Menu

Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 16. 10. 2023

Dobrý deň, ďakujeme za podnet, ak nám to počasie umožní budeme realizovať budúci týždeň postrek a následne po zoschnutí bude chodník očistený.

S pozdravom

Ing. igor Pollák - riaditeľ spoločnosti SMM, s.r.o., 19. 10. 2023
Dátum vloženia: 17. 10. 2023

Dobrý deň, smetné koše sú už objednané, mali by sa osádzať ešte v priebehu mesiaca október.  Čistota okolia samotná už ale bude závisieť od slušnosti a disciplinovanosti detí a rodičov, využívajúcich ihriská. Na ihriskách prevádzkovateľ - SMM s.r.o. umiestni v najbližšej dobe taktiež tabule s prevádzkovým poriadkom, kde budú uvedené zásady používania ihrísk. 

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a životného prostredia, 19. 10. 2023
Dátum vloženia: 12. 10. 2023

Dobrý deň,

problematikou parkovania sa Mesto Skalica intenzívne zaoberá a uvedený úsek oboch ciest ul. Predmestie je rozpracovaný a navrhnutý na komplexné riešenie.

Ďakujem

Ing. Roman Bohun - referent pre dopravu, 13. 10. 2023
Dátum vloženia: 7. 9. 2023

Dobrý deň,
novovybudovaný vinohrad v Novosadoch dolných, ktorý bol vysadený v roku 2021 a je  momentálne obrábaný z polovice nájomníkmi  a z druhej polovice, ktorá nie je prenajatá, tak obrábanie tejto časti zabezpečuje spoločnosť SMM, s.r.o. prostredníctvom externého dodávateľa prác, ktorý bol obstaraný vo verejnom obstarávaní pre rok 2023. V tomto roku sa vo vinohrade realizovali práce na podsádzaní neujatých sadeníc, diskovanie a mulčovanie stredových uličiek, výsev zeleného hnojenia do medziradia, vyväzovanie výhonov k opornej konštrukcii. Vzhľadom na to, že vinohrad je v režime Agroenviromentálnych opatrení, tak nebolo možné v tomto roku realizovať chemický postrek na likvidáciu buriny.

Výstavbu vodovodu k prístavu zatiaľ BVS a.s. nepredpokladá , pitná voda bude zabezpečovaná cez plánovanú úpravňu vody priamo v prístave. Po realizácii rozšírenia prístavu  môže byť situácia prehodnotená .

Čo sa týka údržby budovy prístaviska tak v minulom roku bola realizovaná oprava poškodených drevených konštrukcií a strechy na prevádzkovej budove a schodoch prístaviska. Prístavisko má v prenájme Prvá plavená plavebná spoločnosť, s.r.o., ktorá prejavila o prevádzkovanie prístaviska ako jediná záujem v obchodnej verejnej súťaži a ktorej  z nájomnej zmluvy vyplývajú  povinnosti starostlivosti a údržby
prístaviska a okolia.

S pozdravom

Ing. Igor Pollák - riaditeľ spoločnosti SMM, s.r.o. , Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia, 20. 9. 2023
Dátum vloženia: 17. 9. 2023

Dobrý deň,

opravu plánujeme realizovať v tomto týždni v útorok alebo stredu.

S pozdravom

Ing. Igor Polák - riaditeľ spoločnosti SMM, s.r.o., 20. 9. 2023
Dátum vloženia: 12. 9. 2023

Dobrý deň, pani Svobodová
budeme sa snažiť situáciu na Boorovej ulici vyriešiť čo najlepšie voči občanom tu bývajúcim. Čo sa týka výnimky, neviem akú ste mali na mysli. Od 1.10.2023 bude možné stáť na chodníkoch iba tam, kde to bude umožnené dopravnou značkou. K osadenie každej dopravnej značky sa vyjadruje dopravný inžinier Okresného riaditeľstva Policajného zboru Skalica. Súhlasné stanovisko dáva iba v tom prípade, ak je značka navrhnutá v súlade so zákonom. Takže mesto si nemôže samo od seba osádzať značky a dávať výnimky, nakoľko každá úprava cestnej premávky musí byť 
v súlade s platným a účinným zákonom. Každú jednu ulicu budeme riešiť osobitne a čo najcitlivejšie. Ale už v tejto chvíli Vám môžem uviesť, že parkovanie od 1.10.2023 bez zjednosmernenia Boorovej ulice nijako nedokážeme navrhnúť, aby bolo v súlade so zákonom a odsúhlasené dopravným inžinierom.
S pozdravom 

Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 14. 9. 2023
Dátum vloženia: 7. 9. 2023

Dobrý deň,
ďakujem za túto informáciu. Miesta sme preznačili. 

Ing. Katarína Švorcová - referent odd. výstavby a životného prostredia, 8. 9. 2023
Dátum vloženia: 29. 8. 2023

Dobrý deň.

Mesto Skalica sa v maximálnej miere snaží zabezpečovať kvalitné služby pre návštevníkov - s tým sú spojené náklady na školenie sprievodcov, rekonštrukciu a údržbu pamiatok, mzdové náklady na sprievodcov a dozorcov v pamiatkach, realizácia a obnova turistických tabúľ, vydávanie propagačných materiálov a máp, ktoré sú zdarma k dispozícií turistom v TIK Skalica. Turistický pas je spoplatnený, ale oprávňuje vstup do 12 pamiatok mesta Skalica a využitie sprievodcovských služieb. Budeme radi, keď opäť naše mesto navštívite. 

 

 

S pozdravom

 

Ing. Renáta Medňanská

vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu 

31. 8. 2023
Dátum vloženia: 28. 8. 2023

Dobrý deň,  ďakujeme za podnet - nerovnosti v ceste po rozkopávkach SPP boli už realizátorovi prác reklamované. 
Stav stromu bude na mieste kompetentným pracovníkom posúdený a následne, v prípade zlého zdravotného stavu, v najbližších týždňoch odstránený.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia, 30. 8. 2023
Dátum vloženia: 16. 8. 2023

Dobrý deň, produkcia hudby z podniku nemôže byť posudzovaná podľa priestupkového zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch (podľa tohto zákona postupuje MsP pri narúšaní verejného poriadku), nakoľko jeho pôvodcom nie 

je fyzická osoba, ale fyzická osoba - podnikateľ, resp. právnická osoba. Čo sa týka merania hluku, mestská polícia nie je zo zákona oprávnená vykonávať certifikované merania hluku, za týmto účelom odporúčame 

osloviť Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, ktorý je oprávnený vo veci konať.  Regionálny úrad koná  podľa zistených hodnôt hluku v súlade s Nariadením vlády SR č. 339/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií

Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 28. 8. 2023

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00