Menu

Skalica

Spoločný stavebný úrad

Spoločný obecný úrad – stavebný:

sa člení na referentské miesta:

 • vedúci referent
 • referent
 • referent
 • referent

v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej „zákon“) vykonáva pre Mesto Skalica a v zmysle Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu Skalica aj pre účastníkov tejto zmluvy pôsobnosť na úseku územného plánovania a stavebného poriadku :

 • vedie  územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 zákona),                    
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§ 54 až 70 zákona), okrem ohlásenia stavebných úprav (§ 55 ods. 2 zákona),
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74 zákona),
 • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby (§ 76 až 85 zákona),
 • nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení (§ 86 až 94 zákona),
 • rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku  (§ 95 zákona),
 • rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 zákona),
 • nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia (§ 102 zákona),
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105 až 107 zákona),
 • rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe (§ 134 a 135 zákona),
 • vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 zákona),
 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 zákona),
 • nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 zákona),
 • zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému (§ 128 až 130 zákona),
 • vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu (§ 131 a 132 zákona),
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia,  mimo sťažností na zamestnancov mesta.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00