Menu

Skalica

Mgr. Oľga Luptáková

Primátor je štatutárnym orgánom mesta, ktorý

a)  priamo riadi

 • zástupcu primátora,
 • prednostu mestského úradu,
 • odborného asistenta primátora,
 • sekretárku primátora,
 • náčelníka mestskej polície,
 • riaditeľov základných škôl zriadených mestom,
 • riaditeľa materskej školy zriadenej mestom,
 • riaditeľa základnej umeleckej školy,
 • riaditeľa domova dôchodcov,
 • riaditeľa Mestskej knižnice Skalica,
 • veliteľa požiarnej ochrany,
 • referenta pre vzťahy s verejnosťou,

b)   schvaľuje

 • vnútorné riadiace dokumenty,
 • platové náležitosti zamestnancov,
 • systemizáciu pracovných miest zamestnancov,

c)   rozhoduje o

 • všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva,
 • personálnych a platových náležitostiach zamestnancov Mesta Skalica a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta,
 • zahraničných cestách zamestnancov Mesta Skalica a riaditeľov organizácií  v zriaďovacej pôsobnosti mesta,
 • tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov,
 • zriadení krízového štábu mesta, ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,

d) vydáva

 • pracovný poriadok,
 • organizačný poriadok úradu,
 • poriadok odmeňovania zamestnancov mesta,

e)   vykonáva

 • obecnú správu,
 • hodnotenie priamo riadených vedúcich zamestnancov,
 • ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,

f)   uzatvára

 • pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,
 • zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

g) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

h) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,

i) udeľuje cenu primátora po schválení návrhu v mestskej rade,

j) poveruje zástupcu primátora zastupovaním,

k) poveruje zamestnancov mesta rozhodovať v mene mesta o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy,

l) vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,

m) vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom po schválení v mestskom zastupiteľstve. 

Úloha v org. štruktúre

Primátorka mesta Skalica - Primátorka, Námestie slobody 145/10, Skalica (Poschodie: 1 )

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00