Menu

Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 17. 3. 2020

Dobrý deň,

káble sa vyššie umiestniť nedajú, nakoľko vzdialenosť medzi nosnými stĺpami je niekde až 60 m. My máme pripravenú výmenu za káble uložené v zemi.

Ing. Ľudovít Bránecký, 18. 3. 2020
Dátum vloženia: 11. 2. 2020

Dobrý deň, 

v tomto roku sa pripravuje zmena všeobecne záväzného nariadenia rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina v rámci ktorej bude prehodnotená i problematika odpadového hospodárstva - zavedenie vhodného systému a vytvorenie dostatočného priestoru pre triedenie odpadu.

 

Ing. Ján Špaček, 12. 3. 2020
Dátum vloženia: 9. 3. 2020

Dobrý deň, 

v tomto roku sa pripravuje zmena všeobecne záväzného nariadenia rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina v rámci ktorej bude prehodnotená i problematika odpadového hospodárstva - zavedenie vhodného systému a vytvorenie dostatočného priestoru pre triedenie odpadu.

Ing. Ján Špaček, 12. 3. 2020
Dátum vloženia: 15. 1. 2020

Dobrý deň,

 

po zimnej sezóne sú plánované opravy výtlkov v meste Skalica. V tomto období sa uskutočňuje mapovanie jednotlivých výtlkov a následne na to sa vykonajú ich opravy.

Termín postupných opráv sa plánuje koncom mesiaca marec, začiatkom apríla 2020.

 

Ing. Roman Bohun, 11. 3. 2020
Dátum vloženia: 1. 2. 2020

Dobrý deň, 

zákon dáva oprávnenie obciam upravovať si podrobnosti v niektorých oblastiach verejného života v obci na miestne podmienky (napr. úpravu miestnych daní) prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Dňa 30.10.2019 bolo Mestským zastupiteľstvom v Skalici schválené Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2020, ktorým sa určujú podrobnosti ohľadne miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (sadzba poplatku, zníženie poplatku ...).Vzhľadom k tomu, že legislatíva sa neustále mení, požiadavky na nakladanie s odpadmi sú náročnejšie a preto je potrebné ich postupne zavádzať do praxe. Zmenou systému zberu odpadu s využitím moderných technológií, ako aj aktualizáciu sadzieb poplatku, poskytnutia úľav od poplatku je možné v budúcnosti upravovať, meniť príslušné všeobecne záväzné nariadenie.

 

 

Ing. Ján Špaček, 11. 3. 2020
Dátum vloženia: 10. 2. 2020

Dobrý deň, 

zber nečistôt na ulici Rybničná sa uskutočňuje každý týždeň a podľa potreby sa robí i čistenie predmetnej lokality.

 

Ing. Ján Špaček, 11. 3. 2020
Dátum vloženia: 10. 3. 2020

Dobrý deň,

V súlade s odporúčaniami TTSK, Krizového štábu mesta a riaditeľov škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta ako i v nadväznosti na Verejnú vyhlášku ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR sa primátorka rozhodla zatvoriť školy a školské zariadenia od 11. - 13.3. 2020.

V piatok zasadá Krízový štáb, ktorý zhodnotí ďalší postup mesta.

Ing. Dušan Vavrinec, 11. 3. 2020
Dátum vloženia: 28. 1. 2020

Dobrý deň prajem, 

v zmysle § 3 ods.1 písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia  (VZN) Mesta Skalica č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v platnom znení  vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný umiestniť stojisko zberných nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade, že to nie je možné, určí stojisko zberných nádob mesto.  Ďalej v zmysle § 2 ods.2 písm. h) citovaného VZN pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný zabezpečiť zberné nádoby proti odcudzeniu. 

V niektorých prípadoch (napr. technické prekážky) sú zberné nádoby umiestnené na verejnom priestranstve.

 

10. 3. 2020
Dátum vloženia: 1. 2. 2020

Dobrý deň,

 

spoplatnenie parkovania je vo fáze prejednávania jeho zavádzania. Nie je v súčasnosti možné odpovedať na otázku konkrétneho termínu jeho zavedenia. Jednotlivé fázy budú zverejnené prostredníctvom médií.

 

Ing. Roman Bohun, 10. 3. 2020
Dátum vloženia: 13. 12. 2019

Dobrý deň,

áno, Mesto Skalica plánuje zaviesť spoplatnenie dočasného parkovania. Tento proces je momentálne vo fáze prejednávania podmienok. Nie je v súčasnosti možné odpovedať na otázku konkrétneho termínu a rozsahu jeho zavedenia. Jednotlivé fázy budú zverejnené prostredníctvom médií.

Ing. Roman Bohun, 10. 3. 2020

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00