nepresahujú vyznačené parkovacie miesta, resp. vozidlami, ktoré nie sú v rozpore so zvislým dopravným značením. 
Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave podľa aktuálneho znenia má Mesto Skalica kompetencie určovať pre taxislužby stanovištia (čo sú vyhradené  parkovacie miesta pre taxislužbu, spravidla umiestňované v miestach zvýšeného dopytu po tejto službe - napr. letiská, železničná stanica, obchodné centrum a pod.), nejde však o určovanie parkovacieho státia pre dlhodobé státie. Podľa zákona o cestnej doprave taktiež môže mesto vykonať odborný dozor u prevádzkovateľov taxislužby, alebo ním môže poveriť príslušníka obecnej polície. 
Zákon o cestnej doprave bol novelizovaný a od 1.4.2019 nadobudla táto novela účinnosť, čím sa zákon vo viacerých oblastiach zmenil, mimo iné aj v rozsahu kompetencií mesta vo vzťahu k taxislužbám. 

Ing. Lenka Nogová - oddelenie výstavby, 5. 6. 2019
Autor: KatarnaStrelov
Dátum vloženia: 29. 5. 2019

Mesto Skalica bude realizovať rekonštrukciu ulice Pri potoku v druhom polroku 2019. Presnejší termín bude oznámený firmám a obyvateľom niekoľko týždňov  vopred. Prejazd vozidiel bude obmedzený v nevyhnutnom rozsahu počas prác. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 3. 6. 2019
Autor: PavelSopek
Dátum vloženia: 29. 5. 2019

Dobrý deň, je nám ľúto, ale od minulého roka čakáme na odsúhlasenie procesu verejného obstarávania na stavbu od riadiaceho orgánu. V každom prípade je záme revitalizáciu vnútrobloku na ul. Mallého zrealizovať v tomto roku. O presnejšom termíne realizácie budeme verejnosť vopred informovať. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 3. 6. 2019
Autor: martamalkov
Dátum vloženia: 28. 5. 2019

Dobrý deň, o závade vieme. Miesto je označené označníkom. Prepadnutie chodníka je spôsobené pravdepodobne v dôsledku poruchy na kanalizačnej prípojke. Tieto skutočnosti boli už nahlásené správcovi bytového fondu, aby vykonal nápravavu v čo najkrašom možnom termíne. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby rozvoja mesta, 31. 5. 2019
Autor: MagdalenaBolebruchova
Dátum vloženia: 28. 5. 2019

Dobrý deň, studňa už je vyčistená, ďakujeme za podnet. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 31. 5. 2019
Autor: KatarnaStrelov
Dátum vloženia: 29. 5. 2019

Dobrý deň, uvažujeme s variantou parkovej úpravy tohoto priestoru na križovatke ul. Vally a Meňhartka. Časť plochy nie je vo vlastníctve Mesta Skalica, činnosti na tejto časti pozemku sú obmedzené.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 31. 5. 2019
Autor: Marketa
Dátum vloženia: 24. 5. 2019

Dobrý deň, hlavnému kontrolórovi prislúcha aj kontrolná činnosť, ktorá je vymedzená v zákone č. 369/1990 Zb. zákon o obecnom zriadení podľa § 18d Rozsah kontrolnej činnosti, kde v odseku 2 Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha a) obecný úrad, b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Účelové dotácie podliehajú kontrolnému mechanizmu, kde subjekty, ktoré splnili požadované kritéria a boli im poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta Skalica sú povinné ich vydokladovať účtovnými dokladmi v požadovanom termíne. 

Ing. Gejza Liska - hlavný kontrolór mesta Skalica, 30. 5. 2019
Autor: Majk
Dátum vloženia: 7. 4. 2019

Dobrý deň, ako aj v minulých rokoch boli na cesty osádzané tabule so zákazom státia, ktoré vodiči často nerešpektujú. V budúcnosti bude potrebná väčšia kontrola zo strany MsP, ale je potrebná aj väčšia miera pochopenia zo strany motoristov tak, aby práce mohli prebiehať plynule a efektívne. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Autor: Jozef
Dátum vloženia: 19. 4. 2019

Komplexná rekonštrukcia chodníka na ulici pplk. Pľjušťa nie je v tomto roku plánovaná. Najhoršie úseky - výtlky by sa mali lokálne opravovať v rámci jarnej údržby komunikácii. Situáciu nahlásime správcovi komunikácii.

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple