Menu

Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 8. 4. 2024

Dobrý deň, so zmenou lokality umiestnenia veľkoobjemového kontajnera na ulici Vajanského sa neuvažuje. 

Ing. Ján Špaček - oddelenie výstavby a životného prostredia, 18. 4. 2024
Dátum vloženia: 3. 4. 2024

Dobrý deň, stromy zosumarizujeme a vymeníme na jeseň v rámci náhradných výsadieb.

Ing. Katarína Švorcová - odd. výstavby a životného prostredia, 12. 4. 2024
Dátum vloženia: 20. 3. 2024

Dobrý deň, v súčasnosti sa spracováva projekt rekonštrukcie troch parkovísk - na ul. Pod hájkom, L.Svobodu, Clementisa v rámci vodozádržných opatrení v meste Skalica . Jedným z riešených parkovísk je aj toto parkovisko na ul. Pod hájkom (nad Žihadielkom). V prípade úspešnosti žiadosti o dotáciu predpokladáme realizáciu tohto zámeru v priebehu budúceho roka. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a životného prostredia, 21. 3. 2024
Dátum vloženia: 19. 3. 2024

Dobrý deň, išlo o invazívne dreviny/stromy, konkrétne o jaseňovce javorolisté, ktoré je mesto Skalica ako vlastník pozemku povinný odstraňovať ( podľa zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invazívnych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Ing. Katarína Švorcová - odd. výstavby a životného prostredia, 12. 4. 2024
Dátum vloženia: 12. 3. 2024

Dobrý deň, úprava dopravného značenia sa pripravuje, na uvedenom úseku by mali byť v krátkej dobe umiestnené značky - zákaz státia.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a životného prostredia, 21. 3. 2024
Dátum vloženia: 4. 2. 2024

Dobrý deň,
čo sa týka parkovania na parkovisku Mallého, toto je vyznačené zvislou dopravnou značkou č. 272 Parkovanie s dodatkovou tabuľkou č. 506-54 Platí pre (osobné vozidlá). Parkovanie je teda povolené len pre osobné motorové vozidlá. V prípade porušenia ustanovení zákona č. 8/2009 o cestnej premávke v platnom znení, je potrebné kontaktovať MsP Skalica, ktorá je kompetentná na riešenie priestupkov v oblasti cestnej dopravy.
S pozdravom.

Ing. Roman Bohun - oddelenie výstavby a životného prostredia,
Dátum vloženia: 4. 2. 2024

Dobrý deň, 
Mestská polícia upozornila a vyzvala obyvateľov domu na ulici Nad predmestím k vyčisteniu verejného priestranstva. Náprava bude v nasledujúcich dňoch preverená.
Ďakujeme za podnet, s  pozdravom.
 

Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica,
Dátum vloženia: 1. 2. 2024

Dobrý deň,
vyznačovanie vodorovného DZ, kde patrí aj vyznačovanie parkovacích miest, začne za vhodných meteorologických podmienok, teda v jarných mesiacoch, a zároveň berieme do úvahy dôležitosť obnovy pôvodného značenia. Podnet však berieme do úvahy a zaradíme ho do zoznamu.
S pozdravom,
 

Ing. Roman Bohun - oddelenie výstavby a životného prostredia,
Dátum vloženia: 29. 1. 2024

Dobrý deň. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 6/2022 o miestnych daniach sa zníženie dane poskytuje na požiadanie daňovníka na:

1.stavby a byty, ktoré sú vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

2.garáže, ktoré sú vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Ak vaša dcéra nie je spoluvlastníkom vašich nehnuteľností, nie je možné poskytnúť zníženie dane.

Na pozemky sa poskytuje zníženie dane na požiadanie daňovníka len fyzickým osobám starším ako 64 rokov, ak pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

Ing. Andrea Kadlečíková - Miestne dane a poplatky,
Dátum vloženia: 29. 1. 2024

Dobrý deň, v priestoroch za železničnou stanicou, kde je parkovisko zamestnancov Schaeffler, nemáme v správe žiadne verejné osvetlenie. Osvetlenie, ktoré sa nachádza na koľajniciach patrí železničnej spoločnosti. Za jeho prevádzku nezodpovedáme a ani ho 

Ing. Igor Pollák - riaditeľ spoločnosti SMM, s.r.o. Skalica, 7. 2. 2024

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00