Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 4. 4. 2019

Dobrý deň, Mesto Skalica v súčasnej dobe neuvažuje s umiestnením odpadových košov pred bytový dom s.č. 1166 na ulici Clementisa v Skalici. Pri každom bytovom dome sú umiestnené stojiská na zberné nádoby, kde môžu užívatelia verejných priestranstiev odhadzovať odpadky do príslušných zberných nádob. 

Ing. Ján Špaček, 6. 5. 2019
Dátum vloženia: 8. 4. 2019

Dobrý deň, zmenou frekvencie vývozu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sa budeme tohto roku zaoberať. Prípadná zmena intervalu vývozu musí byť zapracovaná do Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica. 

Ing. Ján Špaček - oddelenie výstavby, 6. 5. 2019
Dátum vloženia: 18. 4. 2019

Aktuálne je celkom päť vyučujúcich, pričom všetci majú príslušné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Štyria majú zároveň aprobáciu náboženská výchova/etická výchova, resp. dejepis.

Mgr. Dana Čárska - referent spoločného školského úradu, 18. 4. 2019
Dátum vloženia: 1. 5. 2019

Pekný deň, Mesto Skalica nemá v súčasnej dobe na predaj žiadne stavebné pozemky. 

Ing. Emil Vajla - vedúci majetkového oddelenia, 2. 5. 2019
Dátum vloženia: 24. 3. 2019

Po zbúraní rozostavanej ZŠ sa určitý čas hľadal záujemca o využitie tohoto pozemku,  napr. na vybudovanie občianskej vybavenosti sídliska /obchod, služby/, no záujemca sa nenašiel. Z dôvodu nedostatku parkovacích miest bolo následne vybudované štrkové parkovisko,  V najbližšom období sa bude realizovať výsadba zelene - cca 50 stromov v priestore medzi Zlatníckym potokom a areálom zbúranej ZŠ. O využití samotného priestoru - zastavanej plochy  bývalého objektu školy ešte nebolo rozhodnuté.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 3. 4. 2019
Dátum vloženia: 26. 3. 2019

Cesta I/51 Holíč - Hodonín je v  správe Slovenskej správy ciest Bratislava,  ktorá bude v prípade jej uzávierky počas rekonštrukcie mosta zabezpečovať príslušné dopravné značenie. 
Mesto Skalica po oznámení termínov uzávierky od správcu komunikácie zabezpečí informovanosť obyvateľov mesta všetkými dostupnými prostriedkami. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 3. 4. 2019
Dátum vloženia: 17. 3. 2019

Dobrý deň, komplexná oprava chodníka na ul. Športová zatiaľ nie je v pláne investícii na tento rok navrhnutá. Opravu najväčších nerovností a výtlkov je možné realizovať lokálnym vyspravením. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 2. 4. 2019
Dátum vloženia: 19. 3. 2019

Dobrý deň, 
oprava ulice Predmestie nie je navrhnutá v pláne investícií na tento rok. Na ulici sa realizuje ešte niekoľko rekonštrukcíí domov ako aj nová výstavba /v hornej časti/, preto bude komplexná rekonštrukcia cesty navrhnutá  v niektorom z nasledujúcich rokov. Nevyhnutné lokálne opravy a výtlky sa budú realizovať priebežne podľa potreby.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 2. 4. 2019
Dátum vloženia: 21. 3. 2019

Dobrý deň,
Stará cesta do Sudoměříc /cesta III/1130/ je v majetku VUC Trnava a správe  Správy ciest VÚC TTSK. Mesto Skalica už niekoľko rokov žiada o jej opravu, pre jej nevyhovujúci stav. Rekonštrukciu cesty budeme u majiteľa komunikácie - VÚC Trnava urgovať aj v tomto roku.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 2. 4. 2019
Dátum vloženia: 26. 3. 2019

Mesto Skalica bolo úspešné so žiadosťou o dotáciu s názvom "Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého". V súčasnosti stále prebieha proces verejného obstarávania, ktoré muselo byť vyhlásené druhý krát pre nedostatok prihlásených uchádzačov do súťaže. Súčasťou predmetného projektu je okrem obnovy chodníkov a zelene aj obnova detských ihrísk v tomto vnútrobloku.
 

Ing. Michal Čunderlík - vedúci oddelenia strategického rozvoja, 2. 4. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00