Menu

Skalica

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku vyberá Mesto Skalica poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Skalica.

 • vybavuje:
  Ľubica Šebová, Martina Rampáčková - fyzické osoby,
  Ing. Ján Špaček - právnické osoby
 • č. dverí: 225, 217
 • tel: +421346903225, +421346903217
 • email: sebova.lubica@mesto.skalica.sk, rampackova.martina@mesto.skalica.sk, spacek.jan@mesto.skalica.sk

Tlačivá na stiahnutie:

     Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť“),
 2.  právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,  
 3.  podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Sadzba poplatku:

a) fyzické osoby

 - 0,150 eura za osobu a kalendárny deň v zdaňovacom období, ktorá má na území obce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,

 - 0,150 eura za osobu a kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých poplatník v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju užívať na iný účel ako na podnikanie, ak nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, 

- 0,150 eura za osobu a kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých poplatník vo vinohradníckych lokalitách a záhradkárskych osadách užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju užívať na iný účel ako na podnikanie, ak nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt,

- 0,023 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

 b) právnické osoby a podnikatelia

 - súčin sadzby 0,150 eura, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, 

- 0,08 eura za liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov v prípade, že podnikateľ požiada o nevážený množstvový zber komunálneho odpadu. 

Poplatková povinnosť

Vzniká dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území mesta Skalica alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania. Každý poplatník je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Zaniká dňom zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo v deň zrušenia oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo v deň zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta alebo v deň ukončenia podnikateľskej činnosti. Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť.

Zmena - každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zmeny poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť. Pod zmenou sa rozumie zmena adresy trvalého pobytu, zmena adresy sídla, prevádzky, názvu, zmena priezviska, zmena adresy na doručovanie písomnosti, zmena počtu poplatníkov,  zmena platiteľa poplatku, alebo zmena odberného miesta.

Zníženie a odpustenie poplatku

1. Obec zníži poplatok o 45 % poplatníkovi, a to fyzickej osobe, ktorá k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahla vek 64 rokov.

 2. Obec zníži poplatok o 45 %, ak poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. 

3. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku podľa ods. 2 sú:

 - potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v zahraničí na príslušný kalendárny rok

 - potvrdenie zamestnávateľa (so sídlom v Slovenskej republike) o výkone práce poplatníka na príslušný kalendárny rok spolu s potvrdením o ubytovaní

- doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie, a pod.) 

- potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky

- žiadosť s uvedením mena, priezviska, rodného čísla prípadne dátumu narodenia predloží žiak alebo študent, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky

 - iný hodnoverný doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť

 - z predložených dokladov musí byť zrejmé, že sa poplatník nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní v zdaňovacom období. 

4. Obec poplatok zníži na základe žiadosti s predloženým dokladom v zmysle odseku 2 na príslušné zdaňovacie obdobie. Lehota na podanie žiadosti na zníženie poplatku je najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie poplatku zaniká. 

5. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20180501

Dátum vloženia: 14. 3. 2016 8:18

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00