Skalica

Ing. Emil Vajla

 • spolupracuje na tvorbe dlhodobých koncepcií rozvoja, výstavby a nakladania s majetkom obce
 • vypracováva podklady k prevodom mestského majetku a majetkoprávnemu vysporiadanie majetku mesta
 • vypracúva podklady k súdnym sporom vo veciach majetku mesta
 • riadi a zodpovedá za činnosť oddelenia
 • vypracováva zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 • metodicky usmerňuje a koordinuje pracovné činnosti jednotlivých pracovníkov oddelenia

Zabezpečuje spoluprácu v rámci kompetencií majetkového oddelenia s:

 • orgánmi a inštitúciami mesta,
 • organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • ostatnými organizačnými útvarmi a oddeleniami mesta,
 • s VÚC, orgánmi štátnej a verejnej správy,
 • dodržiavanie platných právnych predpisov v rámci oddelenia,
   
 • poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách a prešetrovaní sťažností a petícií,
 • schvaľuje tuzemské pracovné cesty zamestnancov majetkového oddelenia,
 • podáva návrhy na systemizáciu pracovných miest zamestnancov oddelenia,

Zodpovedá za:

 • riešenie a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do jeho pôsobnosti,
 • účelné a hospodárne využívanie a dodržiavanie pridelených rozpočtových prostriedkov,
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností u oddelenia,
 • včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh operatívnej porady prednostu,
 • vypracúvanie stanovísk, interných predpisov, odborných usmernení a metodických pokynov v riadenej oblasti,
 • pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,
 • použitie pridelených finančných prostriedkov na vlastné úlohy,

Vykonáva:

 • spracúvanie materiálov a stanovísk v riadenej oblasti,
 • kontrolnú činnosť v rámci oddelenia,
 • odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami oddelenia,
 • personálne činnosti voči zamestnancom príslušného oddelenia, najmä kontrola práce,
 • hodnotenie pracovného výkonu,
 • návrh platového zaradenia,
 • návrh na odmenu,

Vypracúva:

 • pracovné náplne priamo riadených zamestnancov,
 • odborné podklady pre verejné obstarávanie a jeho súťažné podmienky,
 • návrhy na všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa pracovných činností, príslušného odboru,
 • podľa obsahu pracovnej náplne pripravuje podklady a materiály pre komisie, mestskú radu a mestské zastupiteľstvo
   
 • zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva
 • vybavuje interpelácie a pripomienky vo veciach podľa obsahu pracovnej náplne
 • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny prednostu mestského úradu a primátora mesta vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu

Úloha v org. štruktúre

Vedúci majetkového oddelenia - Majetkové oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple