MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Oddelenie všeobecnej správy

Organizačné zaradenie

Samospráva > Mestský úrad

Oddelenie všeobecnej správy sa člení:

1. referát správny
2. referát organizačno – hospodárskych služieb
3. referentské miesto – referent personálny
4. referát informatiky

 

1/ Referát správny sa člení sa na referentské miesta:

a) právnik
b) evidencia obyvateľstva
c) osvedčovanie
d) krízové riadenie
e) referent pre mestské zastupiteľstvo
f) Matričný úrad

Referát správny:

 • zabezpečuje komplexné právne služby mestu a organizáciám podriadeným mestu,
 • v spolupráci s ostatnými útvarmi úradu, s legislatívnymi orgánmi a ostatnými kompetentnými orgánmi a organizáciami koordinuje prípravu právnych predpisov mesta a zodpovedá za ich konečnú prípravu v súlade s platnými právnymi predpismi SR,
 • poskytuje právne poradenstvo ostatným útvarom úradu, orgánom mestského zastupiteľstva a organizáciám podriadeným mestu,
 • vedie dokumentáciu právnych predpisov,
 • vedie evidenciu všeobecne záväzných nariadení,
 • zabezpečuje agendu súvisiacu so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
 • pripravuje a vypracúva alebo spolupracuje pri vypracúvaní interných právnych noriem mesta, vedie ich evidenciu,
 • vypracúva vnútorné a pracovno – právne organizačné normy,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta,
 • vedie evidenciu verejných zhromaždení na území mesta Skalica,
 • zabezpečuje krízové riadenie v situácii mimoriadneho času vojny a vojnového stavu,
 • v rámci mesta koordinuje zabezpečenie volieb a referenda,
 • vedie evidenciu o poslancoch a komisiách a ich činnosti,
 • vykonáva a zabezpečuje styk s poslancami a komisiami mestského zastupiteľstva,
 • vykonáva agendu evidencie obyvateľstva,
 • vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy mesta,
 • zabezpečuje krízové riadenie situácií mimo času vojny a vojnového stavu,
 • zabezpečuje úlohy hospodárskej mobilizácie v rozsahu platných právnych predpisov,
 • podieľa sa na koordinácii záchranného systému v rozsahu platných právnych predpisov,
 • spracováva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany mesta,
 • spracováva rozbory plnenia úloh COO v pôsobnosti mesta,
 • aktualizuje dokumentáciu vytvorených jednotiek COO pre potreby mesta,
 • spracováva a vedie prehľad MTZ jednotiek COO mesta,
 • aktualizuje zoznam osôb poverených k preberaniu správ o vyhlásení vyšších stupňov pohotovosti,
 • upresňuje Plán varovania obyvateľstva mesta,
 • plní úlohy civilnej ochrany obyvateľstva,
 • aktualizuje Plán ochrany obyvateľstva mesta v prípade vzniku mimoriadnych udalostí,
 • koordinuje plnenie úloh COO s právnickými a fyzickými osobami na území mesta,
 • podieľa sa na príprave a realizácii záchranných prác,
 • v súčinnosti s komisiou pre ukrytie navrhuje vhodné ochranné stavby na ukrytie obyvateľstva,
 • realizuje úlohy informačného systému COO na území mesta,
 • zabezpečuje prípravu jednotiek COO mesta,
 • zabezpečuje preventívno – výchovnú a propagačnú činnosť pre obyvateľstvo na úseku COO,
 • zabezpečuje revízie a ciachovanie dozimetrickej techniky,
 • spracováva a navrhuje primátorovi príkazy o vyhlasovaní a odvolaní mimoriadnej situácie a realizácii záchranných prác,
 • spracováva Plán evakuácie obyvateľstva mesta,
 • podieľa sa na oslobodení osôb podliehajúcich brannej povinnosti príslušnej vojenskej správe,
 • vykonáva inventarizáciu materiálu COO v pôsobnosti mesta,
 • zabezpečuje prípravné práce bezpečnostného projektu pri ochrane osobných údajov a jeho implementáciu v pôsobnosti mestského úradu,
 • zabezpečuje spracovanie metodiky pre zamestnancov úradu, mestskej polície, primátora a zástupcu primátora súvisiacu so zákonom o ochrane osobných údajov a ich koordináciu v pôsobnosti úradu,
 • zabezpečuje oznámenie a zverejnenie mestských nariadení na úradnej tabuli,
 • zabezpečuje podklady pre rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje reprezentačné záležitosti mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje spoluprácu orgánov samosprávy mesta s politickými stranami a záujmovými organizáciami,
 • zabezpečuje prácu matričného úradu,
 • pripravuje podklady na tvorbu rozpočtu mesta podľa rozsahu svojej pôsobnosti,
 • vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií,
 • vedie centrálnu evidenciu priestupkov.

 

2/ Referát hospodársko – organizačných služieb sa člení na referentské miesta:                                   

a) BOZP a PO
b) podateľne
c) autodopravy
d) upratovacích prác
e) aktivačných prác
f) verejnoprospešných prác

Referát hospodársko – organizačných služieb:

 • dohliada na technický stav budov v majetku mesta (hasičská zbrojnica, centrum voľného času, mestský úrad)
 • zabezpečuje bežnú prevádzku, údržbu a opravy budov a ostatného  majetku mesta a vecne overuje údaje na faktúrach, vzťahujúcich sa k dodávkam na tomto úseku, (elektrina, voda, plyn, telekomunikačné služby),
 • zabezpečuje revízie (hasičská zbrojnica, centrum voľného času, mestský úrad),
 • zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov Mesta Skalica, Materskej školy, Základných škôl, Základnej umeleckej školy, a vedie komplexnú evidenciu dokladov,
 • podieľa sa v rozsahu pôsobnosti mesta na plnení úloh ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečuje archivovanie  a skartáciu agendy referátu,
 • vykonáva archívnu službu úradu,
 • vedie centrálny protokol pošty, pracuje s modulom písomnosti v ISM,
 • zabezpečuje styk úradu s Poštovým úradom,
 • plní funkciu centrálnej podateľne mesta,
 • zabezpečuje zapožičiavanie priestorov,
 • organizuje osobnú autodopravu úradu,
 • organizuje upratovacie práce úradu a mestskej polície,
 • zabezpečuje podklady pre Mestský hasičský zbor,
 • zabezpečuje agendu súvisiacu s aktivačnou činnosťou,
 • spolupracuje s obchodnou spoločnosťou SMM, s.r.o. v činnostiach súvisiacich s organizáciou aktivačných prác v meste,
 • pripravuje podklady na tvorbu rozpočtu mesta v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia,  mimo sťažností na zamestnancov mesta,
 • zabezpečuje agendu a vykonávanie verejnoprospešných činností zamestnancami zamestnaných podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

 

3/ referentské miesto – referent personálny:

 • vypracúva návrh rozpočtu mzdových prostriedkov zamestnancov, poslancov a jeho zmeny,
 • posudzuje zaraďovanie do platových tried a systemizáciu pracovných miest zamestnancov mesta,
 • vedie komplexnú agendu v oblasti pracovno – právnych záležitostí zamestnancov mesta, škôl a školských zariadení,
 • vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie,
 • zabezpečuje výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest,
 • zodpovedá za dodržiavanie legislatívnych predpisov týkajúcich sa personálnej oblasti zamestnancov mesta,
 • vypracúva koncepcie vzdelávania zamestnancov úradu a mestskej polície,
 • pripravuje podklady na podávanie projektov v oblasti vzdelávania,
 • zabezpečuje agendu absolventskej praxe a organizuje činnosť absolventskej praxe,
 • zabezpečuje agendu povinného trestu práce,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.

 

4/ Referát informatiky sa člení na referentské miesta:                                    

                                          a) informatiky
                                          b) informačného systému samosprávy a GIS

Referát informatiky:

 • vykonáva funkciu správcu mestského informačného systému,
 • zabezpečuje diagnostiku informačného systému,
 • udržuje dáta v informačnom systéme,
 • komplexne zabezpečuje ochranu, zálohovanie a bezpečnosť dát v informačnom systéme,
 • vykonáva funkciu správcu mestského informačného systému,
 • zabezpečuje funkcie schopnosť technických a programových prostriedkov informačného systému mesta,
 • sleduje a vyhodnocuje efektívnosť mestského informačného systému, predkladá návrhy na zmeny a zlepšenia vrátane finančnej špecifikácie,
 • zabezpečuje poradenstvo a zaškoľovanie pre účastníkov a užívateľov mestského informačného systému,
 • zabezpečuje starostlivosť o internetovú stránku mesta, o telefónnu ústredňu, o elektronickú a kancelársku techniku,
 • zabezpečuje archiváciu digitálnych produktov,
 • obnovuje a aktualizuje súbory geodetických informácií geografického systému mesta Skalica,
 • vykonáva administratívu geografického informačného systému katastrálneho územia Skalica vrátane územnej plánovacej dokumentácie,
 • vykonáva administratívu geografického portálu mesta Skalica,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.