Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 28. 9. 2022

Dobrý deň,

mesto Skalica nevyhradzuje parkovacie miesta, okrem miest pre držiteľov preukazu ZŤP - Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím.

Mgr. Marek Vyskoč, 3. 10. 2022
Dátum vloženia: 28. 9. 2022

Dobrý deň,

nový investor, ktorý objekt kúpil má vydané  búracie povolenie na stavbu . Predpokladaný termín asanácie je v prvom polroku 2023. 

Ing. Jozef Hlavatý, 28. 9. 2022
Dátum vloženia: 14. 8. 2022

Dobrý deň, 

príslušníci MsP určite neriešili vykladania a nakladanie vecí z vozidla. Nakoľko však boli podnety majiteľov garáží na parkovanie vozidiel pri žltej  súvislej čiare, všetkých vodičov sme upozorňovali, že zákaz parkovania sa vzhľadom na umiestnenú vodorovnú dopravnú značku V 12b vzťahuje na všetkých držiteľov vozidiel. Mestská polícia pri zaparkovanom vozidle nevie určiť, či držiteľ vozidla je majiteľom niektorej z garáží, resp. ju má prenajatú alebo ide o vodiča, ktorý vozidlo na tomto mieste iba v nesúlade so zákonom zaparkoval. 

Mgr. Ferdinand Mach, 28. 9. 2022
Dátum vloženia: 21. 9. 2022

Dobrý deň,

mesto Skalica zverejňuje informácie o prerušení dodávky elektriny v súlade s § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení na úradnej tabuli mesta uradna-tabula/. Pre viac informácií o plánovaných odstávkach elektriny skúste kontaktovať vášho prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

 

Mgr. Juraj Spáčil, 26. 9. 2022
Dátum vloženia: 15. 9. 2022

Dobrý deň, 

meranie a monitoring hluku je oprávnený vykonávať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici. Ďalej sú meranie oprávnené vykonávať spoločnosti, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o akreditácii na meranie hluku a vibrácií. V prípade, že namerané hodnoty budú presahovať povolené limity, ktoré sú stanovené  Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí č. 549/2007 Z.z., je možnosť obrátiť sa na príslušný súd.

Mgr. Ferdinand Mach, 16. 9. 2022
Dátum vloženia: 13. 9. 2022

Dobrý deň,

na základe Vášho podnetu Vám zasielame informáciu, že lavičky umiestňujeme s nadpolovičným súhlasom vlastníkov bytov. Momentálne z tohto roka disponujeme s nadpolovičným  súhlasom vlastníkov bytov, ktorý tú lavičku chceli na tomto mieste. Lavičky umiestňujeme prevažne v
miestach, kde je hranica s chodníkom, tak aby sa k nim vedelo dostať po spevnenej ploche.  Ak budete chcieť lavičku odstrániť, alebo premiestniť na iné miesto je potrebné mať k dispozícii nadpolovičný súhlas vlastníkov bytov z vchodu a tento súhlas priniesť na SMM, s.r.o. pani Chovancovej.

Ing. Igor Pollák, 14. 9. 2022
Dátum vloženia: 9. 9. 2022

Dobrý deň,

pre rok 2022 a 2023 sa so zastávkou na ul Karvašova neuvažuje. 
V priebehu r. 2023 sa budú trasy MHD pravdepodobne prehodnocovať

Ing. Jozef Hlavatý, 9. 9. 2022
Dátum vloženia: 19. 8. 2022

Dobrý deň,

na všetkých zrekonštruovaných detských ihriskách v meste Skalica je odbornou certifikovanou firmou vykonávaná pravidelná hlavná ročná kontrola bezpečnosti a technického stavu jednotlivých herných prvkov v zmysle platných STN, pri ktorej je zároveň okrem kontroly vykonávaná aj údržba spojov, drevených a HPL a pohyblivých častí, úchytov a doplnkov, krytiek, kovových častí, lán a reťazí, dopadových plôch. Zistené závady sú odstránené ihneď, pokiaľ sa jedná o závažnejšie závady, tie sú odstránené následne po dodaní náhradných dielov od výrobcu herných prvkov.

Na ihrisku Tornádo na Clementisovej ul. bola táto ročná kotrola vykonaná dňa 4.4.2022, pričom, okrem nevyhovujúcej dopadovej gumennej plochy Playtop, neboli zistené žiadne závažné závady herných prvkov a ostaných dopadových plôch. Boli zistené len 2 drobné závady spôsobené vandalizmom, ktoré ale nemajú vplyv na funkčnosť a bezpečnosť herných prvkov (chýbajúca HPL doska na fitnes zariadení SERRA a neoriginálne dosky na nástupnej plošine lanovky). Tieto závady budú odstránené do konca augusta (dodacia lehota na náhradné diely od výrobcu HAGS je cca 12 týždňov).

Ostatné zdanlivé "nedostatky" sú len estetického charakteru (napr. drevené časti) a nijako neovplyvňujú funkčnosť a bezpečnosť herných prvkov detského ihriska.

V prípade priaznivého počasia, voľných finančných a ľudských zdrojov bude náter drevených častí herných prvkov vykonanný ešte v jesenných mesiacoch tohto roka, v opačnom prípade na jar 2023.

Ing. Jozef Hlavatý, 23. 8. 2022
Dátum vloženia: 22. 8. 2022

Dobrý deň,

v rozpočte na rok 2022 nie je zahrnutá oprava resp. výmena oplotenia dopravného ihriska. 

V najbližšom období plánujeme dopravné ihrisko riešiť komplexne  -  ako multifunkčné využitie celej funkčnej plochy .

Ing. Jozef Hlavatý, 23. 8. 2022
Dátum vloženia: 9. 8. 2022

Dobrý deň,

v rozpočte na rok 2022 nie je rekonštrukcia cesty v lokalite Propaste zahrnutá. V budúcom období sa bude mesto Skalica opravou tejto cesty určite zaoberať.

 

Ing. Jozef Hlavatý, 10. 8. 2022

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00