Menu

Skalica

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Oddelenie výstavby sa člení na referentské miesta:

 • evidencie súpisných čísel, evidencia budov a administratíva oddelenia
 • investičnej výstavby
 • odpadového hospodárstva
 • stavebnej správy
 • životného prostredia
 • ŠFRB
 • dopravy a cestného hospodárstva

Pôsobnosť oddelenia:

 • zabezpečuje obstarávanie a schvaľovanie územno-plánovacej  dokumentácie mesta,
 • spolupracuje na tvorbe koncepcií výstavby a rozvoja mesta v časovom a  finančnom prepojení na rozpočet mesta a ÚPN SÚ mesta,
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu investičných akcií mesta,
 • organizuje verejné obstarávanie pre stavebné investičné akcie mesta,
 • vypracováva záväzné stanoviská k investičnej činnosti fyzických a  právnických osôb v k.ú. Skalica, 
 • vykonáva prenesené kompetencie stavebného úradu v zmysle Stavebného  zákona (drobné stavby, studne, žumpy),
 • vypracováva záväzné stanoviská na úseku životného prostredia v rámci kompetencií mesta,
 • v spolupráci s kompetentnými orgánmi spracúva koncepcie ochrany životného prostredia v  meste,                                                                            
 • vykonáva agendu prenájmu verejného priestranstva zvláštneho užívania verejného priestranstva (rozkopávky) a  umiestnenia reklamy na území mesta,
 • vedie evidenciu nehnuteľností na území k.ú. Skalica, vydáva listiny  o určení, zrušení a zmene súpisného a orientačného čísla stavieb,
 • vydáva potvrdenia o veku stavby,
 • v spolupráci s kompetentnými orgánmi spracúva koncepcie pamiatkovej ochrany v pamiatkovej zóne a pamiatkovo chránených objektov v majetku  mesta,
 • v spolupráci s mestskou políciou sleduje, vyhodnocuje dopravnú situáciu v meste,  vypracúva podklady a návrhy na jej riešenie,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad v zmysle Stavebného zákona,
 • zabezpečuje činnosti spojené s prijímaním a overovanie úplnosti náležitostí písomnej žiadosti o štátnu podporu na rozširovanie    zveľaďovanie bytového fondu,
 • zabezpečuje verejné obstarávanie,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy vo vodnom hospodárstve,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00