Skalica

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, platiteľ dane oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Platiteľ je povinný o prechodnom ubytovaní viesť evidenciu.

vybavuje: Lucia Kubová, Jana Lorencová
adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
č. dverí: 226
tel: +421346903226
email: kubova.lucia@mesto.skalica.sk
lorencova.jana@mesto.skalica.sk

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemping, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Sadzba: 0,50€ / 1 osoba / 1 noc

Oznamovacia povinnosť:
Platiteľ dane je povinný vznik daňovej povinnosti písomne nahlásiť správcovi dane do 30 dní od zahájenia činnosti: 
Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Prípadné zmeny slebo zánik činnosti je povinný nahlásiť do 30 dní odo dňa kedy tieto skutočnosti nastali:
Oznámenie o zmene alebo zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Vyberanie a platenie dane: Daň sa platí bez vyrubenia na základe štvrťročného vyúčtovanie dane:
Štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie

Súvisiace predpisy:

Dátum vloženia: 17. 3. 2016 12:52
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 11. 2017 23:02
Autor: Lucia Kubová

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple