MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Mgr. Dana Čárska

 • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo vyhradenej kompetencii štátnej školskej inšpekcie,
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok – organizačné pokyny nesmú byť v rozpore s pedagogicko-organizačnými pokynmi, ktoré vydáva pre príslušný školský rok ministerstvo,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
 • spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným krajským školským úradom a inými štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami, s príslušným samosprávnym krajom pri zabezpečení zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach a s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a žiakov škôl a školských zariadení,
 • spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania a vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti
 • spracúva zámery, programy a projekty rozvoja školstva vo všetkých jeho oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a pre obce spoločného obecného úradu
 • pracuje s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému
 • sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok
 • po vecnej stránke kontroluje správnosť faktúr za tovary a služby objednané podľa pracovnej náplne
 • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu
Telefón: +421346903313
E-mail: carska.dana@mesto.skalica.sk
vCard

Úloha v org. štruktúre

Spoločný školský úrad Skalica - Referent spoločného školského úradu