Menu

Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 10. 2. 2020

Dobrý deň, 

zber nečistôt na ulici Rybničná sa uskutočňuje každý týždeň a podľa potreby sa robí i čistenie predmetnej lokality.

 

Ing. Ján Špaček, 11. 3. 2020
Dátum vloženia: 10. 3. 2020

Dobrý deň,

V súlade s odporúčaniami TTSK, Krizového štábu mesta a riaditeľov škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta ako i v nadväznosti na Verejnú vyhlášku ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR sa primátorka rozhodla zatvoriť školy a školské zariadenia od 11. - 13.3. 2020.

V piatok zasadá Krízový štáb, ktorý zhodnotí ďalší postup mesta.

Ing. Dušan Vavrinec, 11. 3. 2020
Dátum vloženia: 28. 1. 2020

Dobrý deň prajem, 

v zmysle § 3 ods.1 písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia  (VZN) Mesta Skalica č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v platnom znení  vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný umiestniť stojisko zberných nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade, že to nie je možné, určí stojisko zberných nádob mesto.  Ďalej v zmysle § 2 ods.2 písm. h) citovaného VZN pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný zabezpečiť zberné nádoby proti odcudzeniu. 

V niektorých prípadoch (napr. technické prekážky) sú zberné nádoby umiestnené na verejnom priestranstve.

 

10. 3. 2020
Dátum vloženia: 1. 2. 2020

Dobrý deň,

 

spoplatnenie parkovania je vo fáze prejednávania jeho zavádzania. Nie je v súčasnosti možné odpovedať na otázku konkrétneho termínu jeho zavedenia. Jednotlivé fázy budú zverejnené prostredníctvom médií.

 

Ing. Roman Bohun, 10. 3. 2020
Dátum vloženia: 13. 12. 2019

Dobrý deň,

áno, Mesto Skalica plánuje zaviesť spoplatnenie dočasného parkovania. Tento proces je momentálne vo fáze prejednávania podmienok. Nie je v súčasnosti možné odpovedať na otázku konkrétneho termínu a rozsahu jeho zavedenia. Jednotlivé fázy budú zverejnené prostredníctvom médií.

Ing. Roman Bohun, 10. 3. 2020
Dátum vloženia: 17. 12. 2019

Dobrý deň prajem, 

náklady na odpadové hospodárstvo v roku 2019 boli 768 781 €  a príjmy boli 554 882 € (t.j. strata 213 899 €). V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sadzba poplatku nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na odpadové hospodárstvo.

 

Ing. Ján Špaček, 10. 3. 2020
Dátum vloženia: 27. 12. 2019

Dobrý deň prajem, 

zber biologického odpadu z bytových domov v súčasnej dobe nie je bežný a niekedy ani jednoduchý, pričom možností je niekoľko. Začiatkom 90. rokov 20. storočia Mesto Skalica pokusne umiestnilo niekoľko zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad  k bytovým domom. Vzhľadom k tomu, že sem občania umiestňovali rôzne zvyšky jedál a podobne, začal sa šíriť zápach a preto bolo potrebné zberné nádoby odviezť. Spôsob zberu biologického odpadu pomocou kompostérov sa nazýva komunitné kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí alebo domácností s cieľom spoločne kompostovať svoje vlastné biologické odpady. Väčšinou sa budujú na verejných priestranstvách, pričom musia byť dodržané niektoré zásady (napr. nesmú byť v blízkosti detských ihrísk, zabezpečiť ich primerane pred hlodavcami, zabezpečiť človeka zodpovedného za kompostovanie ...). Toto je jedna z možností z ktorou by sa v budúcnosti mohol riešiť systém zberu biologického odpadu u bytových domov. V súčasnej dobe je možné biologický odpad z bytových domov odviezť do kompostárne (areál ROD Skalica).

 

Ing. Ján Špaček, 10. 3. 2020
Dátum vloženia: 7. 1. 2020

Dobrý deň prajem, 

počas "Vianočných sviatkov" je u bytových domov zabezpečený mimoriadny zvoz zberných nádob na papier a plasty oproti plánovanému vývozu. Ďalej je potrebné dodať, že veľké papierové krabice je potrebné pred vhodením do zbernej nádoby poskladať, poprípade porezať tak, aby sa čo najlepšie využila kapacita zbernej nádoby.

 

Ing. Ján Špaček, 10. 3. 2020
Dátum vloženia: 26. 1. 2020

Dobrý deň,

projekt Hudba v Meste stále funguje. Podujatie v roku 2019 sa uskutočnilo bez finančnej účasti mesta Skalica z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Skalica.

Mgr. Miroslav Minďáš, 30. 1. 2020
Dátum vloženia: 13. 1. 2020

Dobrý deň,
 
       podľa § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradou, vinicu, ovocný sad, trvalý porast na iný účel, ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť).
      Podľa  § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
     Od 1.1.2020 vstúpilo do platnosti nové VZN Mesta Skalica č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom podľa článku 6 ods. 2 Obec zníži poplatok o 45 %, ak poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Žiadosť podľa zákona možno podať najskôr až po splnení podmienky a to, že sa občan viac ako 90 dní nezdržuje na území mesta Skalica, t. j. 31.3.2020 spolu s príslušnými dokladmi. Pred týmto dátumom nebudeme žiadosti prijímať.
 

Ing. Ján Špaček - odd. výstavby, 29. 1. 2020

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00