Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 22. 2. 2019

Dobrý deň, oprava ulice Pri potoku je zahrnutá v rozpočte na rok 2019 a bude sa v tomto roku realizovať.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja miesta, 15. 3. 2019
Dátum vloženia: 24. 2. 2019

Dobrý deň, uvedená skutočnosť bola nahlásená správcovi verejného osvetlenia - SMM, s.r.o., ktorá zváži spôsob prípadnej opravy stožiara VO.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 18. 3. 2019
Dátum vloženia: 28. 2. 2019

Dobrý deň, rozkopávka BVS a.s. - oprava napojenia prípojky na kanalizáciu na ul. Duklianska bola ukončená a žiadateľ bol vyzvaný, aby do konca marca opravil aj priľahlý chodník. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 18. 3. 2019
Dátum vloženia: 22. 2. 2019

Dobrý deň, tak ako po minulé roky, oslovíme Povodie Moravy - správcu tokov, aby potoky na území k.ú. Skalica, najmä v intraviláne vyčistila.
Od komunálneho odpadu - plastov, fliaš, papiera ... si však brehy a korytá potokov budeme musieť vyčistiť sami /lebo sme to sami znečistili/. V týchto dňoch začína zvýšené aktivita v upratovaní mesta po zime. Veríme, že sa v rámci iniciatívy - Vyčistime si mesto - organizovanej ku Dňu zeme, zapoja všetci obyvatelia mesta a pomôžu vyčistiť a skrášliť okolie svojich príbytkov.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 15. 3. 2019
Dátum vloženia: 6. 3. 2019

Dobrý deň, v priebehu niekoľkých týždňov bude vymenená celá podlaha mostíka.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 15. 3. 2019
Dátum vloženia: 10. 3. 2019

Dobrý deň, projekt Zelené obce, ktorý sa okrem mesta Skalice realizuje aj v mnohých iných obciach a mestách Slovenska, je národným projektom, kde je prijímateľom finančných prostriedkov z EÚ (dotácie) Slovenská agentúra životného prostredia. Prijímateľmi samotných výstupov projektu (výsadba zelene) sú spomínané obce a mestá. Termín výsadby, realizátora výsadby neurčovalo Mesto Skalica, ale Slovenská agentúra životného prostredia. Pôvodný plán realizácie výsadby zelene bol určený na jeseň 2018, avšak tento termín neskôr SAŽP posunula na jar 2019, takže predmetná výsadba by sa mala realizovať v najbližších týždňoch.

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 15. 3. 2019
Dátum vloženia: 13. 3. 2019

Dobrý deň, predmetný krík sa strihá dva až trikrát ročne. V tomto roku plánujeme radikálnejší rez. Realizácia bude závislá na kapacite pracovníkov. Predmetný chodník preveríme a v prípade veľkej zaburinenosti ho upravíme

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ SMM, s.r.o. Skalica, 14. 3. 2019
Dátum vloženia: 27. 2. 2019

Dobrý deň, 

podľa  § 3 ods. 1 písm. a) Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Skalica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Skalica sadzba poplatku sa určuje nasledovne:

  fyzické osoby: 

- 0,066 EUR za osobu na kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých má, alebo bude mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt, ( za rok 2019 - 24,09 € )

- 0,0365 EUR za osobu na kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt a zároveň v danom roku dovŕšia vek 62 a viac rokov, ( za rok 2019- 13,32 € )

Martina Kadlečíková - ekonomické odd., 11. 3. 2019
Dátum vloženia: 27. 2. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za upozornenie. Spomínané informácie boli aktualizované. Aktualizácia údajov na webovom sídle mesta prebieha v každej sekcii individuálne podľa potreby. 

Mgr. Juraj Spáčil - poverený vedením oddelenia všeobecnej správy, 11. 3. 2019
Dátum vloženia: 28. 2. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Vieme o probléme s "nafúkaným" lístím, prípradne odpadkov v čase silného vetra nielen na ulici Vajanského. Vami spomínaný objekt bol v tomto roku upratovaný viackrát, kapacitne však nie je možné upratovať toto miesto denne. Kompetentní zamestnanci boli o tomto probléme informovaní, upratovanie prebehne ešte počas tohto týždňa. Pekný deň.

Mgr. Juraj Spáčil - poverený vedením oddelenia všeobecnej správy, 11. 3. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00