Skalica

PaedDr. Dagmar Jůzková

Riaditeľ zodpovedá za:

 • odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce centra voľného času
 • ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických pracovníkov
 • rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti CVČ
 • riadne hospodárenie s majetkom v správe CVČ

Riaditeľka rozhoduje o:

 • prijatí žiaka do CVČ
 • uložení výchovných opatrení
 • určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na starostlivosť poskytovanú žiakovi v CVČ

Pravidelná záujmová činnosť:

 • vedenie jedného záujmového útvaru týždenne
 • porady s externými pracovníkmi podľa potreby najmenej 4 x ročne
 • metodická a hospitačná činnosť - pomoc externým a dobrovoľným pracovníkom, 1 x za pol roka návšteva záujmového útvaru vedeného externým pracovníkom

Príležitostná záujmová činnosť:

 • zorganizovanie päť celomestských podujatí za školský rok so zameraním na oblasť zdravotnú, dopravnú, ochranu prírody, kultúrno-spoločenské podujatia pre deti a rodičov, prevencia proti drogám a iným negatívnym javom v spoločnosti, športovú a turistickú činnosť
 • zabezpečenie mimoškolskej činnosti pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 1 x za dva mesiace
 • organizovanie doplnkových akcií oddelenia i pre záujmové útvary

Metodická práca:

 • štúdium odbornej literatúry, dennej tlače, časopisov a ďalších metodických materiálov potrebných pre činnosť CVČ,
 • samovzdelávanie, vyhodnocovanie činnosti CVČ

Edičná činnosť:

 • zabezpečiť propagáciu činnosti CVČ na verejnosti, o svojej činnosti informovať verejnosť prostredníctvom tlače, rozhlasu a televízie, internetovej stránky

Riadiaca a organizačná činnosť:

 • účasť na pracovných poradách riaditeľov CVČ usporiadaných KŠÚ, SAŠŠ, Iuventou,
 • zriaďovateľom
 • účasť na pracovných poradách ZŠ a MŠ podľa potreby
 • účasť na rodičovských združeniach podľa potreby
 • pracovné porady CVČ 1 x mesačne
 • pedagogické rady 4 x ročne
 • starostlivosť o zverený inventár, šetrenie materiálom a energiou všetkého druhu

Úloha v org. štruktúre

Riaditeľka - Centrum voľného času

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00