Menu

Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 29. 4. 2020

 

Dobrý deň,

Podľa § 77  ods. 2  písm. a ) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha  (ďalej len „nehnuteľnosť“),

Na základe prijatia nového Všeobecne záväzného nariadenia  č. 2/2019 Mesta Skalica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďaľej len VZN Mesta Skalica) nastáva v roku 2020 oproti roku 2019 zmena.

Podľa  Článku 6  ods. 2  VZN Mesta Skalica Obec zníži poplatok o 45 %, ak poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

Ľubica Šebová, 5. 5. 2020
Dátum vloženia: 30. 4. 2020

 

Dobrý deň,


na základe rozhodnutia Krízového štábu SR nie je stanovený termín od
kedy môžu byť kúpaliská otvorené, preto dnes neviem potvrdiť termín
otvorenia kúpaliska v Zl. doline.

 

Ing. Ľudovít Bránecký, 5. 5. 2020
Dátum vloženia: 21. 4. 2020

 

Dobrý deň,

predmetné kríky boli upravené, aby neobmedzovali pohyb na chodníku.
Ďakujeme za podnet.

 

Ing. Ľudovít Bránecký, 28. 4. 2020
Dátum vloženia: 22. 4. 2020

 

Dobrý deň,

kosenie trávy sa robí podľa dlhoročných skúseností cca od 15. 4. do 15.
10. kalendárneho roka. Prednesená pripomienka môže mať svoje
opodstatnenie, avšak aj ochrana voči alergologickým pelom, ktoré trávy
produkujú je potrebné zvažovať.

Ing. Ľudovít Bránecký, 28. 4. 2020
Dátum vloženia: 6. 4. 2020

Na základe Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ §49 ods.5,

Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha Skalica oznamuje, že pomerná časť určeného príspevku, počas toho, čo bola z dôvodu rozhodnutia krízového štábu SR zatvorená bude prepočítaná. Táto čiastka bude vrátená formou odpočítania od platby za I. polrok šk, roka 2020/2021.

Marek Gula, 16. 4. 2020
Dátum vloženia: 19. 4. 2020

 

Dobrý deň,

 

Všetky orgány verejnej moci (vrátane mesta Skalica) sú povinné postupovať v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

 

Znamená to, že všetkým osobám, ktoré majú aktivované elektronické schránky sme povinní zabezpečiť výkon verejnej moci (vrátane doručovania rozhodnutí za komunálne odpady) elektronicky do elektronickej schránky. V prípade ak osoba nemá aktivovanú elektronickú schránku, bude mu doručené rozhodnutie do vlastných rúk osobne alebo poštou.

Ing. Monika Vámošová, 20. 4. 2020
Dátum vloženia: 19. 4. 2020

 

Dobrý deň, 

Chodník z bet. kociek 50x50 smerom ku MŠ Hviezdoslavova nie je súčasťou tohto projektu  ale mal by byť súčasťou ďalšieho projektu  - revitalizácie vnútrobloku na ul. Mazúrova . 
Oplotenie pre kontajnery taktiež nie je súčasťou projektu  - toto sa sa budeme snažiť riešiť z vlastných zdrojov .

Ing. Jozef Hlavatý, 20. 4. 2020
Dátum vloženia: 14. 4. 2020

Dobrý deň,


v Skalickom hájku bude osadených päť nových lavičiek plastových
"antivandal" na odskúšanie ich životnosti a použiteľnosti. Pred
Veľkonočnými sviatkami sme pripravovali základy pod tieto lavičky
namiesto pôvodných železných lavičiek o ktoré boli zaistené parkové
lavičky prenosné. Nové lavičky budú osadené najneskôr do 22. 4. 2020, no
do vtedy budú vrátené tie pôvodné parkové lavičky na dočasné použitie.
Táto situácia nastala nedorozumením pri realizácii prác, kedy naši
pracovníci odviezli nie len demontované staré lavičky ale aj tie
použiteľné, za čo sa ospravedlňujeme.

Ing. Ľudovít Bránecký, 15. 4. 2020
Dátum vloženia: 8. 12. 2019

Dobrý deň,

 

Mesto Skalica má v súčasnosti sieť značených cyklotrás, ktorá je napojená aj na cyklotrasy regiónu Hodonínsko. Čo sa týka realizácie úprav povrchov cyklotrás smerujúcich na región Hodonínsko, tak Mesto Skalica nemá na takéto aktivity vyčlenené v rozpočte finančné prostriedky. Trnavský samosprávny kraj v súčasnosti realizuje prípravné práce (štúdiu uskutočniteľnosti)  na realizáciu úpravu povrchu cyklotrasy na hrádzi popri rieke Morave, a to z prístavu Skalica na Baťovom kanály smerom na Holíč, Kopčany a pod. 

Ing. Michal Čunderlík, 24. 3. 2020
Dátum vloženia: 12. 2. 2020

Odpoveď vyberáme z archívu odpovedí MsP Skalica:

Dobrý deň, 

mestskí policajti sa snažia vždy prísť na oznam čo najskôr, no nezriedka sa stane, že v tom istom čase majú viacero oznamov, ktoré postupne riešia. Takisto porušenia zákona hliadkovou a obchôdzkovou činnosťou vyhľadávajú a na mieste ich riešia. Ubezpečujem Vás, že na oznamy sa dostavujú hneď, ako je to možné. Väčšinou to je v rozmedzí 3 až 10 minút, no početný stav mestskej polície neumožňuje stavať viac ako jednu hliadku v dennej a jednu hliadku v nočnej dobe. Čo sa týka používania pyrotechnických výrobkov na území mesta, tejto problematike sa samozrejme MsP Skalica taktiež venuje. Myslím si, že za posledné 3 roky sa nám používanie mimo povolené dni podarilo celkom dobre preventívnou činnosťou v teréne eliminovať. K Vášmu oznamu zo dňa 31.12.2019 ešte dodávam, že s odstupom času neviem posúdiť, na aké telefónne
číslo ste volali, nakoľko oznam zo Skalických rybníkov nemáme zaznamenaný. Pokiaľ ste volali  na číslo 159, tak je vysoko pravdepodobné, že ste sa dovolali na MsP Holíč, čo sa bežne stáva pre blízkosť dvoch miest Skalica a Holíč. Je možné, že hliadku, ktorú ste videli za 42 minút vykonávala bežnú kontrolu rybníkov. Vami popísaný oznam som preveroval u konkrétnej hliadky, jej veliteľ mi uviedol, že na 100% takýto oznam neobdržali. Takisto nie je oznam zaznamenaný v telefonických oznamoch stálej služby na Bezpečnostnom kamerovom systéme MsP.   K veci dodávam, že podľa platného a účinného VZN č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Skalica je povolené používať pyrotechniku v čase od 16.00 h dňa 31.12. príslušného roka do 06.00 h dňa 1.1. príslušného kalendárneho roka.
     Čo sa týka Vami spomínaného dňa 12.2.2020, toto som si overoval u konkrétnej hliadky. V tom čase, ako ste zaparkovali na verejnej zeleni na okraji Skalického hájku vykonávali bežnú hliadkovú činnosť v tejto časti mesta. Podľa knihy udalostí a pohovoru s konkrétnymi policajtmi Vás slušne upozornili, vy ste po naložení psíka odišli. 
      Mestská polícia Skalica sa snaží v prvom rade pomáhať občanom  a návštevníkom meste. Pokiaľ v rámci služby zistia priestupok alebo iné protiprávne konanie, snažia sa to riešiť profesionálne ale tiež tak, aby nemohli byť obviňovaní z nečinnosti. Dúfam, že v budúcnosti sa v prípade potreby s dôverou obrátite na MsP Skalica.
 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach, 19. 3. 2020

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00