Menu

Skalica

Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania

Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
sa člení na referentské miesta:

 • sociálnych služieb
 • sociálnej starostlivosti
 • bytov a bývania
 • terénnej sociálnej práce

Pôsobnosť oddelenia:

 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.
 • zabezpečuje
 • pracovné činnosti v oblastiach starostlivosti o starých a chorých a starostlivosti o rodinu a deti,
 • agendu dotácií, darov a príspevkov pre občianske združenia a iné  organizácie z prostriedkov mesta na sociálne a zdravotnícke účely,
 • prevádzku klubu dôchodcov,

Vykonáva:

 • sociálno - právnu ochranu detí ,
 • šetrenie v rodinách (u jednotlivcov), ktorým poskytuje dávky sociálnej pomoci,
 • návrh rozpočtu, jeho podrobné členenie a jeho zmeny pre jednotlivé zariadenia  v organizačnej pôsobnosti odboru,

Zodpovedá:

 • za čerpanie poskytnutých sociálnych dávok,
 • odbornú činnosť poskytovaných sociálnych služieb,

Navrhuje:

 • jednorazové peňažné a vecné dávky sociálnej pomoci na úhradu nevyhnutných životných potrieb, poradenskú činnosť, pomoc pri ubytovaní,
 • navrhuje zriaďovanie zariadení sociálnych služieb podľa možností a potrieb mesta,
 • vystavuje objednávky, vedie evidenciu faktúr, likviduje faktúry a vystavuje platobné príkazy  pre začlenené zariadenia,
 • vykonáva osobitného príjemcu rodinných prídavkov pre neprispôsobivé rodiny,
 • vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie sociálnej pomoci pre občanov mesta,
 • podieľa sa na vyhľadávaní občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc.

Referát opatrovateľskej služby plní najmä tieto úlohy:

 • vykonáva prostredníctvom opatrovateliek  v domácnostiach pomoc pri zabezpečovaní
 • nevyhnutných životných úkonov,
 • nevyhnutných prác v domácnosti,
 • kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby,
 • posudzuje sociálnu situáciu v domácnostiach, odkázaných na opatrovateľskú službu a navrhuje primeranú pomoc,
 • stanovuje rozsah hodín starostlivosti a výšku úhrady za poskytnutú službu,
 • pripravuje návrhy na rozhodnutie o poskytovaní  opatrovateľskej služby a jej úhrade
 • vykonáva šetrenie v domácnostiach klientov, ktorým bude poskytovaná opatrovateľská činnosť,
 • vedie evidenciu opatrovaných a opatrovateliek,
 • vypočítava mesačné úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu a sleduje ich plnenie,
 • vystavuje objednávky, vedie evidenciu faktúr, likviduje faktúry a vystavuje platobné príkazy z oblasti opatrovateľskej služby,
 • zabezpečuje činnosť Mestského centra sociálnych služieb.

       Byty – bývanie

 • vedie evidenciu uchádzačov o byty, evidenciu voľných a obsadených bytov pre ZŤP,
 • vykonáva vyradenie z evidencie uchádzačov o byt na základe relevantných informácií,
 • vypracováva súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy o užívaní bytov a o výmene bytov,
 •  vykonáva miestne šetrenie v spolupráci so správcom bytov,
 • zabezpečuje prechodné ubytovanie v ubytovni a kontroluje platby za poskytnuté ubytovanie.

Adresa

Kráľovská 9
90901, Skalica

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00