Menu

Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 15. 6. 2020

Dobrý deň,

v rámci projektu "Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého" budú realizované aj nové ihriská. Herné prvky budú dodané a inštalované až po ukončení kontroly dokumentácie k verejnému obstarávaniu na sprostredkovateľskom orgáne pre Integrovaný regionálny program, ktorým je Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Celá dokumentácia z verejného obstarávania bola doručená na kontrolu v decembri 2019. Posledný termín na ukončenie kontroly, ktorý nám bol oznámený je 31.8.2020. Ak by bol tento termín zo strany TTSK dodržaný, herné prvky by mohli byť na jeseň 2020 inštalované.
 

Ing. Michal Čunderlík, 16. 6. 2020
Dátum vloženia: 20. 5. 2020

Dobrý deň,

Kolotoč- zemeguľa  pri bytovom dome by mala byť odstránená v najbližších týždňoch . 
 

Ing. Jozef Hlavatý, 2. 6. 2020
Dátum vloženia: 20. 5. 2020

Dobrý deň,

v uvedenej veci bola na problém upozornená Slovenská správa ciest. O termíne prípadného orezu stromovej zelene budem informovať.
 

Ing. Roman Bohun, 2. 6. 2020
Dátum vloženia: 22. 5. 2020

Dobrý deň prajem, 
môžete sa obrátiť napr. na spoločnosť  VEPOS-SKALICA, s.r.o., Rybničná 1, Skalica, ktorá zabezpečuje pre Mesto Skalica služby v odpadovom hospodárstve (tel. 034 391 7010).

Ing. Ján Špaček, 2. 6. 2020
Dátum vloženia: 30. 5. 2020

Dobrý deň, 
MsP Skalica vykonáva kontroly i v tejto časti mesta. Samozrejme sa budeme snažiť hliadkovú službu ešte zintenzívniť. Pokiaľ by som mohol požiadať o spoluprácu, určite by nám pomohlo účinne nastoliť poriadok, ak nám pri zistení narušenia toto telefonicky oznámite. Oznam môže byť samozrejme i anonymný, kontaktné číslo 159 je bezplatné. 
Za podnet a spoluprácu ďakujeme.

Mgr. Ferdinand Mach, 2. 6. 2020
Dátum vloženia: 29. 4. 2020

 

Dobrý deň,

Podľa § 77  ods. 2  písm. a ) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha  (ďalej len „nehnuteľnosť“),

Na základe prijatia nového Všeobecne záväzného nariadenia  č. 2/2019 Mesta Skalica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďaľej len VZN Mesta Skalica) nastáva v roku 2020 oproti roku 2019 zmena.

Podľa  Článku 6  ods. 2  VZN Mesta Skalica Obec zníži poplatok o 45 %, ak poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

Ľubica Šebová, 5. 5. 2020
Dátum vloženia: 30. 4. 2020

 

Dobrý deň,


na základe rozhodnutia Krízového štábu SR nie je stanovený termín od
kedy môžu byť kúpaliská otvorené, preto dnes neviem potvrdiť termín
otvorenia kúpaliska v Zl. doline.

 

Ing. Ľudovít Bránecký, 5. 5. 2020
Dátum vloženia: 21. 4. 2020

 

Dobrý deň,

predmetné kríky boli upravené, aby neobmedzovali pohyb na chodníku.
Ďakujeme za podnet.

 

Ing. Ľudovít Bránecký, 28. 4. 2020
Dátum vloženia: 22. 4. 2020

 

Dobrý deň,

kosenie trávy sa robí podľa dlhoročných skúseností cca od 15. 4. do 15.
10. kalendárneho roka. Prednesená pripomienka môže mať svoje
opodstatnenie, avšak aj ochrana voči alergologickým pelom, ktoré trávy
produkujú je potrebné zvažovať.

Ing. Ľudovít Bránecký, 28. 4. 2020
Dátum vloženia: 6. 4. 2020

Na základe Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ §49 ods.5,

Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha Skalica oznamuje, že pomerná časť určeného príspevku, počas toho, čo bola z dôvodu rozhodnutia krízového štábu SR zatvorená bude prepočítaná. Táto čiastka bude vrátená formou odpočítania od platby za I. polrok šk, roka 2020/2021.

Marek Gula, 16. 4. 2020

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00