Skalica

Bc. Peter Kazinota

Mesto Skalica je pracoviskom informačného miesta informačnej služby civilnej ochrany na zabezpečenie informačnej služby civilnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky č.442/2007 Z. z.

Charakteristika funkcie referenta krízového riadenia a civilnej ochrany:

•                Zabezpečuje úlohy na úseku hospodárskej mobilizácie  v znení zákona č.414/2002 Z. z.   o hospodárskej mobilizácii  a o zmene zákona NR SR č.274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov  vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

•                Poskytuje súčinnosť pri vypracovaní analýzy územia kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie, koordinácie, prípravy obyvateľstva na seba ochranu a vzájomnú pomoc obcami, pri preventívno výchovnej  a propagačnej  činnosti v civilnej ochrane, vedie potrebnú dokumentáciu v civilnej ochrane a podieľa sa na tvorbe a uskutočňovaní úloh integrovaného záchranného systému v zmysle zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

•                Zabezpečuje úlohy evakuácie v zmysle vyhlášky MV SR č. 75/1995 o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov. Podieľa sa na financovaní civilnej ochrany v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

• Zabezpečuje krízové riadenie v situácii mimoriadneho času vojny a vojnového stavu /zákon č. 387/2002 Z. z./

• Plní úlohy na úseku hospodárskej mobilizácie /zákona č. 414/2002 Z. z./

•                Koordinuje integrovaný záchranný systém v rozsahu zákona č.129/2002 Z. z. 

•                Vypracováva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany obyvateľstva mesta.

•                Spracúva plán hlavných úloh na príslušný rok /podklady od OÚ odbor COO/

•                Spracúva rozbory plnenia úloh COO v pôsobnosti mesta .

•                Aktualizuje dokumentáciu vytvorených jednotiek COO pri Mestskom úrade v Skalici.

•                Spracúva a vedie prehľad MTZ jednotiek CO mesta prostriedkami individuálnej ochrany.

•                Aktualizuje zoznam osôb poverených k preberaniu správ o vyhlásení vyšších stupňov pohotovosti.

•                Spresňuje plán varovania obyvateľstva mesta Skalica.

•                Vykonáva  zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva v rozsahu zákona č. 42/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov.

•                Aktualizuje plán ochrany obyvateľstva mesta.

•                Koordinuje plnenie úloh COO s právnickými a fyzickými osobami na území mesta.

•                Odborne pripravuje záchranné práce patriace do pôsobnosti mesta.

•                Podľa potreby navrhuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva.

•                Zabezpečuje úlohy informačného systému COO na území mesta a navrhuje poskytnutie okamžitej pomoci v núdzi, najmä prístrešie , stravu alebo inú materiálnu pomoc obyvateľstvu mesta alebo osobám nachádzajúcim sa na území mesta.

•                Zabezpečuje organizáciu jednotiek CO mesta v zmysle vyhlášky MVSR č. 523/2006 Z. z.

•                Zabezpečuje prípravu jednotiek CO mesta v zmysle vyhlášky MV SR č. 303/1996 Z. z.

•                Zabezpečuje preventívne výchovnú a propagačnú činnosť na úseku COO.

•                Navrhuje primátorovi  mesta vyhlásenie a odvolávanie mimoriadnej situácie a riadi prijatý režim života  obyvateľstva v prípade prijatej mimoriadnej situácie

•                Pracuje s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti, zmluvy/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému

•                Sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok

Charakteristika funkcie referenta autodopravy:

•                vedie cestné motorové vozidlo

·              vykonáva dennú údržbu motorových  vozidiel

·              zabezpečuje čistenie interiéru motorových vozidiel

·              zabezpečuje umývanie motorových vozidiel

·              zodpovedá za úplnosť evidencie prevádzky motorových vozidiel

·              sleduje a zabezpečuje plánované údržby vozidiel

·              zabezpečuje doplnenie PHM do motorových vozidiel

·              zúčastňuje sa školení súvisiace s pracovnou náplňou

·              sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok,

•                Po vecnej stránke kontroluje správnosť faktúr za tovary a služby objednané podľa pracovnej náplne

•                Svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu

Úloha v org. štruktúre

Referent krízového riadenia, civilnej ochrany a autodopravy - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple