Skalica

PaedDr. Dagmar Jůzková

Riaditeľ zodpovedá za:

 • odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce centra voľného času
 • ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických pracovníkov
 • rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti CVČ
 • riadne hospodárenie s majetkom v správe CVČ

Riaditeľka rozhoduje o:

 • prijatí žiaka do CVČ
 • uložení výchovných opatrení
 • určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na starostlivosť poskytovanú žiakovi v CVČ

Pravidelná záujmová činnosť:

 • vedenie jedného záujmového útvaru týždenne
 • porady s externými pracovníkmi podľa potreby najmenej 4 x ročne
 • metodická a hospitačná činnosť - pomoc externým a dobrovoľným pracovníkom, 1 x za pol roka návšteva záujmového útvaru vedeného externým pracovníkom

Príležitostná záujmová činnosť:

 • zorganizovanie päť celomestských podujatí za školský rok so zameraním na oblasť zdravotnú, dopravnú, ochranu prírody, kultúrno-spoločenské podujatia pre deti a rodičov, prevencia proti drogám a iným negatívnym javom v spoločnosti, športovú a turistickú činnosť
 • zabezpečenie mimoškolskej činnosti pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 1 x za dva mesiace
 • organizovanie doplnkových akcií oddelenia i pre záujmové útvary

Metodická práca:

 • štúdium odbornej literatúry, dennej tlače, časopisov a ďalších metodických materiálov potrebných pre činnosť CVČ,
 • samovzdelávanie, vyhodnocovanie činnosti CVČ

Edičná činnosť:

 • zabezpečiť propagáciu činnosti CVČ na verejnosti, o svojej činnosti informovať verejnosť prostredníctvom tlače, rozhlasu a televízie, internetovej stránky

Riadiaca a organizačná činnosť:

 • účasť na pracovných poradách riaditeľov CVČ usporiadaných KŠÚ, SAŠŠ, Iuventou,
 • zriaďovateľom
 • účasť na pracovných poradách ZŠ a MŠ podľa potreby
 • účasť na rodičovských združeniach podľa potreby
 • pracovné porady CVČ 1 x mesačne
 • pedagogické rady 4 x ročne
 • starostlivosť o zverený inventár, šetrenie materiálom a energiou všetkého druhu

Úloha v org. štruktúre

Riaditeľka CVČ - Oddelenie kultúry a CVČ, Kráľovská 16, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30