Menu

Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 14. 4. 2020

Dobrý deň,


v Skalickom hájku bude osadených päť nových lavičiek plastových
"antivandal" na odskúšanie ich životnosti a použiteľnosti. Pred
Veľkonočnými sviatkami sme pripravovali základy pod tieto lavičky
namiesto pôvodných železných lavičiek o ktoré boli zaistené parkové
lavičky prenosné. Nové lavičky budú osadené najneskôr do 22. 4. 2020, no
do vtedy budú vrátené tie pôvodné parkové lavičky na dočasné použitie.
Táto situácia nastala nedorozumením pri realizácii prác, kedy naši
pracovníci odviezli nie len demontované staré lavičky ale aj tie
použiteľné, za čo sa ospravedlňujeme.

Ing. Ľudovít Bránecký, 15. 4. 2020
Dátum vloženia: 8. 12. 2019

Dobrý deň,

 

Mesto Skalica má v súčasnosti sieť značených cyklotrás, ktorá je napojená aj na cyklotrasy regiónu Hodonínsko. Čo sa týka realizácie úprav povrchov cyklotrás smerujúcich na región Hodonínsko, tak Mesto Skalica nemá na takéto aktivity vyčlenené v rozpočte finančné prostriedky. Trnavský samosprávny kraj v súčasnosti realizuje prípravné práce (štúdiu uskutočniteľnosti)  na realizáciu úpravu povrchu cyklotrasy na hrádzi popri rieke Morave, a to z prístavu Skalica na Baťovom kanály smerom na Holíč, Kopčany a pod. 

Ing. Michal Čunderlík, 24. 3. 2020
Dátum vloženia: 12. 2. 2020

Odpoveď vyberáme z archívu odpovedí MsP Skalica:

Dobrý deň, 

mestskí policajti sa snažia vždy prísť na oznam čo najskôr, no nezriedka sa stane, že v tom istom čase majú viacero oznamov, ktoré postupne riešia. Takisto porušenia zákona hliadkovou a obchôdzkovou činnosťou vyhľadávajú a na mieste ich riešia. Ubezpečujem Vás, že na oznamy sa dostavujú hneď, ako je to možné. Väčšinou to je v rozmedzí 3 až 10 minút, no početný stav mestskej polície neumožňuje stavať viac ako jednu hliadku v dennej a jednu hliadku v nočnej dobe. Čo sa týka používania pyrotechnických výrobkov na území mesta, tejto problematike sa samozrejme MsP Skalica taktiež venuje. Myslím si, že za posledné 3 roky sa nám používanie mimo povolené dni podarilo celkom dobre preventívnou činnosťou v teréne eliminovať. K Vášmu oznamu zo dňa 31.12.2019 ešte dodávam, že s odstupom času neviem posúdiť, na aké telefónne
číslo ste volali, nakoľko oznam zo Skalických rybníkov nemáme zaznamenaný. Pokiaľ ste volali  na číslo 159, tak je vysoko pravdepodobné, že ste sa dovolali na MsP Holíč, čo sa bežne stáva pre blízkosť dvoch miest Skalica a Holíč. Je možné, že hliadku, ktorú ste videli za 42 minút vykonávala bežnú kontrolu rybníkov. Vami popísaný oznam som preveroval u konkrétnej hliadky, jej veliteľ mi uviedol, že na 100% takýto oznam neobdržali. Takisto nie je oznam zaznamenaný v telefonických oznamoch stálej služby na Bezpečnostnom kamerovom systéme MsP.   K veci dodávam, že podľa platného a účinného VZN č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Skalica je povolené používať pyrotechniku v čase od 16.00 h dňa 31.12. príslušného roka do 06.00 h dňa 1.1. príslušného kalendárneho roka.
     Čo sa týka Vami spomínaného dňa 12.2.2020, toto som si overoval u konkrétnej hliadky. V tom čase, ako ste zaparkovali na verejnej zeleni na okraji Skalického hájku vykonávali bežnú hliadkovú činnosť v tejto časti mesta. Podľa knihy udalostí a pohovoru s konkrétnymi policajtmi Vás slušne upozornili, vy ste po naložení psíka odišli. 
      Mestská polícia Skalica sa snaží v prvom rade pomáhať občanom  a návštevníkom meste. Pokiaľ v rámci služby zistia priestupok alebo iné protiprávne konanie, snažia sa to riešiť profesionálne ale tiež tak, aby nemohli byť obviňovaní z nečinnosti. Dúfam, že v budúcnosti sa v prípade potreby s dôverou obrátite na MsP Skalica.
 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach, 19. 3. 2020
Dátum vloženia: 17. 3. 2020

Dobrý deň,

káble sa vyššie umiestniť nedajú, nakoľko vzdialenosť medzi nosnými stĺpami je niekde až 60 m. My máme pripravenú výmenu za káble uložené v zemi.

Ing. Ľudovít Bránecký, 18. 3. 2020
Dátum vloženia: 11. 2. 2020

Dobrý deň, 

v tomto roku sa pripravuje zmena všeobecne záväzného nariadenia rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina v rámci ktorej bude prehodnotená i problematika odpadového hospodárstva - zavedenie vhodného systému a vytvorenie dostatočného priestoru pre triedenie odpadu.

 

Ing. Ján Špaček, 12. 3. 2020
Dátum vloženia: 9. 3. 2020

Dobrý deň, 

v tomto roku sa pripravuje zmena všeobecne záväzného nariadenia rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina v rámci ktorej bude prehodnotená i problematika odpadového hospodárstva - zavedenie vhodného systému a vytvorenie dostatočného priestoru pre triedenie odpadu.

Ing. Ján Špaček, 12. 3. 2020
Dátum vloženia: 15. 1. 2020

Dobrý deň,

 

po zimnej sezóne sú plánované opravy výtlkov v meste Skalica. V tomto období sa uskutočňuje mapovanie jednotlivých výtlkov a následne na to sa vykonajú ich opravy.

Termín postupných opráv sa plánuje koncom mesiaca marec, začiatkom apríla 2020.

 

Ing. Roman Bohun, 11. 3. 2020
Dátum vloženia: 1. 2. 2020

Dobrý deň, 

zákon dáva oprávnenie obciam upravovať si podrobnosti v niektorých oblastiach verejného života v obci na miestne podmienky (napr. úpravu miestnych daní) prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Dňa 30.10.2019 bolo Mestským zastupiteľstvom v Skalici schválené Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2020, ktorým sa určujú podrobnosti ohľadne miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (sadzba poplatku, zníženie poplatku ...).Vzhľadom k tomu, že legislatíva sa neustále mení, požiadavky na nakladanie s odpadmi sú náročnejšie a preto je potrebné ich postupne zavádzať do praxe. Zmenou systému zberu odpadu s využitím moderných technológií, ako aj aktualizáciu sadzieb poplatku, poskytnutia úľav od poplatku je možné v budúcnosti upravovať, meniť príslušné všeobecne záväzné nariadenie.

 

 

Ing. Ján Špaček, 11. 3. 2020
Dátum vloženia: 10. 2. 2020

Dobrý deň, 

zber nečistôt na ulici Rybničná sa uskutočňuje každý týždeň a podľa potreby sa robí i čistenie predmetnej lokality.

 

Ing. Ján Špaček, 11. 3. 2020
Dátum vloženia: 10. 3. 2020

Dobrý deň,

V súlade s odporúčaniami TTSK, Krizového štábu mesta a riaditeľov škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta ako i v nadväznosti na Verejnú vyhlášku ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR sa primátorka rozhodla zatvoriť školy a školské zariadenia od 11. - 13.3. 2020.

V piatok zasadá Krízový štáb, ktorý zhodnotí ďalší postup mesta.

Ing. Dušan Vavrinec, 11. 3. 2020

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00